TaxNews - KPMG Sverige
close
Share with your friends

TaxNews

TaxNews

Ett nyhetsbrev för dig som snabbt och kortfattat vill ta del av de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt samt närliggande områden. Prenumerationen för KPMG TaxNews är kostnadsfri och nyhetsbrevet ges ut så fort det finns intressanta nyheter på området.

1000

Kontakt

Partner, chef verksamhetsområde Skatt

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

2019

Högsta förvaltningsdomstolen utökar möjligheten till direktavdrag för standardhöjande åtgärder? 
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt huruvida utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad ska få dras av i sin helhet. (2019-06-10)

Vårdresurser momspliktiga enligt tre förhandsbesked från Skatterättsnämnden 
Moms inom vårdsektorn synes nu bli ett faktum från den 1 juli 2019. (2019-05-28)

Kemikalieskatten – vad har hänt och vad är på gång? 
KPMG går igenom vad som har hänt sedan kemikalieskatten infördes 2017. (2019-05-24)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare och Sveriges bästa Transfer Pricing-rådgivare – i år igen! 
För fjärde året i följd utnämns KPMG till Sweden Tax Firm of the Year av tidskriften International Tax Review (ITR). KPMG erhåller även titeln Transfer Pricing Firm of the Year för fjärde gången. (2019-05-17)

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner
Regeringen har idag meddelat att Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. (2019-05-16) 

Dom från HFD om skälig ersättning för kostnader i skatt
KPMG:s Processgrupp går igenom domen om skälig ersättning för kostnader för ombud.(2019-05-16)

Lagrådsremiss om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom EU 
Förslaget syftar till att genomföra direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU som syftar till att upprätta ett mer effektivt förfarande för att lösa tvister mellan EU:s medlemsstater om tolkning och tillämpning av skatteavtal. (2019-05-15)

Nyemissionskostnader m m ska ingå i priset på koncerngemensamma tjänster 
Ställningstagande från Skatteverket om omvärdering av priset när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag. (2019-04-30)

Högsta förvaltningsdomstolen om reducerad fastighetsskatt på vindkraftverk – statligt stöd 
HFD-dom rörande fastighetsskatt på elproduktionsenheter och det undantag gällande vindkraftverk som innebär att dessa är föremål för lägre fastighetsskatt. (2019-04-18)

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten överlämnade till riksdagen 
Regeringen har överlämnat 2019 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. (2019-04-10)

Rapporteringsplikt inom skatteområdet träffar vitt och brett – är du redo? 
Rapporteringsplikt inom skatteområdet träffar fler än man kanske kan tro. KPMG bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om MDR med efterföljande mingel nu på fredag den 12 april. (2019-04-08)

Proposition om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag
Ett steg i rätt riktning för att underlätta ägarskiften inom familjen. (2019-03-14)

EU-domstolen anser att en kurs ska beläggas med lokal moms
Domen kan få konsekvenser för t ex svenska företag som arrangerar kurser och konferenser i utlandet men även för arrangemang i Sverige med utländska bolag som köpare. (2019-03-14)

Regeringen överlämnar nya regler gällande generationsskifte i fåmansföretag till riksdagen 
Regeringen har idag beslutat att lämna över ett förslag till riksdagen gällande nya regler för "likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag". (2019-03-07)

Skatterättsnämnden: Ingen moms på el och vatten som debiteras separat vid uthyrning av bostad 
Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska det inte vara moms på el och vatten som debiteras separat vid uthyrning av bostaden. (2019-03-05)

OECD publicerar ett rådfrågande dokument gällande den digitala ekonomin
OECD presenterar i et rådfrågande dokument flera lösningsförslag som allmänheten uppmanas att kommentera. (2019-02-28)

HFD om skatteplikt för pensionsvägledning
Fråga om pensionsvägledning bekostad av arbetsgivaren ses som en skattepliktig förmån. (2019-02-22)

Moms- och tullförberedelser inför en avtalslös Brexit
Är ert företag förberett? KPMG har samlat ett antal viktiga frågeställningar och åtgärder som behöver beaktas vid en ”hård Brexit”. (2019-02-18)

Dags att ansöka om återbetalning av elskatt
Tillhör ni de företag som har rätt till nedsatt energiskatt på el? I sådant fall är det dags att ansöka om återbetalning för förbrukning under år 2018 (och kanske även för 2017 om ni inte gjort det tidigare). (2019-02-19)

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2019
Detta TaxNews går igenom Skatteverkets särskilda insatser mot fel och fusk under 2019. (2019-02-12)

Ny policy note gällande den digitala ekonomin från OECD 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har publicerat en så kallad ”policy note” gällande den digitala ekonomin som ett led i arbetet med BEPS Action 1. (2019-02-11)

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) 
Från den 1 januari 2019 gäller de nya uppbördsreglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå för alla arbetsgivare. (2019-01-30)

Dom från EU-domstolen om momsavdrag i filialverksamhet
Fråga om hur momsavdrag för en blandad verksamhet ska bestämmas vid etablering i ett annat land. (2019-01-28)

Betänkandet om införandet av nya regler om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna presenterat
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, men träffar i stor utsträckning även gränsöverskridande arrangemang som genomförts från och med den 25 juni 2018. (2019-01-15)

Fråga om efterbeskattning vid allokering till filial
HFD: Förutsättningar för efterbeskattning och skattetillägg förelåg inte. (2019-01-11)

Risk för skattetillägg vid egna rättelser
När finns risk för skattetillägg vid komplettering och rättelse på eget initiativ? (2019-01-09)

2018

Uppdatering om ny källskattelag och EU-dom om källskatt på utdelning till underskottsbolag 
Kupongskatteöversynen har fått förlängd utredningstid med anledning av en nyligen meddelad EU-dom. (2018-12-14)

Förtydliganden av de förestående voucherreglerna, del 2 
Ytterligare ställningstagande från Skatteverket om de nya voucherreglerna. (2018-12-14)

Sammanfattning från Skatteverkets informationsträff om internprissättning m m
Sammanfattning av Skatteverkets information om internprissättning, vinstallokering, dokumentationsskyldighet, CbCR och skattetillägg. (2018-12-13)

Julklappar till anställda och kunder samt julbord med kunder – har du koll på reglerna?  
Detta TaxNews går igenom de skattemässiga reglerna kring julklappar till anställda och kunder och att bjuda kunder på julbord. (2018-12-04)

Klimatkompenserar ni – vad gäller då skattemässigt?
Artikeln går igenom senaste praxis om avdragsrätt för klimatkompensation. (2018-11-30)

Uppdaterad information från Skatteverket avseende vinstallokering och internprissättning
Skatteverket har uppdaterat sin information på hemsidan avseende vinstallokering till fasta driftställen. (2018-11-29)

Förtydliganden av de förestående voucherreglerna
Skatteverket tar nu ställning i frågor om beskattningsunderlag, oinlösta vouchers och distribution av flerfunktionvouchers. (2018-11-28)

Årsskiftet närmar sig, kom ihåg land-för-land-rapporteringen
Land-för-land-rapporteringen ska lämnas in till Skatteverket senast den 31 december 2018. (2018-11-27)

KPMG:s nya digitala lösning för ränteavdrag – Korus
KPMG har utvecklat en digital lösning som kan genomföra de nödvändiga beräkningarna och automatiserar koncernutjämningsprocessen för ränteavdrag. (2018-11-16)

Budgetpropositionen för 2019 presenterad
Övergångsregeringens budgetproposition för 2019 innehåller som väntat få skattenyheter. (2018-11-15)

Skatteverket stänger dörren - uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt
Skatteverket har idag publicerat ett ställningstagande där de uttrycker att tillhandahållande av vårdpersonal i princip alltid är momspliktigt. (2018-10-25)

Momsavdrag i leasing-/avbetalningsverksamhet 
EU-dom om avdragsrätt för moms på så kallade allmänna omkostnader i en verksamhet med återförsäljning av fordon och finansiering av dessa genom avbetalning/leasing. (2018-10-19)

OECD presenterar statistik över 2017 års ömsesidiga överenskommelser (MAP) 
OECD har presenterat 2017 års MAP-statistik. (2018-10-19)

Nya EU-domar kring holdingbolags avdragsrätt för moms
Uppdatering av den senaste tidens rättsutveckling gällande holdingbolags avdragsrätt för ingående moms på förvärvs- och försäljningskostnader. (2018-10-18)

HFD meddelar prövningstillstånd om eftertaxering och skattetillägg på grund av oriktig prissättning
(2018-10-03) 

Införandet av ekonomisk arbetsgivare senareläggs
Införandet av "economic employer" i Sverige senareläggs. (2018-09-20)

Fastighetstaxering 2019 – vad ska du tänka på? 
Skatteverket har nu öppnat inlämningen för fastighetstaxeringen 2019. (2018-09-17)

Skatterättsnämnden om kupongskatt och avkastningsskatt
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett utländskt livförsäkringsföretag inte är skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar som försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt för i Sverige. (2018-09-11)

Proposition om ändrade CFC-regler  
Regeringen föreslår skärpta regler mot lågbeskattade utländska företag. (2018-09-07)

Kompletterande förslag rörande beskattning av tillfälligt arbete i Sverige - kort remisstid  
Regeringen justerar sitt förslag gällande den s k uthyrningsregeln. (2018-08-14)

OECD publicerar diskussionsutkast gällande transfer pricing-aspekter av finansiella transaktioner 
Utkastet är ett led i det fortsatta arbetet med Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) och siktar på att ge vägledning för prissättning av finansiella transaktioner. (2018-07-06)

EU-anpassning leder till att momsreglerna för vouchrar ändras
Får effekt för företag inom en mängd branscher. (2018-06-21)

HFD om beskattningsbara transaktioner vid utländsk momsgrupp
Fråga om en filial som ingår i en utländsk momsgrupp ska utgöra en utländsk beskattningsbar person i förhållande till sitt huvudkontor i Sverige. (2018-06-21)

Propositionen om nya skatteregler för företagssektorn antagen av riksdagen 
Riksdagen beslutade den 14 juni att anta regeringens proposition om nya skatteregler för företagssektorn.Vi har i tidigare TaxNews skrivit om förslaget som bland annat innebär nya ränteavdragsbegränsningsregler för företag. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019 men redan nu finns anledning att se över hur ni kommer påverkas och om några åtgärder bör vidtas. (2018-06-15)

Fastslaget: Uthyrning av sjukvårdspersonal är momspliktigt
Högsta förvaltningsdomstolen fastslår Skatterättsnämndens förhandsbesked om att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård. Detta kommer att få stor påverkan på sjukvårdsbranschen, men kanske även på andra branscher. (2018-06-08)

EU-direktiv om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna publicerat
Direktivet får effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018. (2018-06-05)

HFD-dom om carried interest
Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat dom i målet om carried interest. (2018-05-04)

Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks? 
Den 3 maj 2018 lämnade regeringen in propositionen Nya skatteregler för företagssektorn som innehåller förslag på ett antal ändringar gällande skatteregler. (2018-06-01). 

Nya regler om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna formellt antagna av EU
Regelverket får effekt redan från sommaren 2018. (2018-05-28)

Fördjupad analys av regeringens förslag om beskattning av tillfälligt arbete i Sverige  
Regeringen vill att synsättet ekonomisk arbetsgivare ska tillämpas i Sverige (2018-05-23)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare och Sveriges bästa Transfer Pricing-rådgivare
För tredje året i följd utnämns KPMG till Sweden Tax Firm of the Year av tidskriften International Tax Review (ITR). KPMG återtar även titeln Transfer Pricing Firm of the Year för tredje gången. (2018-05-21)

Beskattning av tillfälligt arbete i Sverige – lagrådsremissen presenterad 
Regeringen vill att synsättet ekonomisk arbetsgivare ska tillämpas i Sverige. (2018-05-17)

Slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård per 1 juli 2018
Riksdagen har idag beslutat i enlighet med regeringens förslag. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. (2018-05-16)

Spännande momsmål avseende leasing/avbetalning på gång från EU-domstolen 
Generaladvokaten har meddelat sitt förslag till avgörande i Volkswagen Financial Services UK (C-153/17). (2018-05-04)

Propositionen med nya skatteregler för företagssektorn presenterad
Regeringen har idag överlämnat propositionen med nya skatteregler för företagssektorn, inklusive bl a nya ränteavdragsbegränsningsregler, till riksdagen. (2018-05-03)

Ny löpande informationsplikt till skattemyndigheten
EU-förslaget kan komma att träffa arrangemang redan från sommaren 2018. (2018-05-02) 

Vårpropositionen 2018 överlämnad till riksdagen 
Regeringen har överlämnat 2018 års vårproposition samt förslag till vårändringsbudget. (2018-04-16) 

Propositionen "En omreglerad spelmarknad" presenterad 
Regeringen har presenterat innehållet i den proposition som ska överlämnas till riksdagen. (2018-04-05)

Skatteverkets särskilda kontroller 2018 och förslaget om att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
Detta TaxNews går igenom Skatteverkets särskilda insatser mot fel och fusk under 2018 och förslaget om att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ. (2018-04-05)

EU-förslag om beskattning av den digitala ekonomin ute på remiss
Finandepartementet skickat "EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro" på remiss - med kort svarstid. (2018-03-29)

Proposition om implementeringen av det multilaterala avtalet (MLI) i Sverige
OECD har nu annonserat att MLI kommer börja träda i kraft per den 1 juli 2018. (2018-03-29)

Regeringen går inte vidare med förslaget om exitbeskattning
Magdalena Andersson meddelar i en debattartikel i Dagens Industri att regeringen inte går vidare med förslaget om exitbeskattning / utflyttningsbeskattning. (2018-03-26) 

EU-kommissionens förslag om beskattning av den digitala ekonomin 
Den 21 mars släppte EU-kommissionen två förslag på direktiv innehållande åtgärder för att beskatta bolag verksamma inom den digitala ekonomin. (2018-03-23)

Lagrådsremiss om nya skatteregler för företagssektorn
Regeringen har nu presenterat sin lagrådsremiss "Nya skatteregler för företagssektorn". (2018-03-22)

Regeringens pressmeddelande avseende nya skatteregler för företagssektorn
Finansminister Magdalena Andersson överlämnade idag regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. (2018-03-21)

Risk för ökade momskostnader i sjukvårdsbranschen 
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård.(2018-03-21) 

Kemikalieskatten: Regeringen lyssnar (delvis) på branschen
Regeringen har efter påverkan från branschen föreslagit vissa förenklingar i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från den 1 januari 2019. (2018-03-01)

EU-domstolen: Nederländska ränteavdragsregler är EU-stridiga
EU-domstolen har meddelat dom i de så kallade X-målen rörande de nederländska ränteavdragsreglerna. Särskilt intressant för svenskt vidkommande är en dom där EU-domstolen bekräftar att de nederländska ränteavdragsreglerna strider mot etableringsfriheten. (2018-02-23)

Skatteverkets förslag avseende ändring av de svenska CFC-reglerna
Skatteverket har i en nyligen publicerad promemoria lämnat ett förslag till Finansdepartementet om ändringar i de svenska CFC-reglerna, bland annat innebärande ytterligare begränsningar i den s k ”vita listan”. (2018-02-15)

Om moms i resebranschen och information om den nya flygskatten 
EU-kommissionens rapport om moms i resebranschen (vinstmarginalbeskattning) och information om den nya lagen om skatt på flygresor. (2018-01-31)

Nya skatteregler 2018 - och GDPR, Brexit, US Tax Reform och valår på det!
I detta TaxNews har vi sammanfattat några av förändringarna som nu har trätt i kraft, eller träder i kraft under året. (2018-01-26)

KPMG rapport: En omreglerad spelmarknad
Regeringen önskar nya spelregler för den svenska spelmarknaden. (2018-01-26)  

EU-kommissionen föreslår nya förenklingsregler rörande momssatser och SME-företag 
EU-kommissionen har publicerat ett förslag till nya regler i syfte att förenkla för medlemsländerna att bestämma momssatser. Vidare innehåller förslaget förenklingar för SME-företag. (2018-01-23) 

Kammarrättsavgörande inom internprissättningsområdet
Om tidsperioder, interkvartilen samt fråga om olika intervaller i olika länder vid tillämpning av jämförbarhetsstudier. (2018-01-22) 

Nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor
Skatteverket har publicerat nya avdragsgilla belopp för 2018. (2018-01-12)

2017

Regeringen föreslår ny lag om skatt på spel och ny spellag
Regeringen har nu fattat beslut om lagrådsremissen - En omreglerad spelmarknad. (2017-12-22)

Bolagsskattereformen i USA blir verklighet - hur påverkas ni?
Skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncerner som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för alla som påverkas att redan nu se över sin situation. (2017-12-20)

Nytt ställningstagande från Skatteverket angående avdrag för ingående moms vid försäljning av dotterbolag
Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier. Detta ställningstagande ersätter ett tidigare ställningstagande från 2011 och innebär en ändrad bedömning. (2017-12-20)

Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
Skatteverket har kommit ut med ett nytt ställningstagande avseende avdrag för förtäring vid representation. (2017-12-19)

Förslaget om utflyttningsskatt på remiss - vill du lämna synpunkter?
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Skatteverkets promemoria med förslag på utflyttningsbeskattning för fysiska personer. Finansdepartementet har skickat promemorian på remiss. Om du vill lämna synpunkter på förslaget är det viktigt att göra det under remissrundan. (2017-12-14)

Bolagsskattereformen i USA - vad väntar runt hörnet?
En reform av bolagsbeskattningen i USA ansågs länge vara osannolik men allt tyder nu på att den faktiskt kommer att genomföras. (2017-12-14)

HFD: Vid förvärv av bebyggd tomträtt ska hela ersättningen hänföras till anskaffningsvärdet för byggnaden
HFD om hur avskrivningsunderlag för byggnad ska bestämmas vid förvärv av bebyggd tomträtt. (2017-12-13)

Har du tagit ut rätt lön under 2017?
2017 närmar sig sitt slut och för dig som är aktiv fåmansföretagare är det hög tid att kontrollera om du tagit ut rätt lön under året. (2017-12-12)

Två förslag om förändrade regler avseende skattetillägg
Regeringen föreslår ändrade regler avseende påförande av skattetillägg vid rättelse på eget initiativ samt utredningsbetänkande om ändrad beräkning av skattetillägg. (2017-12-07)

Moms och e-handel - nya regler antagna i Bryssel
EU har antagit nya regler som kommer att påverka e-handlare som säljer varor till EU-konsumenter. (2017-12-06)

Välkomna till årets Adventskalender!
Häng med när våra experter och talare från vår Stora Skattedag vakar in julen för KPMG:s del i årets Adventskalender! (2017-12-01)

Förslag om utflyttningsskatt
Skatteverket har idag lämnat ett förslag till Finansdepartementet om utflyttningsbeskattning i form av promemorian "Exitbeskattning för fysiska personer". (2017-11-29)

Ja till skatteförslagen i Budgetpropositionen för 2018 och mer om viktiga aviserade reformer
Riksdagen har röstat ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen. (2017-11-23)

Dags för inköp av julgåva till anställda och kunder?
Gör rätt och undvik beskattning och förlorad avdragsrätt.(2017-11-13)  

Står vi inför en framtida skattereform? 
KPMG:s Stora Skattedag: De hetaste skattefrågorna, den oroliga politiska arenan och behovet av en skattereform. (2017-11-10)

Avgörande om intressegemenskap och ränteavdragsreglerna
Förvaltningsrätten har funnit att intressegemenskap inte har förelegat mellan bolagen. (2017-10-27)

Börsnoterade bolag bäst på transparens i skatt och hållbarhet
KPMG har för fjärde året i rad studerat hur svenska bolag rapporterar kring skatt som en hållbarhetsfråga. (2017-10-12)

EU-kommissionen: Luxemburgs förhandsbesked till Amazon var statligt stöd
Europeiska kommissionen har idag lämnat sitt beslut att Luxemburgska staten genom ett förhandsbesked beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av omkring 250 miljoner euro. Kommissionen menar att detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd, eftersom Amazon därigenom fått betydligt lägre skatt än andra företag. (2017-10-04)

Skatteverket har lämnat en ny kompletterande kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden 
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom rörande styrelsearvoden och Skatteverkets första kommentar. Skatteverket har nu lämnat en ny kompletterande kommentar som avser den praktiska tillämpligheten av domen. (2017-10-04)

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård 
Regeringen har skickat ut ett förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård på remiss. (2017-09-29)

Budgetpropositionen för 2018 presenterad
I budgetpropositionen för 2018 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. (2017-09-20)

OECD har publicerat ytterligare vägledning gällande Country-by-Country-rapportering 
Vi har tidigare skrivit om OECD:s och Sveriges arbete med Country-by-Country-rapportering. Nu har OECD gett ut ytterligare vägledning gällande det nya regelverket. (2017-09-08)

Krav på registrering av verkliga huvudmän
Den 1 augusti trädde en ny lag om registrering av verkliga huvudmän i kraft. (2017-08-31)

Slopat 3:12-förslag
Regeringen drar tillbaka aviserade förslag om förändrade 3:12-regler. (2017-08-31)

Intressant kammarrättsavgörande om internprissättning  
Om ersättning för distributör som avviker från avtalad nivå men som faller inom marknadsmässigt intervall för jämförbara bolag, samt om kompensationsinvändning. (2017-08-31)  

Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar gällande beskattning av styrelsearvoden
Rättsfallskommentaren redogör bl a för hur Skatteverket kommer att förhålla sig till HFD:s beslut. (2017-06-30) 

Regeringen går vidare med förslaget om skattelättnader för vissa personaloptioner
Regeringens målsättning är att förslaget ska införas redan per den 1 januari 2018. (2017-06-29)

Skatteverket föreslår att synsättet ekonomisk arbetsgivare tillämpas i Sverige 
Om förslaget blir verklighet kommer fler individer att bli skattskyldiga i Sverige och utländska arbetsgivare få utökade rapporteringsskyldigheter. (2017-06-29)

Kom och träffa oss i Almedalen!
KPMG är en aktiv deltagare i Almedalen och vi kommer givetvis prata skatt. (2017-06-28)

OECD har publicerat tre nya rapporter inom internprissättningsområdet
OECD publicerade nyligen tre rapporter inom internprissättningsområdet. Rapporterna behandlar allokering till fasta driftställen, profit split-metoden samt hard-to-value intangibles. (2017-06-28)

Sverige har undertecknat multilateral konvention om ändring i skatteavtal – med vissa reservationer 
Konventionen möjliggör en implementering av de åtgärder som föreskrivs utan en föregående omförhandling av alla befintliga skatteavtal som omfattas. Sverige har gjort vissa reservationer. (2017-06-22)

HFD: Styrelsearvode är normalt inkomst av tjänst 
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om fakturering av styrelsearvode från eget aktiebolag. (2017-06-20)

Regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn
Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Regeringen föreslår bl a nya ränteavdragsregler och att bolagsskatten ska sänkas till 20 procent. (2017-06-20)

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag
Regeringen har överlämnat den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet. (2017-06-08)

Förbättrade handläggningstider hos Migrationsverket
Nya rutiner för arbets- och uppehållstillstånd. KPMG kan korta handläggningstiderna. (2017-05-24)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare för andra året i rad 
För andra året i följd utnämns KPMG till ”Sweden Tax Firm of the Year” av tidskriften International Tax Review (ITR). De nominerade bolagen har bedömts utifrån kriterier som komplexitet, storlek på uppdragen samt innovationsnivå. (2017-05-19)

HFD medger avdrag för moms vid försäljning av bolag
Målet gäller avdragsrätt för moms på konsultkostnader som uppkommit i anledning av en omstrukturering som avslutades med avyttring av aktier i ett antal dotterbolag. (2017-05-17)

Kemikalieskatt på elektronik
Endast 30 arbetsdagar återstår för att registrera bolag som lagerhållare innan lagen träder i kraft. (2017-05-17)

Förvaltningsrättdom om skattelättnad
Skattelättnad har beviljats när lön betalas både från svenskt och utländskt koncernbolag. (2017-05-12)

Dom från EU-domstolen påverkar tillämpningen av svenska skattetilläggsregler
EU-domstolen har den 26 april 2017 meddelat dom i mål C-564/15, Tibor Farkas. (2017-05-11)

Kammarrättsdomar om carried interest
Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s k carried interest. (2017-04-27)

Gåvor till anställda och kunder : om viktig gränsdragning vid hantering av gåvor
När blir en anställd förmånsbeskattad för en gåva från arbetsgivaren och när riskerar en gåva till kund att ses som en muta? (2017-04-26)

Vårpropositionen 2017 överlämnad till riksdagen
Regeringen har överlämnat 2017 års vårproposition samt förslag till vårändringsbudget. (2017-04-18)

Förslag till delvis nya regler för beskattning av tjänstebilar m m
Regeringen avser att i budgetpropositionen 2018 föreslå ett nytt system för beräkning av bilförmån. (2017-04-04)

Analys av Fastighetspaketeringsutredningens förslag
KPMG har analyserat förslaget som kan få stora konsekvenser för fastighetsägande bolag. (2017-04-04)

Kemikalieskatten på elektronik: Möjlighet att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare
Fr o m den 1 april 2017 är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare. (2017-04-04)

Spellicensutredningens förslag presenterat
Spellicensutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2017-03-31)

Fastighetspaketeringsutredningens förslag presenterat
Fastighetspaketeringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2017-03-30)

Vad svarar du när media ringer och har frågor om bolagets resor och representation
Om vikten av att ha bra rutiner för bolagets resor och representation. (2017-03-29)

Det nya 3:12-förslaget – så här vill regeringen beskatta delägare i fåmansföretag
Så här vill regeringen beskatta delägare i fåmansföretag. (2017-03-24)

Regeringen ändrar i 3:12-utredningens förslag
Regeringen meddelar att man justerar utredningens förslag. (2017-03-22)

Skatteverket om notifieringskrav och information gällande land-för-land-rapportering 
Skatteverkets information om de nya land-för-land-rapporteringskraven. (2017-03-07)

Ny lagstiftning för internprissättningsdokumentation och CbC 
Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC träder i kraft den 1 april 2017. (2017-03-01)

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt slopas – renodlad bankskatt utreds istället 
Regeringen meddelar att de inte går vidare med förslaget om finansiell verksamhetsskatt. (2017-02-27)

Kostsamt att göra fel med tull och moms vid internationell varuhandel 
Det är av största vikt att företagens tull- och momshantering är korrekt. (2017-02-21)

Massiv kritik mot förslaget om finansiell verksamhetsskatt
Remisstiden är nu avslutad och merparten av remissvaren är kritiska mot förslaget. (2017-02-16)

Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt?
Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt? (2017-01-31)

Möjligheten att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag
Nytt förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag.(2017-01-25)

Kammarrätten fastställer samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförandet av fibernät
Samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförande av fibernät. (2017-01-20)

Kemikalieskatt på elektronik - träffas er verksamhet?
Den 1 april införs en kemikalieskatt på vissa vitvaror och elektronik i Sverige. (2017-01-19)

Regeringen drar tillbaka aviserade förslag om förändrade 3:12-regler.

2016

Lagrådsremiss: Regeringen föreslår skattelättnad för vissa personaloptioner
Lagrådsremiss avseende översynen av regelverket för personaloptioner (2016-12-20)

Nya representationsregler efter årsskiftet
Reglerna avser representationskostnader hänförliga till förtäring.
(2016-12-16)

Proposition om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC 
Förslag om dokumentation vid internprissättning och CbC-rapportering på skatteområdet. (2016-12-07)

KPMG Skatts julkalender
Varje dag fram till jul bjuder vi dig på små godbitar värda att veta inom skatteområdet. (2016-12-01)

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt på remiss
Remissen är skickad till 50 olika remissinstanser. (2016-11-15)

Förslag om finansiell verksamhetsskatt presenterat
Utredningen om skatt på finanssektorn har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2016-11-07)

3:12-utredningen presenterad: Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag
Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. (2016-11-03)

Ställningstagande från Skatteverket om avdrag för utrangering av en byggnad
Ställningstagandet gäller vad som avses med begreppet utrangering.
(2016-11-02)

EU har undertecknat frihandelsavtal med Kanada
Avtalet syftar till att avveckla tullar och minska handelshindren mellan EU och Kanada. (2016-11-01)

Skatteverket föreslår åtgärder för skattepolicy som en hållbarhetsfråga
Skatteverket har publicerat sin rapport gällande skattepolicyfrågor.
(2016-10-21)

EU-kommissionen presenterar förslag till harmonisering av inkomstskattebasen för bolag inom EU (CCTB och CCCTB)
Förslaget kan bl a medföra en harmonisering av inkomstskattebasen för vissa bolag inom EU. (2016-10-28)

Stopplagstiftning för kattrumpor från och med idag den 28 oktober 2016
Regeringen vill stoppa så kallade kattrumpor med verkan från och med den 28 oktober 2016. (2016-10-28)

Stora utmaningar inom skatteområdet för finanssektorn
Den 6-7 oktober hölls KPMG:s årliga nordiska skattekonferens för den finansiella sektorn. (2016-10-26)

Regeringens förslag om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC
Lagrådsremiss om TP-dokumentation och CbC-rapportering på skatteområdet. (2016-10-20)

Proposition om automatiskt utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked
Regeringen har lämnat förslag om utbyte av förhandsbesked. (2016-10-18)

SKV tar ställning i frågan om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om avdragsrätt för moms i holdingbolag. (2016-10-14)

Riksdagen har röstat ja till tonnagebeskattning
Riksdagen har röstat ja till att införa tonnagebeskattning i svensk rätt. (2016-09-28)

Hur transparenta är svenska företag i skattefrågor?
Många av de största svenska bolagen berör fortfarande inte skatt som en hållbarhetsfråga. (2016-09-27)

Om country-by-country-rapportering i BP2017
Här följer en fördjupning ur budgetpropostionen rörande country-by-country rapportering.(2016-09-22)

Budgetpropositionen för 2017 presenterad
I budgetpropositionen för 2017 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. (2016-09-20)

HFD-dom om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor samt Skatteverkets kommentar
HFD om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor och SKV:s kommentar. (2016-07-06)

OECD:s riktlinjer om implementering av CbC-rapporter
OECD har presenterat ytterligare vägledning för implementeringen av CbC-rapporteringen. (2016-07-01)

Skatteverket har fått i uppdrag att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras på företagsledningsnivå
Regeringen har gett SKV uppdrag att se över vilka medel som finns för att uppmuntra företagsledningar att diskutera skattepolicyfrågor. (2016-07-01)

Skatteverket gör en vid tolkning av HFD:s dom i schablonintäktsmålet
SKV har publicerat en rättsfallskommentar till HFD-dom rörande reglerna om schablonintäkt. (2016-07-01)

Nytt ställningstagande från SKV om svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist (skatteavtal)
SKV har publicerat ett nytt ställningstagande om svenska fonders hemvist (skatteavtal). (2016-06-29)

Politisk överenskommelse om EU-direktiv mot skatteflykt
Den 20 juni kom EU:s finansministrar överens om EU:s föreslagna direktiv mot skatteflykt. (2016-06-21)

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga från och med idag
Från och med den 1 juni 2016 ändras arbetsgivaravgifterna för unga. (2016-06-01)

KPMG är Sveriges bästa skatterådgivare 
Det blev en storseger under prisutdelningen hos International Tax Review i London. (2016-05-30)

Skatteverkets rättsfallskommentar rörande hemvistintygsmålet (skatteavtal) 
Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar till det så kallade hemvistintygsmålet. (2016-05-19)

Fördjupad kommentar om Skatteverkets förslag gällande internprissättning och CbC 
KPMG uppmärksammar ett antal särskilt intressanta punkter i Skatteverkets förslag. (2016-05-19)

Internprissättningsdokumentation –  Skatteverket har överlämnat sitt författningsförslag (BEPS action 13)
Skatteverket har lämnat författningsförslag avseende internprissättningsdokumentation. (2016-05-02)

Ställningstagande kan öppna upp för avdrag av tidigare inlåst importmoms 
Skatteverket kontrollerar företagens redovisning av importmoms. (2016-04-29)

Ni har väl inte glömt att redovisa er importmoms?
Skatteverket kontrollerar företagens redovisning av importmoms. 
(2016-04-29)

Magdalena Andersson har presenterat regeringens program mot skatteflykt 
Regeringen har presenterat ett 10-punktsprogram mot skattefusk.
(2016-04-28)

HFD-dom i hemvistintygsmålet – skatteavtal ska tillämpas för svensk värdepappersfond
Svensk värdepappersfond anses ha skatterättslig hemvist i skatteavtalets mening. (2016-04-18)

Vårpropositionen 2016 överlämnad till riksdagen
Regeringen har den 13 april överlämnat 2016 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. (2016-04-13)

Regeringen föreslår vissa förändringar på bolagsskatteområdet
Promemorian innehåller bl a förslag till vissa förenklingar på företagsskatteområdet. (2016-03-30)

Standardiserat elektroniskt format för country-by-country rapporter
OECD har presenterat ett standardiserat elektroniskt format för utbyte av CbC-rapporter. (2016-03-23)

Incitamentsutredningens förslag presenterat
Incitamentsutredningen har presenterat sitt betänkande "Beskattning av incitamentsprogram".  (2016-03-15)

Avdragsrätten för representation begränsas och utvidgas
Avdragsrätten vid representation föreslås begränsas avseende förtäring. (2016-03-01)

Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten
Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten (2016-02-17)

Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter – men var och när ska svenska företag rapportera...?
Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter.
(2016-01-29)

EU: Nytt åtgärdspaket mot skatteflykt 
Med bland annat en gemensam EU-strategi avseende implementering av OECD:s BEPS-rapporter. (2016-01-28)

Momssmäll för den privata omsorgssektorn
SKV anser att uthyrning av personal inom social omsorg som huvudregel är momspliktig. (2016-01-27)

Belgiska förhandsbesked om ”excess profits” utgör otillåtet statsstöd 
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

Ytterligare förslag mot internationell skatteflykt aviseras av EU
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

Utkast till EU-direktiv gällande BEPS
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

 

© 2019 KPMG AB, a Sweden corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan