close
Share with your friends

Finansutskottets förslag om nya regler för korttidsarbete och synen på aktieutdelningar kopplat till stödet

Finansutskottets förslag om regler för korttidsarbete

– inklusive uttalande om att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om räntan vid anstånd

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner / Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Redan i regeringens extra ändringsbudget (prop. 2019/20:132) av den 19 mars 2020 har det föreslagits att en arbetsgivare ska göra sannolikt att den har ”allvarliga och ekonomiska svårigheter” som är tillfälliga och att dessa svårigheter ”inte rimligen kunnat förutses eller undvikas” för att anses vara berättigad till stöd för korttidsarbete.

Sedan dess har Finansutskottet den 30 mars publicerat sitt betänkande 2019/20:FiU51 (PDF) avseende bland annat det statliga stödet för korttidsarbete, av vilket det bland annat framgår att ”Utskottet vill understryka att en förutsättning för stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter, dvs. i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar. Utskottet anser att det under sådana förhållanden inte kan anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar.”

I betänkandet står uttryckligen även bl a följande om den sammantagna räntan vid anstånd med inbetalning av skatt: ”Utskottet anser att den sammantagna räntan vid anstånd med inbetalning av skatt på ca 6,6 procent är för hög. Detta är problematiskt i synnerhet för många små och medelstora företag som är i kris. Regeringen bör därför skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag om att sänka den sammantagna ränta som ska betalas vid anstånd med inbetalning av skatt. Det bör riksdagen ge regeringen till känna.”

KPMG:s kommentar

Finansutskottets uttalande väcker en mängd frågor och i syfte för arbetsgivare att förstå hur man ska agera i denna fråga samt att det föreslagna stödet vid korttidsarbete ska kunna vara förutsägbart krävs enligt vår mening ytterligare förtydliganden från regeringens sida. Syftet med förslaget om stöd vid korttidsarbete är att rädda svenska jobb. I en situation där ett bolag på grund av låg sysselsättning har låga eller obefintliga intäkter är det svårt att företagsekonomiskt motivera att inte säga upp sina anställda på grund av arbetsbrist för att minska sina kostnader, trots att den finansiella möjligheten att behålla sina anställda finns.

Vidare är det inte tydligt vad Finansutskottet avser med ”andra liknande utbetalningar”. Omfattas exempelvis koncernbidrag eller andra typer av värdeöverföringar? Därutöver anför Tillväxtverket på sin hemsida att de är ”av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete”, vilket skulle begränsa det till att det är stora utdelningar som ska avses. Någon närmare definition om vad som avses med en ”stor utdelning” har ännu inte angivits.

I skrivande stund är den vägledning som finns att tillgå begränsad. Regeringens extra ändringsbudget ska bordläggas den 1 april och beslut i riksdagen är planerat till torsdag den 2 april.

KPMG bevakar löpande det pågående lagstiftningsarbetet och Tillväxtverkets vägledning i denna fråga, samt den vidare hanteringen av frågan om den sammantagna räntan vid anstånd med inbetalning av skatt.

Read more
The article in English
 

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Kulawik
+46 76 640 27 69
joanna.kulawik@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today