close
Share with your friends

Skatteverkets särskilda kontroller 2018 och förslaget om att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Skatteverkets särskilda kontroller 2018

Detta TaxNews går igenom Skatteverkets särskilda insatser mot fel och fusk under 2018 och förslaget om att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ.

1000

Kontakt

Mårten Sundholm

Partner och skatterådgivare i Stockholm

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

KPMG TaxNews var med på ”Skatteverkets pressträff om verkets särskilda insatser mot fel och fusk för 2018.” Detta TaxNews går igenom dessa områden samt reflekterar över förslaget om möjligheten att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ.
 

1. Internationell skattekontroll av bolag och privatpersoner

I år kommer Skatteverket särskilt att kontrollera små och medelstora företag och privatpersoners transaktioner i utlandet samt även kontrollera stora bolag och koncerners skatteupplägg. Med skatteupplägg menar Skatteverket transaktioner där det är osäkert om de är lagliga eller inte, och som kan kräva prövning i domstol för att avgöra om det är laglig skatteplanering eller olagligt skattefusk.


Exempel på granskningar avser fysiker som är bosatta utomlands och inte skattar i Sverige, men som ändå kan vara skattskyldiga i Sverige enligt svensk rätt. Vidare kommer man särskilt granska svenska- och/eller utländska företags skattskyldighet kopplat till frågor som fast driftställe, Controlled Foreign Company/Corporation (CFC), kapitalförsäkringar samt stiftelser och truster.


Skatteverket uppgav att Skatteverkets möjligheter att få information har ökat markant de senaste åren genom nya informationsutbyten, såsom förhandsbesked i vissa skattefrågor, uppgifter om finansiella konton (Sverige har automatiskt informationsutbyte med över 40 länder) samt det nya regelverket för land-för-land-rapportering, som enligt Skatteverket kommer att omfatta ca 6 000 svenska företag.


Härutöver får Skatteverket information genom olika läckor, såsom Panama Papers och Paradisläckan. Skatteverket har redan fattat beslut om höjd skatt kopplat till Panama Papers avseende 30 personer och arbetar för närvarande med utredningar kopplat till Paradisläckan, där man har hittat 216 personer och bolag som man utreder vidare. Man uppgav vidare att kontroller av stora företag 2017 resulterat i höjd skatt kopplat till nationella och internationella skatteupplägg och till felaktig prissättning inom internationella koncerner. Under 2018 kommer man alltså att fortsätta att fokusera på internationell skattekontroll av såväl bolag som privatpersoner.


Kopplat till ovan kan nämnas att Finansdepartement den 28 februari 2018 publicerade promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Promemoria innehåller förslag till de ytterligare justeringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås bl a i lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.


Vidare har Skatteverket precis fått i uppdrag av regeringen att särskilt granska transaktioner till länderna på EU:s svarta lista.


2. Kontroll av svartarbeten

Skatteverket kommer även att fokusera på kontroll av olika svartarbeten. Kopplat till detta redogjorde man för två nya regelverk som man uppgav ytterligare kommer att förbättra verkets arbete med detta:
 

  • Nya – och utvidgade – krav på personalliggare

Riksdagen har i dagarna röstat ja till regeringens proposition om att i år införa krav på personalliggare i tre nya branscher: fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister.

Systemet med personalliggare innebär att berörda näringsidkare löpande ska föra en personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten och att Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök i verksamhetslokalen för att kontrollera personalliggaren. Om skyldigheten att föra personalliggare och hålla denna tillgänglig för Skatteverket inte fullgörs ska en kontrollavgift tas ut.

I propositionen föreslås även en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid blandad verksamhet (där del av verksamheten har krav på personalliggare och annan del inte). Det föreslås också att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i de fall det finns en skyldighet att föra en sådan.

De nya reglerna träder i kraft redan per den 1 juli 2018. Därefter kan Skatteverket alltså komma på oannonserade kontrollbesök avseende personalliggare även hos verksamheter som bedriver fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister.
 

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå

I år inleds även det successiva införandet av månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå (från 1 juli 2018 för bygg-, restaurang-, frisör-, och tvätteribranschen med fler än 15 anställda och från 1 januari 2019 för alla övriga). De nya reglerna ska ge Skatteverket möjligheter att arbeta mer effektivt mot organiserat svartarbete och utnyttjande av välfärdssystemen. Enligt Skatteverket berörs ca 400 000 arbetsgivare. Det kommer t ex ställa krav på företagens interna rutiner och system så det är viktigt att börja förbereda sig för detta.


3. Beskattning av den digitala ekonomin

Skatteverket utvidgar kontrollen inom den digitala ekonomin. Många transaktioner kan vara helt lagliga, men kontrolluppgifter rapporteras inte in och skatt redovisas inte. I år granskas särskilt handel med olika kryptovalutor. Inkomst av kryptovalutor ska enligt Skatteverket deklareras som inkomst av kapital, i tjänst eller näring beroende på omständigheterna.


4. Folkbokföringskontroll

Skatteverket ökar i år sina kontroller inom folkbokföringen, i syfte att bland annat motverka fusk med bidrag och andra delar av välfärdssystemet.

5. Grov ekonomisk brottslighet

Arbetet mot grov ekonomisk brottslighet prioriteras och går delvis ihop med kontroller av svartarbete och av felaktiga folkbokföringsuppgifter. Insatserna mot det grova fusket riktas också mot fakturabedrägerier, falska kontrolluppgifter samt finansiering av annan grov brottslighet.

KPMG:s kommentar kopplat till skattetillägg och rättelser på eget initiativ

Historiskt har Skatteverkets besked om årets särskilda insatser gett skattskyldiga möjlighet att vidta rättelse utan att skattetillägg påförts, d v s en godtagen självrättelse har utgjort skydd mot skattetillägg och detta har varit utan yttre tidsgräns - så länge rättelse vidtagits innan någon ytterligare utredning/förfrågan, revision eller dylikt har initierats av Skatteverket.


Tidigare år har Skatteverket nämnt denna ”skyddsreglering” vid självrättelser men under årets pressträff nämndes inte denna koppling. Detta kan bero på det aviserade förslaget om ändrade regler för påförande av skattetillägg vid rättelse på eget initiativ kopplat till Skatteverkets information om vilket, om det går igenom, kommer att förändra denna hantering. Finansdepartementet har nu lämnat proposition till riksdagen som begränsar tiden inom vilken man kan göra en rättelse utan att drabbas av skattetillägg.


I propositionen föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelse på eget initiativ. En rättelse ska inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall får skattetillägg tas ut även om den skattskyldige har initierat rättelsen. Enskilda kan således inom ovan angiven tid göra en rättelse med anledning av Skatteverkets information om en generell kontroll utan att drabbas av skattetillägg. Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut, förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda. En motsvarande reglering föreslås avseende ansvar för brott enligt skattebrottslagen.


Beslut är planerat i riksdagen den 16 maj 2018, och bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Enligt föreslagna övergångsregler ska bestämmelserna i skatteförfarandelagen tillämpas på rättelser som görs efter ikraftträdandet. Bestämmelserna i skattebrottslagen ska tillämpas på åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet. Rättelsen och åtgärden ska ha en direkt koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet.


Det torde innebära att rättelser som görs avseende information som Skatteverket lämnar per den 1 augusti (och framledes) kan påföras skattetillägg enligt ovan som tidigast efter den 1 november 2018 (d v s två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerat). För årets kontroller som redogjorts för enligt ovan torde alltså tidigare praxis gälla - om inte verket informerar/påminner om dem igen efter den 1 augusti.


Uppdatering 2018-05-16
Riksdagen har idag fattat beslut i enlighet med regeringens förslag. 

Kontakta oss om du har frågor om frivillig rättelse/självrättelse, skatterevisioner, de nya reglerna om arbetsgivardeklarationer på individnivå och de nya kraven på personalliggare eller hur du ska deklarera olika inkomster, t ex från utlandet eller från den digitala världen.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today