close
Share with your friends

Tillväxtverket om utdelningar och koncernbidrag i samband med stöd vid korttidsarbete

Tillväxtverkets förtydligande om värdeöverföringar

En fördjupad juridisk analys har företagits av Tillväxtverket avseende värdeöverföringar som t ex aktieutdelningar och koncernbidrag för att säkerställa rättssäkerheten vid tillämpningen av lagen om stöd för korttidsarbete. Tillväxtverket har publicerat ett pressmeddelande med vissa förtydliganden avseende värdeöverföringar.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner / Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den 18 maj publicerade Tillväxtverket ett pressmeddelande om utdelningar i samband med erhållande av stöd vid korttidsarbete. En fördjupad juridisk analys har gjorts avseende värdeöverföringar som t ex aktieutdelningar och koncernbidrag för att säkerställa hur Tillväxtverket ska tillämpa lagen om stöd för korttidsarbete. 

Som nämnt i tidigare TaxNews har regeringen inte lämnat ett förtydligande avseende vad som anses falla under ”aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar”, vare sig i lagrådsremissen eller i den nya propositionen (2019/20:166) om fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset. 

Koncernbidrag bedöms på samma sätt som utdelningar i sammanhanget

Tillväxtverket anför i pressmeddelandet att ”ett bolag som anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag, oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte rimligen kan anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd”. Vidare framhåller Tillväxtverket att ”koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelning i sammanhanget av beviljande av korttidsstöd”. 

Därutöver anför Tillväxtverket att ”bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare det vill säga stödmottagaren” och att detta ”innebär även att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig”, vilket tyder på faktumet att övriga koncernbolag som delar ut eller lämnar koncernbidrag, som inte erhåller stöd, inte ska påverka bedömningen. 

Beaktande av hela räkenskapsåret

Samtidigt som Tillväxtverkets bedömning är ”att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska föranleda att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd” så framhålls att ”en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget uppbär stöd” ska beaktas. Detta eftersom man vill kunna fånga upp eventuellt missbruk genom att värdeöverföringar sker i nära anslutning innan eller efter stödperioden, då presumtionen i dessa fall är att bolaget inte befunnit sig i en allvarlig ekonomisk svårighet. I en sådan situation är det upp till bolaget att styrka att förutsättningar för stöd föreligger. 

KPMG:s kommentar

Det har ännu inte lämnats närmare information om den fördjupade juridiska granskningen som gjorts av Tillväxtverket mer än vad som framgår av pressmeddelandet. Pressmeddelandet väcker en del frågor, framförallt avseende koncernbidrag och tidpunkten för dess lämnande. Om ett koncernbidrag exempelvis tas in i årsredovisningen för år 2019 och att årsredovisningen först fastställs på årsstämma efter den 16 mars 2020, när ska då koncernbidraget anses ha lämnats eller mer specifikt, när anses ”förmögenhetsmassan i praktiken ha minskat” på sätt som Tillväxtverket avsett. Ska koncernbidraget ansetts ha lämnats vid bokslutstidpunkten, när själva bokningen sker av koncernbidraget i bokslutet, vid styrelsens undertecknande av årsredovisningen eller vid fastställandet av årsredovisningen under stämman. 

Vidare uppkommer frågan om ett lämnat koncernbidrag där man samtidigt lämnat ett aktieägartillskott tillbaka till givaren kan förhindra att stöd erhålles. I ett sådant fall har man i praktiken neutraliserat förmögenhetsöverföringen och kan därmed anses vara i en oförändrad ekonomisk situation. En annan frågeställning kopplad till detta är om det finns möjlighet att ”läka” en utdelning som har skett eller ett koncernbidrag som har lämnats efter den 16 mars genom att lämna ett aktieägartillskott innan eller i samband med Tillväxtverkets förtydligande. 

Värt att notera är att det förefaller vara så att Tillväxtverket ändå ger en viss öppning för att ett bolag skulle kunna argumentera för att förutsättningarna för stödet varit uppfyllda, trots att en utdelning har skett eller koncernbidrag har lämnats nära inpå stödmånaderna. Tillväxtverket synes med detta uttalande främst ta hänsyn till mindre bolag där man tillämpar ett annat sätt att ta ut ersättning för arbetande aktieägare, t ex lön kombinerat med utdelningar. Tillväxtverket nämner även i pressmeddelandet att en lagändring skulle krävas för att mindre bolag ska kunna undantas från begränsningen att göra värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd, vilket i sin tur tyder på att huvudregeln är att alla bolag och värdeöverföringar, oavsett storlek, ska omfattas.  

KPMG övervakar löpande uppdateringarna om värdeöverföringar i samband med erhållandet av stöd vid korttidsarbete och kommer att uppdatera texten löpande. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.

Läs mer:
The article in English

Mattias Bergman
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Kulawik
+46 76 640 27 69
joanna.kulawik@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today