close
Share with your friends

Hemarbetsdagar i Sverige pga COVID-19 påverkar inte socialförsäkringstillhörighet inom EU

Hemarbete COVID-19 och socialförsäkring inom EU

Försäkringskassan meddelar att hemarbetsdagar i Sverige pga COVID-19 inte påverkar socialförsäkringstillhörigheten inom EU.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner / Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.
 

Bakgrund

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU ska omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon är bosatt om han eller hon utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten. Med ”väsentlig del av sitt arbete” avses minst 25 % av arbetstid och/eller inkomst. Detta är den s k multi state-regeln i artikel 13.1 EU-förordningen 883/2004 och som styr vilket lands socialförsäkring en anställd ska omfattas av.

De som är bosatta i Sverige och normalt arbetar mindre än 25% i Sverige kan då komma att omfattas av annat EU-lands socialförsäkring. Försäkringskassan har nu meddelat att hemarbetsdagar i Sverige p g a COVID-19 inte ska räknas som arbetsdagar i Sverige vid tillämpningen av multi state-regeln.

Effekten av detta kan visas med följande exempel. En person, som bor i Sverige men som normalt arbetar 82% i Tyskland och 18% i Sverige omfattas av tysk socialförsäkring eftersom personen arbetar mindre än 25% i Sverige varför arbetsgivaren inte ska betala svenska arbetsgivaravgifter på lönen. Om den anställde börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden uppgår till 27% i Sverige skulle den anställde normalt bli socialförsäkrad i Sverige med skyldighet för arbetsgivaren att betala svenska arbetsgivaravgifter. Om de tillkommande hemarbetsdagana i Sverige är hänförliga till COVID-19 har Försäkringskassan nu accepterat att bortse från dessa arbetsdagar i Sverige varför personen i vårt exempel kommer att anses arbeta endast 18% i Sverige och således kunna kvarstå i tysk socialförsäkring.

KPMG:s kommentar

Försäkringskassans undantag innebär för arbetsgivare med personal som bor i Sverige men omfattas av annat EU-lands socialförsäkring krav på att kunna visa att de anställdas hemarbetsdagar i Sverige är dokumenterat hänförliga till COVID-19. Vi på KPMG har här möjlighet att vägleda er som arbetsgivare i hur denna uppföljning och dokumentation kan hanteras effektivt. Har ni frågor och funderingar kring detta är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Read more
The article in English
 

Petter Frödeberg
+46 8 723 96 82
petter.frodeberg@kpmg.se


Viveka Alander
+46 40 35 74 11
viveka.alander@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today