close
Share with your friends

Lagrådets yttrande avseende nya förslaget om stöd vid korttidsarbete – covid-19

Lagrådets yttrande om nya förslaget om korttidsarbete

Lagrådet godkänner förslaget om höjning av stödet, men ifrågasätter förtydligandet av kravet på "allvarliga ekonomiska svårigheter".

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner / Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Som nämnts i ett tidigare TaxNews kom regeringen med en ny lagrådsremiss i slutet av förra veckan. Lagrådet lämnade under gårdagen den 11 maj ett yttrande avseende innehållet i remissen där man godtar regeringens förslag om en tillfällig höjning av stödet till att omfatta en arbetstidsminskning om 80 procent under perioden 1 maj–31 juli 2020. Samtidigt ifrågasätter Lagrådet regeringens förslag om ett förtydligande av kravet på "allvarliga ekonomiska svårigheter". Regeringen föreslår, som vi tidigare nämnt, att i lagtexten ange att det ”vid bedömningen av om arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter särskilt ska beaktas om arbetsgivaren samtidigt genomför aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar”, vilket enligt Lagrådet inte kan anses tillföra något i förhållande till gällande rätt.

Lagrådet framhåller att den gällande lagregleringen redan ger Tillväxtverket möjligheten att beakta omständigheter såsom förekomsten av vinstutdelningar med stöd av att ett villkor för att beviljas stöd är att bolaget ska ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om ett bolag företar en vinstutdelning under covid-19-krisen torde detta vara en tydlig indikation på att bolaget själv inte ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter, vilket kan motivera att stöd vägras. 

Lagrådet anför att ett sådant tillägg i lagstiftningen snarare skapar problem vid tillämpningen, eftersom man inte förtydligar vad som ska anses falla under ”aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar” trots att önskemål om detta framställts under lagberedningen. Denna formulering väcker istället flera grundläggande frågor, bl a om hur det förhåller sig till olika typer av värdeöverföringar till delägare och hur man i detta sammanhang ska se på koncernbidrag.

KPMG:s kommentar

Som framförts i ett tidigare TaxNews så är just vad som anses falla in under ”aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar” den stora frågan, vilket även nu Lagrådet betonar. Det är således fortfarande oklart om storleken av en utdelning har någon påverkan på bedömningen samt vad som ska avses med utbetalningar. Eftersom detta inte utvecklas vidare i lagrådsremissen, kan rättstillämpningen av ett sådant tillägg i lagen bli oklar och otydlig. 

Värt att notera är även Lagrådets uppfattning om att Tillväxtverket redan nu har möjligheten att beakta eventuella utdelningar inom bolaget mot bakgrund av gällande lag, en uppfattning som vi redan tidigare gjort gällande i ett tidigare TaxNews. Lagrådets ifrågasättande av det aktuella tillägget leder förhoppningsvis till ett förtydligande från regeringens sida i denna för bolagen viktiga fråga.      

KPMG övervakar löpande det pågående lagstiftningsarbetet och regeringens bearbetning av Lagrådets yttrande. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.

Läs mer:
The article in English

Mattias Bergman
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Kulawik
+46 76 640 27 69
joanna.kulawik@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today