close
Share with your friends

EU-domstolen lämnar svar på HFD:s frågor om gränsöverskridande förlustavdrag

EU-domar om gränsöverskridande förlustavdrag

Idag kom EU-domstolens avgöranden i två mål som rör gränsöverskridande förlustavdrag genom koncernavdrag respektive fusion.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Idag kom EU-domstolens avgöranden i två mål som rör gränsöverskridande förlustavdrag genom koncernavdrag respektive fusion (C-607/17 och C-608/17). De svenska koncernavdragsreglerna, som infördes 2010, innebär en möjlighet för ett svenskt moderbolag att i vissa fall göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EU/EES. I målen kommenterar EU-domstolen dels kravet på direkt ägande, dels tolkningen av begreppet "slutlig förlust".

Bland annat drar EU-domstolen slutsatsen att det är oproportionerligt för en medlemsstat att som villkor för att få koncernavdrag ställa krav på direkt ägande när mellanliggande dotterbolag är i samma medlemsstat som förlustbolaget. Däremot är det inte oproportionerligt att ställa ett sådant krav när mellanliggande dotterbolag hör hemma någon annan stans.

Vi analyserar nu avgörandena mer ingående. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor kring eventuella effekter av EU-domstolens slutsatser.

Caroline Väljemark
+46 31 61 48 60
caroline.valjemark@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan