close
Share with your friends

EU-domstolen lämnar svar på HFD:s frågor om gränsöverskridande förlustavdrag

EU-domar om gränsöverskridande förlustavdrag

Idag kom EU-domstolens avgöranden i två mål som rör gränsöverskridande förlustavdrag genom koncernavdrag respektive fusion.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Idag kom EU-domstolens avgöranden i två mål som rör gränsöverskridande förlustavdrag genom koncernavdrag respektive fusion (C-607/17 och C-608/17). De svenska koncernavdragsreglerna, som infördes 2010, innebär en möjlighet för ett svenskt moderbolag att i vissa fall göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EU/EES. I målen kommenterar EU-domstolen dels kravet på direkt ägande, dels tolkningen av begreppet "slutlig förlust".

Bland annat drar EU-domstolen slutsatsen att det är oproportionerligt för en medlemsstat att som villkor för att få koncernavdrag ställa krav på direkt ägande när mellanliggande dotterbolag är i samma medlemsstat som förlustbolaget. Däremot är det inte oproportionerligt att ställa ett sådant krav när mellanliggande dotterbolag hör hemma någon annan stans.

Läs mer
Analys av domen i artikel ur Svensk Skattetidning
Gränsöverskridande förlustavdrag: Kommentar på EU-domstolens domar i Holmen och Memira (SvSkT nr 6-7; 2019)

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor kring eventuella effekter av EU-domstolens slutsatser.
 

Caroline Väljemark
+46 31 61 48 60
caroline.valjemark@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan