close
Share with your friends

OECD:s Pillar One och Pillar Two

OECD:s Pillar One och Pillar Two

Den 12 oktober publicerade OECD rapporter om beskattning av den digitala ekonomin.

1000
Åsa Edesten

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här!

Finansministrar och centralbankchefer från G20 höll den 14 oktober 2020 ett möte med anledning av OECD:s publicering av BEPS-rapporterna för Pillar One och Pillar Two. Under mötet diskuterades bland annat det pågående arbetet för att hantera beskattningssvårigheterna som uppstått av den snabba digitaliseringen av ekonomin.

Trots att konsensus ännu inte har uppnåtts, belyser och stärker OECD/G20 länderna sin dedikation och beslutsamhet att driva arbetet framåt både gällande Pillar One och Two, där det slutgiltiga målet om att nå en global konsensus till mitten av år 2021 består.

Den 12 oktober 2020 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), så kallade “blueprints”, för Pillar One och Pillar Two, vilka bland annat adresserar de beskattningssvårigheter som har uppstått med anledning av digitaliseringen av ekonomin.

Pillar One avser att anpassa det internationella skattesystemet till nya affärsmodeller genom en sammanhängande granskning av nuvarande regler kring vinstfördelning och nexusregler. Rapporten undersöker fördelningen av beskattningsrättigheter för multinationella företag (MNEs) för att säkerställa att skatter betalas där betydande verksamhet bedrivs, även om MNEs inte har fysisk närvaro i respektive land (nexusregler). Förslaget fokuserar på företag med automatiserade digitala tjänster (ADS) eller ”consumer-facing businesses” (CFB). Genom de nya nexusreglerna föreslås det att omfördela en del av en MNEs kvarvarande vinst till marknadsjurisdiktioner, det vill säga de jurisdiktioner där konsumenter och användare finns, och ge dessa jurisdiktioner nexus för beskattning av den omfördelade vinsten. Pillar One fokuserar på tre delar vilka är “belopp A”, “belopp B” och utvecklingen av förebyggande åtgärder mot tvister och tvistlösningsmekanismer. Läs vidare om Pillar One Blueprint i en KPMG-rapport här (PDF 514 KB).

Pillar Two, även kallad “GloBE”-förslaget, analyserar möjligheten att införa en global minimiskatt som är avsedd att hantera kvarvarande BEPS-frågor. I rapporten föreslås regler som söker fastställa att stora MNEs betalar en minimiskattenivå oaktat var företagets huvudkontor är beläget eller i vilka länder de är verksamma i. Pillar Two avser att medge länder en rätt att beskatta ett företag där ett annat land inte har utnyttjat sina primära beskattningsrättigheter alternativt i det fall bolaget är föremål för låg effektiv skatt. Läs vidare om Pillar Two Blueprint i en KPMG-rapport här (PDF 1 MB).

Som en del av det pågående arbetet efterlyser OECD/G20 i Inclusive Framework on BEPS offentliga kommentarer till rapporterna om Pillar One och Pillar Two där offentligheten uppmanas att inkomma med sina kommentarer senast den 14 december 2020. Ett offentligt samrådsmöte kommer att hållas i mitten av januari 2021.

KPMG:s kommentar

När OECD nu har tvingats förlänga sitt arbete med Pillar One och Pillar Two har trycket ökat ytterligare på OECD/G20 länderna att nå konsensus. De publicerade rapporterna innebär en stark grund för vidare diskussion; dock krävs fortsatt utveckling av tekniska frågor och politiska ställningstaganden för att konsensus ska uppnås. Frågor kvarstår bland annat vad gäller omfattningen av förändringarna och vilka MNEs som påverkas. Något att uppmärksamma är att de föreslagna ändringarna inte längre endast omfattar beskattning av den digitala ekonomin, utan Pillar One träffar nu, utöver automatiserade digitala tjänster, även s k “consumer-facing businesses” och Pillar Two avser att träffa de flesta större MNE utan att specifikt inrikta sig på bransch.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om ovanstående.

Åsa Edesten
+46 72 394 64 64
asa.edesten@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today