Tillväxtverkets särskilda förtydligande om koncernbidrag som avser räkenskapsår 2019

Tillväxtverket om koncernbidrag som avser RÅ 2019

Myndighetens huvudsakliga bedömning är att koncernbidrag som avser år 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd under år 2020.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner / Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Idag kom Tillväxtverket med ett pressmeddelande om koncernbidrag i samband med erhållande av stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket menar på att regelverket för korttidsarbete ”krävt en omfattande uttolkning av befintlig lagstiftning” samt att ”frågan om värdeöverföringar är komplex” vilket har resulterat i att myndigheten löpande utvecklat och preciserat sina svar. 

Tillväxtverket anför i sitt pressmeddelande att ”huvudregeln är att ett företag inte kan uppbära stöd för korttidsarbete och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna” mot bakgrund av att ”den grundläggande förutsättningen för att ett företag ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter”. En bedömning ska vidare göras i det enskilda fallet och det åligger den stödsökande att styrka att den uppfyllt förutsättningar för stödet. 

Värdeöverföring i form av aktieutdelningar

I sitt förra pressmeddelande av den 18 maj anförde Tillväxtverket att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020, dvs. när korttidsstödet började gälla, inte kan anses utgöra ett hinder för beviljande av stöd. Den huvudsakliga ståndpunkten är att företag inte bör göra aktieutdelningar under någon del av året stöd erhålles, bortsett från utdelningar som skett innan den 16 mars 2020.   

Vidare är det Tillväxtverkets uppfattning att en aktieutdelning ska anses vara genomförd vid själva utbetalningstidpunkten men anför även att ”det bakomliggande stämmobeslutet även kan påverka stödet” i och med att ett företag ”inte kan anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt”. 

Annan bedömning avseende koncernbidrag

Vad gäller koncernbidrag så bedömer Tillväxtverket att koncernbidrag inte bör lämnas under någon del av året som stöd erhålls och menar således att ”koncernbidrag för räkenskapsår 2019 inte påverkar möjligheten att erhålla stöd”. Vidare gäller samma för företag med brutet räkenskapsår, för koncernbidrag som avser räkenskapsår som avslutats före den 16 mars 2020. 

Som grund för detta anger Tillväxtverket att man inte ska behöva revidera dispositioner i form av koncernbidrag som skett under ett räkenskapsår då stöd inte erhållits genom stämmobeslut efter räkenskapsårets utgång. Detta kan påverka andra koncernbolag i och med att om stödmottagande företag ändrar sina bokslutsdispositioner för år 2019 kan leda till att även det mottagande bolaget behöver vidta samma åtgärder. Detta kan i sin tur leda till att felaktigheter uppstår i skatteberäkningar och skatter. Jämfört med aktieutdelningar är Tillväxtverket sålunda av åsikten att en ändring i ett beslut om aktieutdelning är en betydligt mindre ingripande åtgärd att vidta, vilket föranleder att bedömningen blir olika avseende de båda värdeöverföringarna. 

KPMG:s kommentar

Många bolag har väntat på ett förtydligande från Tillväxtverkets sida avseende hur man ser på koncernbidrag och tidpunkten för lämnandet av koncernbidraget. Beskedet om att koncernbidrag för räkenskapsår 2019 inte bör påverkar möjligheten att erhålla stöd välkomnas säkert av många, då detta varit en betydelsefull fråga för många företag. Samtidigt har vi sett att vissa bolag redan har vidtagit åtgärder i detta avseende genom att riva upp boksluten i syfte att ”backa” koncernbidragen och att dessa bolag hade agerat annorlunda om de hade haft den här informationen tidigare.

Beskedet indikerar att Tillväxtverket anser att tidpunkten för lämnande av koncernbidrag infaller tidigare än bolagsstämman (såsom det får förstås redan vid bokslutet), vilket ligger i linje med hur vi resonerat i tidigare TaxNews. Tillväxtverkets reviderade ståndpunkt i frågan beror sannolikt på att det varit en väldigt debatterad fråga och det kan inte uteslutas att regeringens bedömning av att koncernbidrag inte ska utgöra ett hinder för erhållande av omställningsstödet kan ha påverkat. 

Vi noterar samtidigt att Tillväxtverket är av uppfattningen att ett koncernbidrag utgör en värdeöverföring, en uppfattning som vi delar. Det kvarstår dock ett flertal frågor, bl a hur Tillväxtverket ser på koncernbidrag för brutna räkenskapsår som avslutas efter den 16 mars 2020 samt för räkenskapsåret 2020 och möjligtvis även för räkenskapsåret 2021. Vi behöver få klarhet i om ett bolag ha rätt till stöd vid korttidsarbete om bolaget vid lämnande av ett koncernbidrag samtidigt får tillbaka ett tillskott som kompenserar för den värdeöverföring som skett på grund av koncernbidraget. 

Därutöver kvarstår frågan om hur Tillväxtverket ser på koncernbidrag som lämnas i nedåtstigande led, dvs. om ett koncernbidrag från ett moderbolag till ett dotterbolag ska ses som en värdeöverföring eller inte. Även i denna fråga ser vi att ett förtydligande från Tillväxtverket behövs.

KPMG övervakar löpande uppdateringarna om värdeöverföringar i samband med erhållandet av stöd vid korttidsarbete och kommer att uppdatera texten löpande. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.

Läs mer:
The article in English

Mattias Bergman
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Kulawik
+46 76 640 27 69
joanna.kulawik@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today