close
Share with your friends

Avdragsrätten för representation begränsas och utvidgas

Avdragsrätten för representation begränsas och utvidgas

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att avdragsrätten vid representation ur inkomstskattesynpunkt begränsas avseende förtäring (ät- och drickbart) till enklare förtäring av mindre värde. Ur mervärdeskattesynpunkt föreslås att avdrag för moms på utgifter för förtäring högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kr per person och måltid. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Remissvaren skall var inkomna den 15 april 2016.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

dinner

Förändringarna föreslås för att dels förenkla tillämpningen dels få mervärdesskattereglerna förenliga med EU-rätten. Förslaget bygger på hemställan från Skatteverket. 

Förslaget beräknas ge en kostnadsinbesparing om cirka 1 miljard kronor från år 2018 vad avser den begränsade avdragsrätten ur inkomstskattesynpunkt emedan en liten merkostnad uppkommer vad avser den föreslagna regleringen vad avser mervärdeskatt.  

Förändringarna innebär sannolikt inte en förenkling för de som redan idag anpassat sina ekonomisystem till gällande rätt utan enbart en kostnadsfördyring genom att dels på nytt få ställa om sin praktiska hantering dels för att de med  inkomstskatterättslig avdragsrätt delvis förlorar sin avdragsrätt.

Ur mervärdeskattesynpunkt skall avdragsrätten vara kopplad till måltid och annan förtäring och enbart begränsas på sådant sätt att det blir mindre risk för regelkonflikt med artikel 176 i mervärdesskattedirektivet. Ur inkomstskattesynpunkten begränsas enbart avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Annan förtäring skiljs ut från enklare förtäring av mindre värde där avdragsrätt alltjämt ska vara gällande rätt.

Enklare förtäring av mindre värde skall enligt promemorian motsvara vad en arbetsgivare idag tillhandahåller sin personal som en personalvårdsförmån på arbetsplatsen utan att det uppstår en skattepliktig förmån  

Förslaget berör inte andra representationskostnader såsom t.ex. kringkostnader vid representation eller representationsgåvor.

Utredarnas förhoppning är att många gränsdragningsproblem skall kunna undvikas även om flera lär kvarstå även framöver om utredningens förslag blir gällande rätt. 

Välkommen att kontakta oss för mer information.

© 2020 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan