Förtydliganden av de förestående voucherreglerna, del 2

Förtydliganden av de förestående voucherreglerna, del 2

Ytterligare ställningstagande från Skatteverket om de nya voucherreglerna

1000

Kontakt

Dekorbild

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Vi har tidigare i TaxNews i två artiklar berättat om den nya lagändringen som träder i kraft den 1 januari 2019 gällande regler för vouchers. I den senaste TaxNews berättade vi om Skatteverkets ställningstagande med anledning av de nya reglerna som avsåg frågor om beskattningsunderlag, oinlösta vouchers och distribution av flerfunktionsvouchers.

Skatteverket har nu även publicerat ett ställningstagande om hur mervärdeskattelagens (ML:s) fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar.

Faktureringsskyldighet

Faktureringsskyldigheten åligger den som omsätter varan eller tjänsten. Eftersom frågan om vem som anses omsätta varan eller tjänsten skiljer sig åt mellan de båda vouchertyperna kommer faktureringsskyldigheten också bli olika.

Faktureringsskyldigheten vid överlåtelse av enfunktionsvouchers beror dessutom på om överlåtelse görs i eget namn eller i annans namn. Den som överlåter en enfunktionsvoucher i eget namn anses omsätta den vara eller tjänst som vouchern avser, och är därmed skyldig att utfärda faktura.

Den som däremot överlåter en enfunktionsvoucher i annans namn och för dennes räkning, anses inte ha omsatt varorna och tjänsterna, utan varan eller tjänsten anses omsatt av den i vars namn vouchern överlåts.

Det innebär att det är den i vars namn som vouchern överlåts, som är skyldig att utfärda en faktura.

För flerfunktionsvouchers är det den faktiska leveransen eller tillhandahållandet i utbyte mot vouchern som anses vara en omsättning. Det innebär att den som omsätter varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher är skyldig att utfärda en faktura. En överlåtelse av en flerfunktionsvoucher som sker innan den faktiska leveransen eller tillhandahållandet utlöser ingen faktureringsskyldighet, eftersom överlåtelsen inte utgör någon omsättning av vara eller tjänst.

Redovisningsskyldighet

Den som överlåter eller förvärvar enfunktionsvouchers och som använder sig av faktureringsmetoden ska nu tillämpa en ny bestämmelse.

Bestämmelsen innebär i korthet att vid överlåtelse och förvärv ska utgående respektive ingående moms redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern överlämnas eller tas emot. Om betalning har tagits emot tidigare ska momsen dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen tagits emot respektive lämnats.

KPMG:s kommentar

Ställningstagandet är, liksom det tidigare ställningstagandet, i princip en redogörelse för de nya paragraferna som införs i ML och som träder i kraft den 1 jan 2019. Av de nya reglerna vill vi belysa följande:

  • Om ni anlitar någon annan för att förmedla enfunktionsvouchers i ert namn är det viktigt att tänka på att det krävs ett samarbete med den som förmedlar vouchern. Detta eftersom faktureringsskyldigheten åvilar företaget i vars namn vouchern förmedlas.
  • Om ni använder faktureringsmetoden införs en specialregel där redovisningstidpunkten vid omsättning av enfunktionsvouchers inträder när vouchern överlåts, om inte betalning mottas innan.
  • Viktigt att tänka på för er som hanterar olika typer av vouchers, är att den faktiska leveransen av en vara eller tjänst inte utlöser någon redovisningsskyldighet för moms vid enfunktionsvouchers. Det är däremot tvärtom med flerfunktionsvouchers. Där inträder redovisningsskyldigheten för moms vid leverans av vara eller tjänst i utbyte av flerfunktionsvoucher. En överlåtelse av en flerfunktionsvoucher som sker innan den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna utlöser därmed ingen faktureringsskyldighet.


Kontakta oss gärna för en diskussion om ni vill veta mer om vilka effekter de nya reglerna får för just er verksamhet.

Emma Andersson
+46 8 723 61 36
emma.b.andersson@kpmg.se

Jennifer van der Gronden
+46 31 61 47 63
jennifer.vandergronden@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today