Vårpropositionen 2016 överlämnad till riksdagen

Vårpropositionen 2016 överlämnad till riksdagen

Regeringen har idag, den 13 april 2016, överlämnat 2016 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen.

1000

Kontakt

E-post

Relaterat innehåll

Vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten innehåller förslag till ändringar under innevarande budgetår. I årets vårändringsbudget föreslås kompletteringar i RUT-avdraget (vissa trädgårds-, flytt- och it-tjänster) samt sänkt skatt på biodrivmedel. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016. 

Läs mer:
Vårändringsbudget för 2016

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2017. I vårpropositionen uppger regeringen bl a följande:

Regeringen kommer att fortsätta arbetet mot skattefusk. Skatteverket har fått i uppdrag att utforma förslag till att utvidga systemet med personalliggare till att omfatta ytterligare branscher. Regeringen har också presenterat förslag om att näringsidkare ska omfattas av kravet på kassaregister även om inkomsten från den aktuella försäljningen inte härrör från ett fast driftställe i landet. Vidare har Skatteverket lämnat ett förslag som innebär att arbetsgivare ska slippa lämna både arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift och att redovisning på individnivå i stället ska ske varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta förslag bereds nu i Regeringskansliet.

Flera stora framsteg har nåtts internationellt genom OECD:s projekt mot aggressiv skatteplanering, det s k BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). De förslag till åtgärder som tagits fram i projektet skapar förutsättningar för en effektiv och rättvis beskattning samtidigt som konkurrensaspekter för svenska företag beaktas. I Regeringskansliet pågår ett arbete med att följa upp resultatet av BEPS-projektet.

Som en följd av BEPS-projektet har Europeiska kommissionen presenterat ett antimissbrukspaket. Paketet innehåller förslag till ett direktiv mot skatteundandraganden. Regeringen stödjer syftet med antimissbrukspaketet.

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om OECD:s BEPS-projekt och Europeiska kommissionens arbete mot skatteundandragande. Läs t ex om åtgärdspaketet mot skatteflykt i TaxNews nr 4, 2016.
 

Skatteförslag inför 2017

Mycket av det som nämns vad gäller konkreta lagförslag som påverkar skatterna inför 2017 är känt sedan tidigare eftersom Finansdepartementet redan har remitterat dessa som ett led i beredningen av budgetpropositionen för 2017, men nedan följer ett urval av förslagen:


Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Regeringen föreslår ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser och vissa förenklingar på företagsskatteområdet. Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen, IL.
Läs mer i TaxNews nr 9, 2016.


EU-anpassning av avdragsrätt för representationsmåltider genom utökat avdrag för mervärdesskatt men slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattning
Regeringen föreslår ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring. Förslagen avser både mervärdesskatt och inkomstskatt. Avseende mervärdesskatt föreslås att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle. Vid inkomstbeskattningen föreslås att avdragsrätten slopas för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. Förslagen syftar bl a till att få mervärdesskatteregler som är förenliga med EU-rätten och till att förenkla tillämpningen. I nuläget finns ett flertal olika beloppsgränser som kan bli aktuella vid avdrag för representation. Läs mer i TaxNews nr 6, 2016.


Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare i vissa fall

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas. Anställningen ska vara på minst halvtid, i minst tre månader och nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2021.


Ändrad intäktsränta på skattekontot
Regeringen föreslår att intäktsräntan på skattekontot sänks till som lägst 0. Åtgärden föreslås mot bakgrund av indikationer på att skattekontot i ökad utsträckning används för kapitalplaceringar. De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2017.


Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017
I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen ett förslag om att begränsa uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 till konsumentprisindex plus en procentenhet.
Regeringen föreslår en sådan begränsning. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed enligt nuvarande prognos uppgå till 438 400 kronor för 2017. Utan begränsningen av uppräkningen beräknas den nedre skiktgränsen uppgå till 442 700 kronor för 2017. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.


Sänkt reklamskatt
Regeringen förslår att en skattesänkning för 2017 hanteras genom en sänkning av skattesatsen för annonser i periodiska publikationer från 3 procent till 2,5 procent. Vidare föreslås att gränsen för återbetalning av reklamskatt avseende dessa annonser höjs från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor per år till 75 miljoner kronor. För annonser i annonsblad, katalog, program eller annan form som inte utgör periodisk publikation samt för reklam föreslås att skattesatsen sänks från 8 procent till 7,65 procent. Vidare föreslås att gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt på denna typ av annonser och reklam höjs från 20 000 kronor till 60 000 kronor.


De remitterade förslagen ska granskas av Lagrådet innan de lämnas till riksdagen.

Läs mer:
2016 års ekonomiska vårproposition
 

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av ovanstående förslag eller andra funderingar.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today