Twój sklep stacjonarny | KPMG | PL
close
Share with your friends

Twój sklep stacjonarny

Twój sklep stacjonarny

Dowiedz się na co zwracać uwagę w stosunkach z kontrahentami, jaką odpowiedzialność ponosi się za warunki panujące w sklepie i wiele więcej.

Doradztwo prawne dla sklepów i marketów stacjonarnych.

W zakładce Twój sklep stacjonarny prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów lub sklepów, w tym w szczególności:

  • Informacje na temat planowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie krajowym i unijnym
  • Informacje prawne dot. warunków prowadzenia działalności
  • Informacje prawne przydatne w stosunkach handlowych (umowy z dostawcami, prawo antymonopolowe, niedozwolone klauzule umowne, organizowanie loterii, etc.)
  • Informacje prawne dot. stosunków z kontrahentami (klauzule umowne, opłaty półkowe, pozycja dominująca
  • Informacje dot. prawa pracy i BHP
  • Doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK.

 

Najnowsze artykuły:

2018.01.14

Od stycznia nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej | Natalia Niestrawska

1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018, poz. 2369; dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie stanowi uzupełnienie zmian do Kodeksu Pracy, który przewiduje prowadzenie dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej.

2018.01.08

Częste choroby pracownika nie zawsze są wystarczającą podstawą do rozwiązania umowy o pracę | Natalia Niestrawska

Na początku grudnia 2018 r. zapadł ważny wyrok w sprawie pracowniczej przeciwko Amazonowi, jednemu z największych pracodawców w regionie poznańskim. W tle pojawia się problem częstego pozostawania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

2018.01.03

Nowe kary dla nieuczciwych (zarządów) firm - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał dodatkowe kompetencje | Natalia Niestrawska

Od 15 grudnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada nowe kompetencje w zakresie wymierzania kar. Wszystko to za sprawą dodanego do Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów art. 106b.

2018.11.23

Zakaz handlu w niedzielę – jest projekt zmian

W ubiegły wtorek, 20 listopada 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w 6 z 32 wyjątków od zakazu handlu.

2018.11.19

Redukcja zużycia plastiku w UE wchodzi na nowy poziom | Natalia Niestrawska

W dniu 24 października 2018 r. Parlament Europejski przegłosował zakaz sprzedaży jednorazowych produktów plastikowych, takich jak m.in. talerzyki, sztućce, słomki, a nawet patyczki do uszu. Zakaz wprowadzania takich produktów ma obowiązywać od 2021 r.

2018.11.16

19 grudnia 2018 r. decyzja Sądu Najwyższego dotycząca wyjątków od zakazu handlu w niedziele | Natalia Niestrawska

W dniu 19 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy ma zająć się zagadnieniem prawnym, które dotyczy bezpośrednio wyjątków od zakazu handlu w niedziele „niehandlowe”, określonych w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018, poz. 305).

2018.11.07

Utrata urlopu bez wniosku pracownika jest niezgodna z prawem – wyrok TSUE | Natalia Niestrawska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozstrzygnięciu z 6 listopada 2018 r. stwierdził, że niezgodne z prawem unijnym jest pozbawienie pracownika corocznego płatnego urlopu (lub ekwiwalentu pieniężnego – w razie jego niewykorzystania w razie zakończenia stosunku pracy) nawet jeżeli pracownik nie złożył wniosku o jego wykorzystanie.

2018.09.05

Tajemnica przedsiębiorstwa a pracownicze know-how | Natalia Niestrawska

W dniu 4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”), która zdefiniowała na nowo pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.

2018.09.04

Zmiany w oskładkowaniu małej jednoosobowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 | Natalia Niestrawska

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące oskładkowania przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowelizacja ma jednak charakter wybiórczy – dotyczy bowiem przedsiębiorców osiągających dochód poniżej określonego w ustawie poziomu i jest ograniczona czasowo.

2017.11.28

Zakaz handlu w niedziele- projekt przyjęty przez Sejm

Od końca 2016 r. trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele („Projekt”).

 

2017.06.01

Dokumentacja pracownicza v. 2.0 – projektowane zmiany

Od jesieni zeszłego roku trwają pracę nad zmianami dotyczącymi sposobu i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych). Do kwietnia br. zgłoszono szereg uwag do pierwszego projektu, generalnie akceptujących pozytywnie skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat.

2017.05.09

Cywilnoprawna odpowiedzialność sprzedawcy w razie dystrybuowania podrabianego towaru | Krzysztof Kubik

Problematykę poza-karnej odpowiedzialności z tytułu dystrybuowania podrobionego towaru rozpatrzymy w tym wpisie z uwzględnianiem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 153.1503, dalej „Ustawa”). W rozumieniu Ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta, przy czym Ustawa wprost wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi: „naśladownictwo produktów” oraz” „wprowadzające w błąd oznaczenie towarów”.

2017.03.02

Handel podrobionymi towarami – karne podstawy odpowiedzialności | Krzysztof Kubik

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i handlem podrobionymi towarami są dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej problematyce odpowiedzialności podmiotów, które (chociażby nieświadomie) przyjmują do dalszej odsprzedaży podrobiony towar. W pierwszym wpisie na ten temat zajmiemy się odpowiedzialnością, jaką mogą ponosić sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa karnego.

2017.02.17

Kontrola Prezesa UOKiK według nowej Ustawy już w lipcu | Natalia Kotłowska

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi („Ustawa”), która służyć ma rozwiązaniu problemów rolników, którzy mogą znajdywać się w niekorzystnej sytuacji kontraktowej. O ww. Ustawie wspominaliśmy już kilkakrotnie, w tym w kontekście opłat półkowych oraz potencjalnych kar, jakie nakładane mogą być na przedsiębiorców. Organem wymierzającym kary będzie Prezes UOKiK. Decyzja o wymierzeniu kary poprzedzona będzie przeprowadzeniem postępowania, którego zasady przybliżymy w tekście poniżej.

2017.02.10

Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym bardziej realne | Katarzyna Wojciechowska

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres 18 z 36 miesięcy, niezależnie od tego ile agencji kieruje go do tego pracodawcy. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych ma ukrócić dotychczasowe praktyki obchodzenia jej przepisów. Zmiana może wejść w życie już 1 czerwca 2017 roku. Będzie miała ona istotne znaczenie także dla branży handlowej.

2016.11.29

Mystery shopping, czyli tajemniczy klient w Twoim sklepie | Michał Wołoszczuk

Badania typu mystery shopping ( z udziałem tajemniczego klienta) cieszą się coraz większą popularnością i coraz częściej wykorzystywane są przez przedsiębiorców do weryfikacji poziomu i jakości obsługi klientów oraz kontroli zachowań pracowników, w celu zwiększenia poziomu satysfakcji i lojalności klientów.

2016.11.17

Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny | Michał Wołoszczuk, Krzysztof Kubik

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny ponosi, co do zasady, jego wytwórca (producent). Odpowiedzialność ta ma na tyle szeroki charakter (jako tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka), że do jej przypisania nie jest konieczne wykazanie jakiegokolwiek stopnia zawinienia po stronie producenta.

2016.11.10

Jakie obowiązują zasady na parkingu supermarketu | Michał Wołoszczuk

Każdy z nas wielokrotnie nawet w ciągu tygodnia korzysta z parkingu przed supermarketem lub na terenie centrum handlowego. Poruszanie się po takim parkingu nie dla każdego jest proste, dotyczy to przede wszystkim pierwszej wizyty.

2016.09.30

Opłaty półkowe. Pobieranie przez sklepy opłat innych niż marża handlowa w orzecznictwie i projektowanej ustawie | Natalia Kotłowska

W ostatnich latach, w temacie tzw. opłat marketingowych wydanych zostało wiele orzeczeń, w których coraz częściej sądy przychylają się do roszczeń dostawców żądających zwrotu nienależnych opłat dodatkowych.

2016.09.23

Muzyka w sklepie – opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, komu i kiedy trzeba płacić | Natalia Kotłowska

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Obowiązek ten dotyczy także właścicieli sklepów, dla których stawki opłat uzależnione są od rodzaju sklepu (np. marketu, supermarketu, hipermarketu) jego lokalizacji (np. w centrum handlowym lub w zależności od miasta) oraz powierzchni. Tantiemy stanowią wynagrodzenie twórców i ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów ich pracy i wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). To właśnie ww. organizacje dbają o interesy artystów i w razie potrzeby egzekwują tantiemy od przedsiębiorców, którzy publicznie odtwarzają muzykę.

2016.09.21

Podatek od sprzedaży detalicznej | Michał Wołoszczuk

Prace nad podatkiem od sprzedaży detalicznej trwały ponad rok. Wreszcie gdy podatek ruszył, w dyskusję włącza się komisja europejska.

Zakaz handlu w niedzielę - projekt przyjęty przez Sejm
Zakaz handlu w niedzielę - projekt przyjęty przez Sejm
Zakaz handlu w niedzielę - projekt przyjęty przez Sejm
Zakaz handlu w niedzielę - projekt przyjęty przez Sejm
Zakaz handlu w niedzielę - projekt przyjęty przez Sejm

Bądź z nami w kontakcie