Decyzje Izb Handlowych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Decyzje Izb Handlowych

Decyzje Izb Handlowych

Zapoznaj się z najnowszymi decyzjami Inspekcji Handlowych w sprawie jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych nakładających kary pieniężne.

Zapoznaj się z najnowszymi decyzjami Inspekcji Handlowych.

Kara za brak właściwego oznakowania pieczywa, w tym za brak informacji, iż pieczywo produkowane jest z ciasta głęboko mrożonego

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nałożył na jedną z sieci supermarketów karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu produktu handlowego wyrobów piekarniczych i cukierniczych nieodpowiadających jakości handlowej, z uwagi na niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi:

 • nazwy albo imienia i nazwiska producenta,
 • wykazu składników (w tym alergennych: gluten, jaja, mleko i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, sezam),
 • masy jednostkowej,
 • informacji „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”.

WAŻNE ! Z uzasadnienia Decyzji:

Brak  wykazu  składników  przy jednoczesnym  niepodaniu  na  wywieszkach  rodzaju  pieczywa (pszenne, żytnie,  mieszane) uniemożliwiał konsumentowi dokonanie właściwej  decyzji  przy  zakupie  tych  wyrobów i mógł spowodować zakup produktu niezgodnego z oczekiwaniami konsumenta, a dla osób uczulonych bądź nietolerujących dany składnik zakup produktu niebezpiecznego (konsument mógł nie spodziewać w bagietce czosnkowej obecności masła, serwatki, hydrolizatu białka sojowego, czy też w kajzerce wieloziarnistej sezamu, a w kapuśniaczku mąki sojowej).

Stwierdzono, że pewne parte pieczywa były wypiekane z ciasta głęboko mrożonego, a przedsiębiorca wbrew obowiązkowi wynikającemu z rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego  lub  w  inny  sposób,  w  miejscu  dostępnym  bezpośrednio  konsumentowi finalnemu takowej informacji nie zamieścił.

Podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że te wymogi te są spełnione.

W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

 1. nazwę środka spożywczego,
 2. nazwę albo imię i nazwisko producenta,
 3. wykaz składników (z uwzględnieniem wymaganych danych szczegółowych),
 4. klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów,
 5. w przypadku produktów rybołówstwa - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach,
 6. w przypadku pieczywa - dodatkowo:
  • masę jednostkową,
  • informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” - gdy został zastosowany taki proces technologiczny.

Wszystkie ww. informacje podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

(Decyzja WIIH w Łodzi, NR.68/KJ-ŻG/2016).

 

Kara za brak uwidocznienia cen jednostkowych produktów

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej 200 zł w związku z niedopełnienie w miejscu sprzedaży detalicznej, obowiązku uwidocznienia cen jednostkowych w odniesieniu do 44 rodzajów produktów.

WAŻNE ! Z uzasadnienia Decyzji:

W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

(Decyzja WIIH w Gdańsku, NR.8361.252.2016.MB.MS)

 

Kara za niepełną nazwę produktu oraz nieprawdziwą informację o zawartości

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej 500 zł za wprowadzenie do obrotu produktu nieodpowiadającego jakości handlowej, z uwagi na fakt, iż:

 • produkt zawierał niższą niż deklarowaną zawartość białka (deklarowana 19%, podczas kontroli laboratoryjnie stwierdzono 12,8 %)
 • nazwa produktu (środka spożywczego) nie zawierała danych szczegółowych dotyczących szczególnego przetwarzania, jakiemu został on poddany, tj. informacji: sterylizowany.

WAŻNE ! Z uzasadnienia Decyzji:

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 każdy z podmiotów działających na rynku spożywczym: producent, przetwarzający, czy dystrybutor, obarczony jest obowiązkiem zapewnienia w przedsiębiorstwie, będącym pod jego kontrolą zgodności żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla jego działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

Nazwa danego środka spożywczego zawiera dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych tego środka spożywczego lub szczególnego przetwarzania, jakiemu został on poddany (np. sproszkowany, ponownie zamrożony, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony), bądź dane takie towarzyszą nazwie, we wszystkich przypadkach, w których pominięcie takiej informacji mogłoby wprowadzić nabywcę w błąd.

Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno--spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł;

(Decyzja WIIH w Gdańsku, ŻN.8361.553.2015.JŻ.AB)
 

Bądź z nami w kontakcie

Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce

Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce

Analiza rynku detalicznego, którego wartość szacuje się na 192 mld zł rocznie. Raport odpowiada na kluczowe dla pytanie - jakie priorytety na najbliższe lata przyjmą sieci, żeby odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez coraz bardziej nasycony i konkurencyjny rynek.