close
Share with your friends

Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Stosowanie ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego tzw. podatek od sprzedaży detalicznej zostało ponownie odroczone. Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje stosowanie tych przepisów od dnia 1 lipca 2020 roku.

Anna Białecka KPMG w Polsce

Junior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Warto przypomnieć, że ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 6 lipca 2016 roku (dalej „Ustawa”) wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nowy podatek – podatek od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z Ustawą, podatnikami tego podatku są sprzedawcy detaliczni.

Poprzez sprzedawców detalicznych, zgodnie z Ustawą, rozumiemy osoby fizyczne, osoby prawne, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Podatek swoim zakresem obejmuje sprzedaż detaliczną – czyli dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatne zbywanie towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oraz także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej. Podatkowi nie podlega sprzedaż towarów na odległość.

W Ustawie znajdziemy również definicję towaru. Przez pojęcie „towar” powinniśmy rozumieć rzeczy ruchome lub ich części. Należy jednak zauważyć, iż Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wyłączeń z opodatkowania sprzedaży detalicznej – m.in.: energii elektrycznej, paliw stałych (węgiel i koks) czy np. refundowanych leków.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Ustawa przewiduje dwie stawki podatku:

  1. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Pierwotnie ustawa miała wejść w życie w dniu 1 września 2016 roku.

Podatek od sprzedaży detalicznej przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Komisja Europejska po wejściu w życie pierwotnej wersji Ustawy, na podstawie decyzji z dnia 19 września 2016 roku wszczęła postępowanie w sprawie pomocy państwa Polska – Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce, przewidziane w art. 108 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia poboru tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję Europejską (tzw. nakaz zawieszenia). W wyniku powyższego w dniu 18 października 2016 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej miało zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych przez sprzedawców detalicznych od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 30 listopada 2016 roku Polska złożyła na decyzję Komisji Europejskiej skargę do Sądu Unii Europejskiej, w której wniosła o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

W międzyczasie w Polsce została przyjęta ustawa z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która miała na celu zawieszenie stosowanie podatku od sprzedaży detalicznej w 2017 roku. W ocenie Ustawodawcy ustawa mająca na celu zawieszenie stosowania podatku ma zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, tj. konieczności zwrotu pomocy przez Skarb Państwa (pobranego od przedsiębiorców podatku od sprzedaży detalicznej) wraz z odsetkami lub nakazania zapłaty podatku przedsiębiorcom, którzy tę pomoc uzyskali. Oznaczało to, że nastąpiło wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 roku.

Proponowany okres pierwszego odroczenia ustawy, w którym przepisy ustawy nie były stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej, miał pozwolić Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Komisja Europejska podjęła decyzję uznającą, iż przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej, ze względu na zastosowanie progresywnej skali opodatkowania, potwierdzając wcześniejszą ocenę podatku jako środka pomocy i wydała ostateczną negatywną decyzję.

W wyniku ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej oraz wniesienia skargi do Sądu Unii Europejskiej, ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została zawieszona dwukrotnie. Ostateczna zmiana przewidywała zawieszenie stosowania Ustawy do końca 2019 roku.

W dniu 16 maja 2019 roku Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym podzielił stanowisko Polski i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Komisja Europejska następnie wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE odwołanie od wyroku z 16 maja 2019 r.

Podatek w dalszym ciągu zawieszony

W ocenie Ustawodawcy, mając na uwadze toczące się postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości, które zgodnie z przewidywaniami nie zostanie zakończone do końca 2019 roku, zasadne jest przedłużenie zawieszenia stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej na okres 6 miesięcy, czyli do dnia 1 lipca 2020 roku. 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)