close
Share with your friends

Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Prace nad podatkiem od sprzedaży detalicznej trwały ponad rok. Wreszcie gdy podatek ruszył, w dyskusję włącza się komisja europejska.

Kontakt

Kontakt

Powiązane treści

Podatek od sprzedaży detalicznej

Kłopoty na starcie

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy Komisji koncentrują się wokół stawek opartych na wielkości przychodów, które jako progresywne, mogą przyznawać przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Co więcej, Komisja wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Żadna z decyzji nie przesądza ostatecznego wyniku dochodzenia, niemniej jednak należy przypomnieć, że w sprawie węgierskiego podatku progresywnego opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej, Komisja uznała go za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa właśnie ze względu na to, że podatek ten przyznał selektywną korzyść niektórym przedsiębiorstwom. Polska nie notyfikowała wcześniej Komisji wprowadzenia omawianego podatku.

Stawki i progi. Podstawa opodatkowania

Ustawa przewiduje kwotę wolną na poziomie 17 mln zł miesięcznie. Podatek ma charakter progresywny, liczony ponad kwotę wolną wynoszącą 17 mln zł. Ustawodawca przewiduje dwie stawki, stanowiące dwa progi podatkowe. Pierwsza stawka wynosi 0,8 % dla progu liczonego od nadwyżki przychodu ze sprzedaży w przedziale od 17 do 170 mln zł w skali miesiąca. Druga stawka wynosi 1,4 % dla nadwyżki powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Warto nadmienić, że z uwagi na redakcję przepisu art. 9 punkt 2 pojawiły się wątpliwości (w ramach szukania dróg obejścia ustawy) czy drugi próg nie powinien być liczony jako suma kwoty 170 mln zł oraz kwoty wolnej od podatku, dając razem kwotę 187 mln zł. Wydaje się jednak, że rozumienie drugiego progu jako  nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł jest nadinterpretacją i nie znajduje uzasadnienia w treści całej ustawy.

Podatnicy

Płatnikami podatku są przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży detalicznej. Sprzedażą detaliczną będzie dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu oraz poza lokalem, przy czym opodatkowaniu podlega także sprzedaż, której towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Przychód w postaci ceny (także zaliczki, raty, itd.) określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących. Warte podkreślenia jest, że wraz z planem MF zmiany zasad funkcjonowania kas na kasy on-line (począwszy od 2018 r.), wysokość przychodu znana będzie MF na koniec każdego dnia.

Nie wchodząc w szczegóły, co do zasady z zakresu normowania wyłączona jest sprzedaż detaliczna niektórych produktów m.in.: oleju napędowego do celów opalowych, węgla kamiennego, gazu ziemnego (do butli gazowych) leków, czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Obowiązki podatników

Podatnik jest zobowiązany składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku (druk PSD-1), oraz samodzielnie obliczać i wpłacać podatek. Brak przekroczenia kwoty wolnej tj. 17 mln zł, zwalnia z obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Wątpliwości

W związku z powyższym, sama Komisja Europejska powzięła wątpliwości co do zgodności nowego podatku z prawem. Dlatego wszczęła postępowanie wyjaśniające celem zbadania zgodności podatku z zasadami unijnymi. Ustawa została wprowadzona także pomimo nierozstrzygniętych zastrzeżeń ekspertów, wątpliwości izb handlowych oraz bez względu na ryzyka oceny przyszłych skutków, w tym Komisji Europejskiej. Niektóre podmioty jeszcze przed wejściem w życie ustawy podjęły decyzję o podziale przedsiębiorstwa i wydzieleniu odrębnych, małych spółek funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Jako uzasadnienie takiego podziału podano optymalizowanie poziomu lokalnych przychodów oraz motywację pracowników, niemniej jednak na koniec dnia oznacza to, że każda ze spółek z osobna nie będzie musiała płacić ww. podatku. Takie działanie może być oceniane przez pryzmat klauzuli obejścia prawa (klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania). Co ciekawe, w przypadku takiego zarzutu powstaje pytanie jak ocenić podmioty, które od zawsze funkcjonowały jako oddzielne spółki, co do tej pory nie było kwestionowane przez aparat skarbowy. Być może w praktyce pojawią się jeszcze inne pomysły, na to, aby ostateczna sprzedaż do konsumenta odbywała się przez inny podmiot niż dzisiejsza spółka.

Zdaniem Ministerstwa Finansów podział działalności nie jest oczywistym narzędziem optymalizacji, albowiem na skutek podziału każdy wyodrębniony podmiot będzie niezależnym podatnikiem każdego innego podatku. Ewentualne korzyści w omawianym podatku mogą zostać zniwelowane większym zobowiązaniem w innych podatkach, szczególnie podatkiem dochodowym, co w przypadku intensywnie rozwijających działalność sprzedawców detalicznych z pewnością, zdaniem Ministerstwa Finansów, będzie miało miejsce.

Duże sklepy deklarują, że przeniosą się ze swoją ofertą do sieci, z uwagi na to, iż zdaniem niektórych ustawa nie ma zastosowania do sprzedaży przez Internet. Kwestia ta podlega nadal dyskusji, niemniej jednak większość sklepów działa dwutorowo – stacjonarnie jak i poprzez portal internetowy. Nie można wykluczyć, że podatek zadziała jako katalizator i przyspieszy rozwój e-handlu, także dla sklepów podlegających podatkowi. Pod rozwagę należałoby w tym wypadku poddać kwestię rozdzielenia funkcjonowania sklepu internetowego i stacjonarnego.

Mając na uwadze stanowisko Komisji i wszczęte w tym zakresie postępowanie, na dzisiaj los ustawy i podatku pozostaje nierozstrzygnięy.

Autor: Michał Wołoszczuk, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)