Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym bardziej realne

Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres 18 z 36 miesięcy, niezależnie od tego ile agencji kieruje go do tego pracodawcy. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych ma ukrócić dotychczasowe praktyki obchodzenia jej przepisów. Zmiana może wejść w życie już 1 czerwca 2017 roku. Będzie miała ona istotne znaczenie także dla branży handlowej.

Kontakt

Adres e-mail

Powiązane treści

Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym bardziej realne

Na początku lutego 2017 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Projekt jest odpowiedzią na doniesienia o nadużywaniu formy zatrudnienia tymczasowego oraz nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych. Celem nowelizacji jest utrzymanie istoty pracy tymczasowej - realnie ograniczonego czasowo świadczenia pracy przez danego pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Przygotowana nowelizacja ma wyeliminować praktykę polegającą na tworzeniu przez jeden podmiot założycielski kilku agencji pracy tymczasowej jedynie w celu kierowania tego samego pracownika tymczasowego, przez formalnie różne agencje pracy tymczasowej, do tego samego pracodawcy użytkownika.

Uszczelniona zasada max 18 miesięcy

Agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej (także w przypadku mieszanego zatrudnienia tymczasowego na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej) na rzecz jednego pracodawcy użytkownika na okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie projekt precyzuje, iż pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego (bądź osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę i umowy prawa cywilnego) tylko przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Jedynie w sytuacji wykonywania w sposób ciągły pracy tymczasowej obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, pracodawca użytkownik może korzystać z pracy pracownika tymczasowego przez dłuższy okres nieprzekraczający 36 miesięcy. W takim przypadku kolejne skierowanie do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy może nastąpić dopiero po 36 miesięcznej przerwie.

Zatem, jak wynika z uzasadnienia, pracodawca użytkownik – niezależnie od tego czy dany pracownik tymczasowy będzie kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy z kilku agencji – nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika, ponad limity wykonywania pracy tymczasowej określone w nowelizowanej ustawie.

Takie same limity czasowe będą obowiązywały w przypadku wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, a także w sytuacji naprzemiennego wykonywania pracy tymczasowej, czyli raz na podstawie umowy o pracę, a następnie na podstawie umowy prawa cywilnego lub odwrotnie (chodzi o ograniczenie możliwości obchodzenia limitów czasowych pracy tymczasowej).

 

Np. w okresie 36 kolejnych miesięcy dana osoba będzie mogła wykonywać pracę tymczasową na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez 11 miesięcy na podstawie umowy o pracę i przez 7 miesięcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Np. w okresie 36 kolejnych miesięcy dana osoba będzie mogła wykonywać pracę tymczasową na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez 11 miesięcy na podstawie umowy o pracę i przez 7 miesięcy na podstawie umowy cywilnoprawnej

W związku z tym uszczelnieniem ograniczeń czasowych, projekt zakłada nowe obowiązki dla każdej ze stron tego trójstronnego układu:

  1. pracodawca użytkownik będzie musiał prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego;
  2. agencja pracy tymczasowej będzie zobowiązana ustalać łączny okres pracy dotychczas wykonywanej przez taką osobę na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego;
  3. pracownik, będzie zobowiązany przedkładać agencji pracy tymczasowej świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę oraz składać pisemne oświadczenie lub przedłożyć zaświadczenia potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy prawa cywilnego z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika.


Inne ważne zmiany:

  • usankcjonowane kierowanie do pracy tymczasowej także na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • nowy sposób określenia pracy, której wykonywanie nie może być powierzone pracownikowi tymczasowemu po zwolnieniu pracownika stałego pracodawcy użytkownika, wraz z ograniczeniem terytorialnym,
  • zwiększona ochrona pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową - przedłużenie umowy do dnia porodu, jeżeli miałoby dojść do ich rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży,
  • bardziej sformalizowane obowiązki informacyjne wobec pracowników tymczasowych (dot. agencji jak i pracodawców),
  • zmiany dot. wynagrodzenia lub ekwiwalentu urlopowego,
  • zmiany dot. prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia (szczególnie przez przedsiębiorców zagranicznych),
  • nowe przepisy karne.

Projekt dopiero trafił do Sejmu. Gdyby jednak doszło do jego uchwalenia, zmiany w powyższym zakresie mają wejść w życie jeszcze w tym roku (warto zwrócić także uwagę na przepisy przejściowe – okresy trwania umów zawartych na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie nowelizacji będzie wliczany do projektowanych ograniczeń).

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)