Decyzje Prezesa UoKiK | KPMG | PL
close
Share with your friends

Decyzje Prezesa UOKiK

Decyzje Prezesa UOKiK

Doniesienia o najnowszych Decyzjach Prezesa UOKiK w zakresie porozumień ograniczających konkurencje, nadużywania pozycji dominującej, etc.

Doniesienia o najnowszych Decyzjach Prezesa UOKiK

EKO żywność – oznakowanie i jakość pod lupą Inspekcji Handlowej

We wrześniu 2016 r. UOKiK opublikował informację z kontroli jakości i prawidłowości produktów rolnictwa ekologicznego przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w pierwszym kwartale 2016 r. Kontrola przeprowadzona została w placówkach handlu detalicznego na terenie całego kraju i obejmowała produkty rolnictwa ekologicznego z państw UE i państw trzecich.

Prezes UOKiK podkreślił, iż produkcja produktów ekologicznych podlega restrykcyjnym zasadom i polega na stosowaniu naturalnych składników bez m.in. sztucznych nawozów. Producent nie może dodawać nienaturalnych substancji poprawiających zapach, smak i kolor. Zakazane jest dodawanie organizmów modyfikowanych genetycznie, sztucznych nawozów i środków ochrony roślin.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspekcja Handlowa zidentyfikowała m.in. następujące nieprawidłowości:

 • braki w zakresie informowania na towarach o miejscu pochodzenia surowców, czy danych o zawartości cukru,
 • bezzasadne umieszczanie informacji - przykładowo o tym, że „produkt nie zawiera glutenu” na towarach, do których nie dodaje się zbóż,
 • umieszczanie na opakowaniu soi informacji, że jest „niemodyfikowana genetycznie” – tymczasem żaden produkt rolnictwa ekologicznego nie może zawierać GMO, a intencją producenta było przypisanie jego asortymentowi wyjątkowych właściwości,
 • brak oznaczenia miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, w których wytworzono końcowy produkt,
 • nieprawidłowe wskazanie miejsca pochodzenia surowców; niewłaściwa jakość pomidorów w puszce, czy niższą zawartość cukrów od deklaracji na etykiecie,
 • niezgodne z prawem oznaczenie miodów napisami „100% BIO”, „ECO”. Tymczasem słowa „bio”, „eko”, „organic” mogą być używane na etykietach tylko tych produktów, do których wyrobu użyto co najmniej 95% składników naturalnych czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin,
 • podawanie dwóch różnych numerów jednostki certyfikującej,
 • podawanie informacji o składniku o niezrozumiałej dla przeciętnego konsumenta nazwie, uniemożliwiającej rozpoznanie prawdziwego charakteru środka spożywczego,
 • zamieszczanie oświadczenia żywieniowego o treści „bez dodatku cukrów” bez podania informacji „zawiera naturalne cukry”,
 • brak podkreślenia w wykazie składników nazwy składnika alergennego za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego go od reszty składników,
 • podawanie niższej niż deklarowana masy produktu po odsączeniu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Izba Handlowa wszczęła 21 postępowań oraz skierowała szereg informacji do właściwych organów nadzoru sanitarnego lub weterynaryjnego oraz wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Darmowa dostawa - promocja wprowadzająca w błąd

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję Prezesa UOKiK w sprawie kary nałożonej na sklep internetowy za wprowadzanie klientów w błąd. Jednocześnie sąd obniżył wysokość nałożonej kary o połowę, tj. z 515 365 zł do 257.683 zł.

Wyrok dotyczy decyzji Prezesa UOKiK z września 2013 r., w której UOKiK uznał, iż promocja oferowana przez sklep internetowy, w ramach której konsumenci zachęcani byli do zakupu produktów gwarancją darmowej dostawy uwarunkowanej tym, aby zakupu dokonali do najbliższego piątku stanowiła nieuczciwą praktykę rynkową, ponieważ wprowadzeni w błąd konsumenci mogli dokonać zakupu, na który by się nie zdecydowali, gdyby nie zachęciła ich do tego reklama darmowej dostawy. Przyczyną powyższego był fakt, iż oferta ta nie była ograniczona czasowo i w tej samej postaci zaczynała się w każdy poniedziałek.

W ocenie Prezesa UOKiK ukarana firma naruszyła swoimi działaniami, polegającymi na informowaniu na stronie sklepu internetowego o ograniczonym czasie obowiązywania darmowej dostawy towarów przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów bowiem posłużenie się hasłami „Darmowa dostawa. Tylko do piątku” oraz „Darmowa dostawa. Ostatnie godziny” było sprzeczne z dobrymi obyczajami, jako że prowadziło do dezorientacji i wywołania błędnego przekonania u konsumentów. W ocenie Prezesa UOKiK, informacja o darmowej dostawie jest dla przeciętnego konsumenta znaczącym, a często wręcz decydującym impulsem do podjęcia decyzji o zakupie towarów w danym sklepie, w szczególności w sytuacji, w której konsument jest informowany, że promocja darmowej dostawy wkrótce się skończy. Nie ulega wątpliwości, że celem działania Spółki było wywołanie u konsumentów wrażenia, że tak korzystna oferta może się już nie powtórzyć. W opinii Prezesa UOKiK rzetelna informacja, że w kolejnym tygodniu promocja na tych samych warunkach zostanie ponowiona, mogłaby wpłynąć na podjęcie przez konsumenta innej decyzji co do zakupu towaru i związanej z tym zakupem usługi darmowej dostawy.

Obniżenie wysokości nałożonej kary z 515 365 zł do 257.683 zł Sąd uzasadnił faktem, iż nakładając karę UOKiK nie wziął pod uwagę okoliczności, że przewinienia spółki obejmowały jedyne sprzedaż przez sklep internetowy. Za obniżeniem kary przemawiało również zaniechanie przez przedsiębiorcę zarzuconej praktyki.

(Wyrok dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK RPZ-22/2013)

 

Reklamacja także bez paragonu

Decyzją RBG-61-03/15/KL Prezes UOKiK stwierdził, iż praktyka polegająca na zamieszczaniu na paragonach fiskalnych wydawanych konsumentom po dokonaniu zakupów w sklepach stacjonarnych przedsiębiorcy informacji o następującej treści: „PARAGON JEST NIEZBĘDNY DO REKLAMACJI” może wprowadzać konsumentów w błąd co do przysługujących im uprawnień w zakresie możliwości składania reklamacji oraz stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W ocenie Prezesa UOKiK żaden z reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za oferowane produkty nie wskazuje, iż do złożenia reklamacji niezbędne jest posiadanie przez konsumenta paragonu fiskalnego. Należy wskazać, iż oczywiście to na konsumencie ciąży obowiązek wykazania, że zakupu dokonał u tego sprzedawcy, od którego dochodzi roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, niemniej jednak konsument może wykazywać, iż zakupił dany towar u konkretnego sprzedawcy za pomocą innych dostępnych środków dowodowych: zeznania świadków, wyciąg z rachunku bankowego, czy też wynika to z okoliczności danej sprawy. Przedsiębiorca wskazując, iż niezbędny do reklamacji jest paragon stwarza u konsumenta fałszywe wyobrażenie na temat przysługujących jemu uprawnień związanych z procedurą reklamacyjną. Wobec nierzetelnych oraz niepełnych informacji udzielonych konsumentowi na paragonie fiskalnym w momencie dokonania zakupu, w przypadku ujawnienia wady w zakupionym produkcie, może on nawet nie podjąć próby złożenia reklamacji, ponieważ paragon uległ zniszczeniu, wyblakł albo zaginał, a będzie miał świadomość, że tylko na jego podstawie istnieje możliwość złożenia reklamacji.

Ukaranemu przedsiębiorcy nakazano ponadto umieszczanie przez okres 2 lat na paragonach następującego komunikatu: „Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia”; a także umieszczenie na stronie internetowej oraz w gazetkach ofertowych (przez okres dwóch lat) informacji o treści: „Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia. Podstawą reklamacji może być każdy wiarygodny dowód zawarcia umowy sprzedaży, np. wyciąg z rachunku bankowego.” Spółka zobowiązana została ponadto do umieszczenia stosownego oświadczenia na ladach w punktach obsługi klientów we wszystkich sklepach stacjonarnych.

WAŻNE ! Z uzasadnienia Decyzji:

Wskazać należy, iż potencjalna zdolność wprowadzenia w błąd ma miejsce szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorca ukrywa istotne dla podjęcia przez konsumenta racjonalnej decyzji rynkowej informacje lub przedstawia je w niejasny, niezrozumiały lub dwuznaczny sposób. W wyniku powyższych praktyk przeciętny konsument może wyrobić sobie mylne wyobrażenie o korzyściach wynikających ze złożonej propozycji, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy. W rezultacie wytworzenia się tego mylnego przekonania, konsument podejmuje decyzję o zaangażowaniu lub wycofaniu się z danej decyzji, przy czym istotne jest to, że takiej decyzji by nie podjął, gdyby nie nieuczciwe działania przedsiębiorcy. Owo zniekształcenie procesu decyzyjnego konsumenta, w przypadku praktyk wprowadzających w błąd przez działanie, polega głównie na podawaniu fałszywych lub mylących informacji dotyczących produktu lub sposobu jego prezentacji albo wprowadzenia na rynek. Dla prawidłowego zinterpretowania celu tej ustawy należy wskazać, iż przedsiębiorca nie tyle musi faktycznie spowodować, iż przeciętny konsument podejmie decyzję, której przy braku wprowadzenia w błąd by nie podjął, co wystarczy już samo wystąpienie takiej możliwości wprowadzenia w błąd.

(Decyzja Prezesa UOKiK RBG-61-03/15/KL)

Bądź z nami w kontakcie

Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce

Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce

Analiza rynku detalicznego, którego wartość szacuje się na 192 mld zł rocznie. Raport odpowiada na kluczowe dla pytanie - jakie priorytety na najbliższe lata przyjmą sieci, żeby odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez coraz bardziej nasycony i konkurencyjny rynek.