Αναλογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη παραγωγής | KPMG | GR
close
Share with your friends

Αναλογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη παραγωγής οικονομικών καταστάσεων

Αναλογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη παραγωγής

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες στη διαχείριση κινδύνων που αντιμετωπίζουν

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες στη διαχείριση κινδύνων που...

Η KPMG μπορεί να προσφέρει αναλογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, βοηθώντας τις στη διαχείριση κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Οι έμπειροι επαγγελματίες μας χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά υποδείγματα, βοηθώντας στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου μιας επιχείρησης, στην αξιολόγηση των εναλλακτικών για τη διαχείριση αυτού του κινδύνου, καθώς και στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επιλεγμένης στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. 

Οι αναλογιστικές υπηρεσίες και η υποστήριξη παραγωγής οικονομικών καταστάσεων που προσφέρει το τμήμα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της KPMG περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Οικονομικών Καταστάσεων 

Η KPMG μπορεί να παράσχει γνωμοδοτήσεις για Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί βάσει διεθνών ή τοπικών θεσμικών απαιτήσεων. Οι επαγγελματίες αναλογιστές μας συνεργάζονται στενά με τους λογιστές συναδέλφους τους ώστε να αξιολογήσουν τις σχετικές λογιστικές οδηγίες και να βοηθήσουν τους πελάτες να αποτυπώσουν με ακρίβεια τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο λογιστικό περιβάλλον που έχουν επιλέξει. Όπου απαιτείται, παρέχεται αναλογιστική γνωμάτευση, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα αναλογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται. 

Πιστοποίηση Αναλογιστικών Συστημάτων και Ελέγχων 

Οι σύμβουλοι της KPMG, οι πολλοί από τους οποίους είναι επαγγελματίες αναλογιστικών υπηρεσιών, μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών τους κινδύνων εκτελώντας ελέγχους λειτουργιών όπως η τιμολόγηση των συμβάσεων, ο υπολογισμός αποθεματικών, η προετοιμασία των προβλέψεων και των μελλοντικών εκτιμήσεων, οι υποχρεωτικές δημοσιοποιήσεις συμβάσεων κλπ. Οι επαγγελματίες μας μπορούν να ελέγξουν τις προδιαγραφές και τον τρόπο χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (όπως υπολογιστικά φύλλα και εργαλεία μοντελοποίησης εξειδικευμένα ανά κλάδο). Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν κατ' εντολή του πελάτη ή του επόπτη. 

Ανεξάρτητη Αναλογιστική Γνώμη / Κατάθεση 

Όπως και στην περίπτωση των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Οικονομικών Καταστάσεων, μπορούμε να παρέχουμε αναλογιστική γνώμη ή κατάθεση ως "εμπειρογνώμονες", σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα αναλογιστικά ή άλλα πρότυπα. 

Αποτίμηση Χαρτοφυλακίων 

Το εξειδικευμένο προσωπικό της KPMG μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τα πιθανά σενάρια που μπορούν να εφαρμοσθούν, την ανάλυση ευαισθησίας της αξίας του χαρτοφυλακίου για κάθε ένα από τα πιθανά αυτά σενάρια και την επικύρωση του συνόλου ή μέρους των υπολογισμών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται συνήθως σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είτε στα πλαίσια υποστήριξης της διαδικασίας συγχωνεύσεων, εξαγορών και αναδιαρθρώσεων εταιρειών είτε σε άλλες περιπτώσεις.

Δημιουργία υποδειγμάτων 

Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται η δημιουργία υποδειγμάτων για την πρόβλεψη σύνθετων υποχρεώσεις ασφαλειών ζωής, περιουσίας ή ατυχημάτων. Οι έμπειροι επαγγελματίες της KPMG, μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή μοντέλων για διάφορους σκοπούς, όπως είναι ο υπολογισμός των απαιτήσεων οικονομικού κεφαλαίου, η αντιστοίχιση στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού και η διαμόρφωση στρατηγική. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία