Intern styrning och kontroll | KPMG | SE
close
Share with your friends

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar och utvecklar intern styrning och kontroll för att skapa värde för organisationen.

Intern styrning och kontroll - för att skapa värde till din organisation

Intern styrning och kontroll - för att skapa värde till din organisation.

I det moderna samhället ställer vi kontinuerligt högre krav på att olika verksamheter ska fungera utan fel och brister. Kraven spänner mellan allt från förbättrad effektivitet till olika etiska frågeställningar. I grunden handlar det om att säkerställa en god intern styrning och kontroll.

Med en god intern styrning och kontroll följer också ökad flexibilitet där verksamhetens potential att anpassa sig efter inre och yttre förändringar, ökar möjligheten att nå de för verksamheten satta målen.

En stark och tydlig process för intern styrning och kontroll ska vara en integrerad del i verksamhetens modell för planering och styrning och ska utgå från verksamhetens satta mål och uppdrag.

KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar och utvecklar intern styrning och kontroll för att skapa värde för organisationen.

Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa en god kunskapsöverföring vilket vi anser är en förutsättning för ett lyckat projekt. I de projekt vi arbetar med, agerar vi allt från bollplank till kvalitetssäkrare eller projektledare.

Vi har erfarenhet från alla storlekar och typer av verksamheter, offentligt ägda såväl som privata vilket innebär att vi byggt upp en stor erfarenhetsbank.

Det här kan KPMG hjälpa till med:

 • Utvärdering av den befintliga interna styrningen och kontrollen.
 • Skapa ramverk.
 • Utbilda styrelse, ledning och/eller utvalda delar av verksamhet inom intern styrning och kontroll samt COSO’s ramverk.
 • Analys och upprättande av styrande dokument samt process kring hantering av styrande dokument.
 • Riskhantering/riskanalyser.
 • Granska och utvärdera enskilda projekt.
 • Processkartläggningar.
 • Tredjepartsgranskning, ex outsourcing, konsulter, entreprenörer och franchise.
 • Utvärdering av styrelsearbete.
 • Genomlysning av intern styrning och kontroll inför börsintroduktion.
 • Bolagsstyrningsrapporter, granskning och support.
 • Självutvärderingar - Utvärdera verksamhetens mognadsgrad vad gäller intern styrning och kontroll.
 • Sarbanes-Oxley Act (SOX) - compliance and beyond

 

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter