close
Share with your friends

Internrevision

Internrevision

Söker ni hjälp med er internrevision? KPMG har lång erfarenhet inom internrevision, med kunder inom flera olika branscher och bolagsstorlekar.

Internrevision skapar trygghet för styrelse och ledning.

En värdeskapande internrevision

Internrevisionens uppgift är att ge styrelsen och ledningen en tydlig bild över hur väl processerna för styrning, riskhantering och kontroll fungerar. KPMG kan ta ansvar för hela utkontrakterade internrevisionsfunktionen eller utföra fristående insatser som stöd till internrevisionsfunktioner i organisationer. Detta gör att din verksamhet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt får tillgång till ledande internrevisorer och specialister. Våra team identifierar förbättringspotentialer och tar fram rekommendationer och åtgärdsplaner som bidrar till våra kunders ständiga utvecklingsarbete.

Internrevision för finansiella bolag
Finansiella bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn måste granskas enligt särskilda krav när det gäller intern styrning och kontroll. Det gäller banker, kreditinstitut, försäkringsföretag samt värdepappers- och fondbolag. En oberoende granskning ger bättre kontroll och styrning. På KPMG kombinerar vi internrevisionskompetens med regelverkskunnande och branschkännedom.

Internrevision för icke-finansiella bolag
Vissa offentliga verksamheter måste ha en internrevision. KPMG har stor erfarenhet av att ge resurs- och kompetensstöd och vi kombinerar vår internrevisionskompetens med lång erfarenhet och kunskap om de specifika förutsättningar som gäller för myndigheter och offentlig sektor.

I övriga företag och organisationer kan en effektiv internrevision från KPMG bidra på ett positivt sätt genom att identifiera förbättringspotentialer i kvalitet, ledtider och resursutnyttjande. Nya teknologier är en viktig del i detta arbete – genom att omvandla data från processer till insikter, kan vi förbättra processkvaliteten framåt.

Genom att granska och ge råd kring riskhantering, styrning och kontroll kan KPMG skapa trygghet för styrelse och ledning gällande huruvida risker inom olika områden hanteras effektivt.

KPMG:s experter kan bidra med följande inom internrevision:

  • Ta ansvar för utlagd internrevisionsfunktion.
  • Utvärdera effektiviteten och mogenheten i en internrevisionsfunktion.
  • Bistå med att införa och använda teknologier för att förbättra internrevisionsprocesser, inklusive data analytics och process mining/process optimering.
  • Utvärdera riskhantering och intern kontroll inom olika processer och områden.
  • Utbildning och träning inom internrevisionsmetodik.
  • Utforma och införa processer för assurance mapping och integrated assurance.
  • Tillhandahålla specialister för internrevisionsuppdrag med fokus på exempelvis hållbarhet, skydd mot oegentligheter, informationssäkerhet och IT.

KPMG har lång erfarenhet från alla branscher och bolagsstorlekar och kan bidra med insikter, förslag till förbättringar samt relevanta rekommendationer när det gäller rutiner och processer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan