Internrevision

Internrevision

Söker ni hjälp med er internrevision? KPMG har lång erfarenhet inom internrevision, med kunder inom flera olika branscher och bolagsstorlekar.

Internrevision skapar trygghet för styrelse och ledning.

En värdeskapande internrevision

Internrevisionens uppgift är att hjälpa organisationer att nå uppsatta mål genom att systematiskt och strukturerat utvärdera effektiviteten i riskhantering, intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Internrevisionens beprövade metoder och effektiva teknologier bidrar till organisationers ständiga förbättringsarbete.

KPMG kan ta ansvar för hela eller delar av internrevisionsfunktionen (Outsourcing/Co-sourcing) alternativt utföra fristående insatser som stöd till befintliga internrevisionsfunktioner. KPMG har flertalet konsulter som bistår organisationer i att identifiera och bedöma risk, att utvärdera effektiviteten i styrning, processer, kontrollaktiviteter samt att hantera risk på ett utifrån organisationen ändamålsenligt och effektivt sätt.

Internrevision finansiella bolag
Finansiella bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn måste granskas enligt särskilda krav när det gäller intern styrning och kontroll. Det gäller banker, kreditinstitut, försäkringsföretag samt värdepappers- och fondbolag. En oberoende granskning ger bättre kontroll och styrning. På KPMG kombinerar vi internrevisionskompetens och branschkännedom med experter inom tillämpliga områden.

Internrevision offentlig sektor och icke-finansiella bolag
KPMG erbjuder resurs- och kompetensstöd. Vi kombinerar vår internrevisionskompetens med lång erfarenhet och kunskap om de specifika förutsättningar och regelverk som gäller för myndigheter, offentlig sektor och icke finansiella bolag. Vi ger ett mervärde till verksamheter genom att identifiera förbättringspotential i kvalitet, ledtider och resursutnyttjande. Nya digitala verktyg och effektiva teknologier är en viktig del i vårt arbete – genom att omvandla data från processer till insikter, kan vi förbättra processkvaliteten framåt.

KPMG kan bland annat bidra med följande inom Internrevision:

  • Ansvara för utlagd internrevisionsfunktion (Outsourcing).
  • Utvärdera effektiviteten och mognaden i en internrevisionsfunktion.
  • Bistå med att införa och använda teknologier för att förbättra internrevisionsprocesser, inklusive data analytics och process mining/process optimering.
  • Utvärdera riskhantering och intern kontroll inom olika processer och områden.
  • Utbildning och träning inom internrevisionsmetodik.
  • Utforma och införa processer för assurance mapping och integrated assurance.
  • Tillhandahålla experter för internrevisionsuppdrag med fokus på exempelvis hållbarhet, skydd mot oegentligheter, informationssäkerhet och IT.

KPMG har lång erfarenhet från alla branscher och bolagsstorlekar och kan bidra med insikter, förslag till förbättringar samt relevanta rekommendationer när det gäller rutiner och processer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan