Forensic | KPMG | SE
close
Share with your friends

Forensic

Forensic

Vi hjälper till att identifiera risker för oegentligheter, göra sårbarhetsanalyser och bedöma effektiviteten av ett bolags förebyggande processer.

KPMG Forensic identifierar risker för oegentligheter och gör sårbarhetsanalyser.

Risker för finansiella och kommersiella skador samt varumärkesskador är ständigt aktuella för både offentlig och privat sektor.

Oavsett om det rör sig om oegentligheter, tvister, avtalsefterlevnad, regelefterlevnad eller stora transaktioner, kan svåröverblickbara problem snabbt uppstå där organisationen förlorar kontrollen över situationen, vilket i sin tur kan leda till ytterligare skador för organisationen. KPMG Forensic hjälper till att förebygga, upptäcka samt åtgärda situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada samt även förlora intressenters förtroende.

Förebygga risken för oegentligheter
Vi hjälper till att identifiera risker för oegentligheter, göra sårbarhetsanalyser och bedöma effektiviteten av ett bolags förebyggande processer. Vi utvecklar också praktiska och förebyggande åtgärder för att minska bedrägeririsken. Vår filosofi omfattar tre principer; förebygga, upptäcka och åtgärda.

Biträde vid kommersiella tvister
KPMG erbjuder sakkunnigt stöd vid tvister om ekonomiska värden. Vi har ett nära samarbete med kunder och jurister för att från början ge en professionell bedömning av viktiga redovisningsfrågor och/eller kvantifiering av belopp i tvisten. Vi kan även förse parter med opartiska råd och utlåtanden för att medverka i lösning av tvist oavsett om det gäller medling, rättsliga processer, förlikning, ett försäkringskrav eller i anslutning till överlåtelse.

Oegentlighetsutredningar
Vi har betydande kompetens kring utredningar av ekonomiska oegentligheter och kan hjälpa din organisation från första misstanke till slutgiltig avrapportering – oavsett om din organisation vill hantera ärendet internt, civilrättsligt eller lämna över det till myndigheterna. Genom att använda väl utvalda metoder och verktyg arbetar våra utredare med att klargöra komplexa händelseförlopp och fastställa omfattningen av de misstänkta handlingarna. Vi undersöker om väckta misstankar är riktiga och hjälper till med att fastställa summan av ekonomiska förluster så snabbt och diskret som möjligt.

Avtalsefterlevnad
Många affärsrelationer är reglerade genom komplexa avtal, där villkor om ansvar och förpliktelser inte alltid är tydligt definierade eller där frågor om praktisk avtalsefterlevnad inte är högsta prioritet. Att i dessa fall förlita sig på den ena partens egna rapportering kan utgöra en risk för såväl betydande intäktsbortfall som ökade kostnader. Vi hjälper våra kunder att hantera denna typ av affärsrelationer genom att tillämpa den granskningsklausul som ofta ingår i avtalet. Som en opartisk tredje part söker vi relevanta fakta för att klargöra om avtalets ekonomiska villkor är uppfyllda mellan parterna, med särskilt fokus i vår approach för att inte denna åtgärd skall störa parternas s.k. affärsrelation till varandra.

Bakgrundskontroller
Enligt våra erfarenheter drabbas företag och organisationer allt för ofta av oväntade förluster med efterföljande skador för varumärket genom att kunskap saknas om motparters bakgrund och historik Vi kan hjälpa våra kunder att sammanfatta och analysera information om motparter för att erhålla förståelse och kunskap om bakgrund, rykte och integritet hos de personer eller organisationer vår kund har relation med.

Penningtvätt
Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism . innebär att många företag är skyldiga att vidta konkreta åtgärder för att i den löpande verksamheten förhindra att denna utnyttjas för dessa ändamål. KPMG har erfarenhet och kunskap som vi erbjuder för att biträda dessa företag att utvärdera och utveckla de förebyggande processerna och stödsystemen. Vi arbetar även med utbildning av personal.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt