Zespół finansowania i infrastruktury (MC Financing)

Zespół finansowania i infrastruktury

Doradztwo finansowe przy organizacji finansowania, refinansowania i restrukturyzacji, modele finansowe, ocena projektów inwestycyjnych, doradztwo s...

Finansowanie, restrukturyzacja zadłużenia, fundusze UE, doradztwo strategiczne, modele...

KPMG jest wiodącym doradcą finansowym przy organizacji finansowania, refinansowania i restrukturyzacji, modelowaniu finansowym, ocenie projektów inwestycyjnych, doradztwie strategicznym na rynku polskim.

Dlaczego KPMG?

Zespół Finansowania KPMG to specjaliści z obszaru finansowania posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte w bankach w departamentach strukturyzacji transakcji i organizacji finansowania dla przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, doradztwa finansowego oraz modelowania finansowego.

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu Zespół Finansowania KPMG będzie odpowiednim partnerem dla Państwa, zapewniając zrealizowanie postawionych zadań z powodzeniem dla wszystkich stron.

Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług i profesjonalizm przy jednoczesnym zachowaniu transparentności naszych działań.

 

Nasze usługi obejmują:

 • doradztwo przy pozyskiwaniu nowego finansowania, refinansowaniu czy restrukturyzacji istniejącego zadłużenia na rynku bankowym oraz na dłużnych rynkach kapitałowych lub z w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, np. w związku z:
  • potrzebą pozyskania dodatkowego finansowania na realizację nowych projektów lub nowej strategii biznesowej,
  • potrzebą pozyskania finansowania na przejęcie innego podmiotu,
  • potrzebą dywersyfikacji źródeł finansowania,
  • koniecznością /chęcią refinansowania istniejących zobowiązań w celu uzyskania bardziej korzystnych warunków,
  • pogarszającą się sytuacją finansową spółki, powodującą obniżenie ratingu kredytowego i złamanie wskaźników finansowych;
 • doradztwo strategiczne obejmujące przygotowanie strategii biznesowych, planów restrukturyzacji biznesowej, weryfikacja planów inwestycyjnych, akwizycyjnych, identyfikacja potencjalnych obszarów poprawy efektywności, wynikające m.in. z:
  • powstania nowej grupy kapitałowej lub zmiany w istniejącej grupie np. w wyniku przejęć,
  • rozwoju spółki poprzez wejście na nowe rynki/wprowadzenie nowych produktów,
  • pogarszającej się sytuacji finansowej i konieczności przedefiniowania strategii, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie spółki/grupy;
 • sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności, analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych np. w związku z:
  • koniecznością podjęcia decyzji przez organy korporacyjne spółki o realizacji nowego projektu,
  • koniecznością podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora zamierzającego zaangażowanie finansowe w realizację projektu,
  • koniecznością podjęcia decyzji odnośnie ekonomicznej zasadności realizacji danego projektu inwestycyjnego (korzyści, przeszkody, oszacowanie wymaganych zasobów, w tym finansowych) itp.,
  • pozyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych;
 • sporządzanie modeli finansowych oraz prowadzenie niezależnych przeglądów modeli finansowych, w tym w celu:
  • pozyskania finansowania i określenia optymalnej struktury finansowania spółki/grupy,
  • określenia efektów realizacji projektu inwestycyjnego/zmienionej strategii,
  • przeprowadzenia przeglądu wewnętrznej spójności, matematycznej poprawności i metodologicznej zgodności modelu,
  • przegląd  przyjętych w modelu założeń pod kątem ich spójności i zgodności z formułami, założeniami lub zapisami przyjętymi w umowach projektu;
 • opracowanie IBR (Independent Business Review) – Niezależnej Analizy Biznesowej, na potrzeby:
  • instytucji finansowych w przypadku trudności ze spłatą zobowiązań finansowych lub niedotrzymaniem warunków finansowania,
  • rewizji strategii dalszej działalności spółki, w tym w kontekście rozważanego wyjścia jednego z udziałowców.
 • opracowywanie testów prywatnego inwestora i wierzyciela. Celem testu jest:
  • zbadanie czy dana transakcja ekonomiczna jest zgodna z warunkami rynkowymi,
  • weryfikacja czy analogiczne działania zostałyby podjęte przez inwestora prywatnego w zbliżonych okolicznościach;
 • doradztwo przy przygotowaniu polityk oraz wewnętrznych procedur w tym:
  • finansowych – określających procesy i ustalających zasady zarządzania sytuacją finansową spółki/grupy,
  • płynnościowych - określających procesy i ustalających zasady zarządzania sytuacją płynnościową spółki/grupy,
  • dywidendowych – określających procesy i ustalających zasady zarządzania procesem związanym z wypłatą dywidendy,
  • inwestycyjnych - określających procesy i ustalających zasady zarządzania procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych, zarówno strategicznych, jak i bieżących;
 • doradztwo przy projektach PPP zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej, w tym dotyczące:
  • po stronie publicznej: analizy wykonalności, mechanizm wynagradzania partnera prywatnego, identyfikacja i podział ryzyk, analiza ujęcia statycznego projektu z punktu widzenia wymogów GUS/Eurostat, aspekty pomocy publicznej, analiza wysokości zobowiązań strony publicznej, komparator sektora publicznego, badanie rynku finansowego i branżowego; opracowanie dokumentacji przetargowej,
  • po stronie prywatnej: przygotowanie analiz opłacalności projektu, w tym dokumentów niezbędnych do pozyskania zgód inwestycyjnych, wsparcie w postępowaniu przetargowym (negocjacje ze stroną publiczną), strukturyzacja i organizacja finansowania, negocjacje z podwykonawcami (dostawcy technologii, sprzętu, robót budowlanych), koordynacja prac innych doradców zaangażowanych w projekt.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)