Een steeds ouder wordende bevolking, personeelstekorten, toenemende wachtlijsten en financiële druk. Zorgorganisaties kampen op dit moment met vele uitdagingen. Om moderne, hoogwaardige en betaalbare zorg te kunnen blijven aanbieden, is een fundamentele transformatie in de zorg nodig. Daar staat u als zorgorganisatie niet alleen voor.

Gezond oud worden is voor een steeds groter wordende groep mensen belangrijk. Daar moeten zorgorganisaties op inspelen, maar tegelijkertijd moeten ze omgaan met de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, zoals recentelijk de uitbraak van de COVID-19 pandemie, maar ook wachtlijsten, toenemende vergrijzing en financiële en administratieve druk. Om de zorg goed en betaalbaar te houden in de toekomst, dienen we nu grote veranderingen door te voeren. Bestaande oplossingen zijn niet meer toereikend; we moeten toewerken naar een fundamentele transformatie in de zorg.

Samenwerken aan de zorg voor morgen

Die transformatie is langzaam maar zeker al ingezet en vindt plaats op verschillende gebieden: in het zorgleveringsmodel, in de samenwerking met anderen in de keten, in de bekostiging van zorg en de manier waarop we de processen binnen die organisaties inrichten. Door samen met overheden en verzekeraars meer invulling te geven aan de noodzakelijke veranderingen, door samen te werken met andere zorgaanbieders, door nieuwe leveringsmodellen te hanteren en nieuwe werkwijzen te introduceren kan de zorg met succes transformeren.

Ook technologische innovaties brengen nieuwe mogelijkheden. Denk aan de inzet van technologie voor nieuwe leveringsmodellen of aan het gebruik van Data & Analytics (D&A) voor populatiemanagement. Ook AI zal steeds vaker worden ingezet voor preventie en behandeling. En wat te denken van het inzetten van robotisering om het personeelstekort tegen te gaan, Daarnaast kunnen nieuwe vormen van regionale coördinatie en samenwerking worden ontwikkeld, waarbij zorgaanbieders samenwerken in de keten. Om deze transformaties succesvol te doorlopen, moeten we naar nieuwe vormen van bekostiging.

Al deze ontwikkelingen betekenen dat zorgorganisaties zichzelf moeten gaan heruitvinden. De overheid zal in het beleid en inzet van financiële middelen het accent moeten verschuiven van zorg naar preventie, en van ziekte naar welzijn. Zorgaanbieders op hun beurt zullen steeds meer moeten gaan inzetten op het integreren van technologie, data en AI in de zorgprocessen, zodat zorg meer preventief en thuis geleverd kan worden. Daarnaast zullen ze zich niet alleen moeten richten op het leveren van zorg, maar ook werken aan populatie management, preventie, vroegsignalering en vroeginterventie. Daarmee zullen de bestaande lijnen in de zorg vervagen en wordt het adagium steeds meer samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders., Voor financiers, zoals zorgverzekeraars en gemeenten geldt dat zij enerzijds hun regiefunctie moeten nemen, maar ook moeten nadenken over nieuwe en integrale vormen van bekostiging die de benodigde transformatie in de zorg ondersteunen.

Onze expertises

In de transformatie staat u er niet alleen voor. Wij begeleiden complexe financiële, technologische en operationele verandertrajecten tijdens deze transitie. We helpen u succesvol om te gaan met verschillende vraagstukken, via onze expertises:

  • Het verbonden zorglandschap
    De zorg verplaatst zich steeds meer letterlijk in de richting van de patiënt. Er wordt steeds meer gewerkt met eHealth en digitale toepassingen, tegelijkertijd verschuiven complexe zorgtaken meer naar gespecialiseerde, topklinische ziekenhuizen. Dit allemaal heeft impact op hoe instellingen de zorg organiseren en hoe zij in verbinding staan met andere zorgaanbieders en patiënten. In de laatste versie van Wie doet het met wie doen wij een appel op het intensiveren van de samenwerking in de regio. Wij helpen antwoord te geven op vragen op het gebied van transformaties in de zorg, en bieden zorginstellingen hierbij stap voor stap ondersteuning in het veranderingsproces. Niet alleen strategisch, maar ook op financieel en operationeel niveau.
  • Continu in Control
    Zorginstellingen dienen helemaal up-to-date te zijn: op financieel vlak, op het gebied van wet- en regelgeving en met betrekking tot de jaarrekening. Wij bieden ondersteuning en denken mee waar het efficiënter kan. Ook helpen wij bij het declaratieproces met Continu in Control: van verantwoorden naar voorspellen. Dit proces gebeurt op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie tussen zorgaanbieder en verzekeraar. Niet in de laatste plaats zijn we er om de zorgprofessionals te ‘ontregelen’, zodat zij minder werkdruk ervaren en dátgeen kunnen doen wat zij het beste doen: zorgen.
  • Technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
    Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg is enorm hoog. Grote technologiebedrijven, start-ups, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen; iedereen werkt aan nieuwe oplossingen voor de patiënt. Experts met jarenlange ervaring in de zorgsector en kennis op het gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen, zoals ERP transformaties, data, Cloud en platform technologie, helpen zorginstellingen naar noodzakelijke digitale transformaties.

De impact van COVID-19 in de zorg

Zowel op de korte als de iets langere termijn is de impact van de coronacrisis op de sector groot. Dat vraagt om verschillende aanpakken en inzet van expertise en capaciteiten. Op korte termijn zal de focus vooral liggen op het beschikbaar maken van capaciteiten en het monitoren van ziekteverloop. Zodat, ook breder in de regio’s, behoefte en capaciteit op elkaar afgestemd kan worden. In de ziekenhuizen, maar zeker ook in andere sectoren, zoals de GGZ, de VV&T sector en de 1e lijn. Daarnaast is ook de inzet van maximale en veilige zorg op afstand via digitale middelen van groot belang. Voor de langere termijn vraagt onder meer liquiditeit, financieel herstel en de verantwoording van de hele financiële afhandeling de nodige aandacht. Parallel daaraan moeten we op korte en langere termijn gaan bepalen hoe we de ‘achtergestelde’ electieve zorgvraag goed en snel kunnen adresseren. Wij stellen onze kennis en expertise ter beschikking en bieden we concrete handvatten om deze crisis het hoofd te bieden.

Waarom KPMG?

Met onze expertise kunt u de transformatie in uw zorginstelling vormgeven. Wij werken in multidisciplinaire teams en werken samen binnen ons wereldwijde netwerk, waarbij we voortdurend visies en best practices delen en methodologieën ontwikkelen. Onze kennis en expertise zetten we in voor verschillende partijen in de zorg. Denk aan zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, GGZ en de jeugdzorg. Wij helpen de zorgaanbieders onder andere bij strategieontwikkeling, portfoliomanagement, (digitale) transformaties en nieuwe leveringsmodellen, meerjaren contractering en (regionale) samenwerking. Daarnaast bieden wij hen ondersteuning bij financiële en niet financiële verantwoording.

Met VWS en toezichthouders werken we samen aan beleidsontwikkeling, -evaluatie en assurance verklaringen. Tot slot werken we voor de verzekeraars en banken. We bieden onder meer ondersteuning bij meer jaren contractering, financieringsvraagstukken en nieuwe bekostigingsvormen.

Digital Health

De zorgmarkt beweegt in hoog tempo naar een informatie gedreven sector. Technologie wordt gezien als het antwoord op verschillende uitdagingen. Vier megatrends versterken de noodzaak voor innovatie en vernieuwing. Ontdek meer 🠗