Noi modificări adoptate în achizițiile publice | KPMG | RO
close
Share with your friends

Noi modificări legislative adoptate în achizițiile publice

Noi modificări adoptate în achizițiile publice

În Monitorul Oficial al României nr. 459 din data de 4 iunie 2018, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (”Ordonanța”).

Country Managing Partner

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Un prim element de noutate îl reprezintă numirea Curții de Conturi în locul A.N.A.P. ca instituție responsabilă în controlul ex-post, respectiv în contextul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor.

O altă modificare importantă adusă legislației achizițiilor publice constă în creșterea pragurilor valorice de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice la nivelul maxim stipulat în Directiva 2014/24/CE.

Ordonanța instituie obligația pentru consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, precum și instituțiile publice aflate în subordinea acestora să publice un anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru de produse și de servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală decât 994.942 lei.

Totodată se elimină cuvântul ”simplificată” pentru procedura proprie, utilizată pentru atribuirea anumitor tipuri de contracte, acordând în acest fel posibilitatea autorităților contractante să-și creeze proceduri proprii de atribuire.

Prin noile modificări, un operator economic nu poate fi exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul ”prețul cel mai scăzut” numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește noile praguri valorice.

Ordonanța mai prevede scurtarea termenelor pentru solicitarea și răspunsul la clarificări în ideea diminuării timpului necesar derulării procedurilor de achiziții.

O altă modificare importantă constă în eliminarea ”notificării prealabile” și stabilirea unor cauțiuni în cazul depunerii contestațiilor introducându-se și dreptul de încheiere a contractului după comunicarea deciziei C.N.S.C., cu respectarea termenului de așteptare prevăzut pentru încheierea contractului în cauză.
Un alt element important este eliminarea prevederii conform căreia studiul de fundamentare se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor ce implică executarea de lucrări, respectiv pentru contractele pe termen lung care cuprind fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii. Printre motivele pentru care s-a recurs la eliminarea studiului de fezabilitate cadrul acestor proiecte, au fost reținute (i) necesitatea de a se axa pe indicatorii de performanta (output) în operarea bunului/bunurilor create în cadrul contractului și nu pe indicatorii fizici ai investiției precum și (ii) constrângerea operatorilor economici în întocmirea propunerii tehnice și identificarea soluției optime în cadrul etapei de dialog, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv.

Ordonanța introduce, de asemenea, reglementarea excepției de la aplicarea Legii nr. 100/2016 cu privire la atribuirea contractelor care nu presupun plăți către contractant și în care acesta este remunerat pe baza unor tarife stabilite la nivel de reglementator, calculate astfel încât să acopere toate costurile și investițiile suportate de contractant pentru furnizarea serviciilor publice.
 

© 2019 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte