close
Share with your friends

Onze accountants zijn de hoeders van het maatschappelijk verkeer. Kwaliteit staat bij ons daarom altijd op één. Dat vraagt om een open cultuur en een kritische, integere houding van onze mensen. Met ons interne kwaliteitsstelsel waarborgen we het hoogste kwaliteitsniveau. Zo kunnen wij de zekerheid bieden die van ons wordt verwacht. Lees hieronder hoe wij onze kwaliteit continu verder verbeteren.

Een open cultuur gericht op kwaliteit

Onafhankelijkheid en integriteit vormen de basis van onze kwaliteitsgerichte cultuur. We bevorderen een lerende organisatie waarbij fouten maken mag, zolang we ervan leren. We moedigen onze professionals aan om zich kwetsbaar op te stellen en dóór te vragen. Dat begint met de juiste toon aan de top.

Een krachtig intern kwaliteitsstelsel

Kwaliteit begint met een robuust intern kwaliteitsstelsel. We voeren het gehele jaar door Quality Performance Reviews uit en hebben een helder systeem van indicatoren om onze kwaliteit te meten. De uitkomsten gebruiken we om onze auditkwaliteit verder te verbeteren. Benieuwd naar de resultaten? In ons jaarverslag vindt u de meest recente scores.

Meer weten? Lees hier meer over onze kwaliteitsbewaking.

Onze visie op kwaliteit

Kwaliteit is meer dan voldoen aan normen en regels. Het is óók de optelsom van een kwaliteitsgerichte cultuur, het in huis hebben van deskundigheid en maatschappelijk relevant zijn. Dat creëert vertrouwen. Kwaliteit en vertrouwen gaan hand in hand: zonder kwaliteit geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen kwaliteit.

Meer weten? Lees onze visie op kwaliteit en vertrouwen in de accountancysector (pdf 915 kB).

Kwaliteit

Governance

Checks and balances. Dat is waar het om draait. Ook in onze interne bedrijfsvoering en -structuur. Lees hieronder hoe wij kwaliteit in onze governance hebben verankerd. 

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de koers van de onderneming. Van het formuleren en uitvoeren van de strategie tot de inrichting en aansturing van de organisatie. De RvB-rollen komen overeen met de structuur van onze organisatie: Assurance, Advisory en Business Services. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Vergadering van Aandeelhouders (AV). De RvB-leden worden benoemd door de Raad van Commissarissen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van KPMG N.V. 

 

Raad van Commissarissen

Onze onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit zes externe leden die voor een termijn van vier jaar worden benoemd. Zij houden toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De RvC geeft de RvB ook advies. Gevraagd en ongevraagd. De RvC bewaakt de belangen van KPMG en houdt onze maatschappelijke taak scherp in het oog. De focus ligt daarbij op het publieke belang van kwalitatief goede accountantscontroles.

Meer weten over onze RvC? Lees meer over het reglement en de samenstelling van de RvC. Of bekijk het rooster van aftreden en het overzicht van de nevenfuncties van de RvC-leden.

Ons partnermodel

Onze Assurance en Advisory diensten zijn, samen met de ondersteunende Business Services, als aparte bedrijfssegmenten in KPMG N.V. ondergebracht. De aandelen van KPMG N.V. zijn via de Coöperatie KPMG U.A. in handen van individuele partners. De diensten van de partners worden via een overeenkomst met de coöperatie ter beschikking gesteld aan KPMG N.V. of aan de onderliggende bedrijfsonderdelen.

Het internationale KPMG-netwerk

We zijn als KPMG N.V. geregistreerd in het Nederlandse handelsregister. Als lid van het internationale netwerk van onafhankelijke KPMG-firma’s zijn we aangesloten op KPMG International Limited, een Engelse entiteit. De leden van KPMG International zijn verplicht om te voldoen aan uniforme regels en voorschriften, zoals kwaliteitsnormen. Ook committeren alle leden zich aan de gemeenschappelijke KPMG-waarden. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de onderneming en de kwaliteit van het werk.