close
Share with your friends

Ajankohtaista verotuksessa ja oikeuskäytännössä

Ajankohtaista verotuksessa ja oikeuskäytännössä

Tiivis katsaus verotus- ja oikeuskäytännössä esillä olevista kysymyksistä ja tapauksista, joissa olemme avustaneet.

Antti Leppänen

Tax & Legal Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tältä sivulta löydät tiiviin paketin ajankohtaisia vero-oikeuden kysymyksistä veroprosessin eri vaiheissa:

 • säännönmukainen verotus 
 • ennakolliset keskustelut
 • ennakkoratkaisut ja muutoksenhaku oikaisulautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Avustamme kaikissa näissä tapauksissa.

 

Ajankohtaisia verotuksen kysymyksiä, joissa KPMG avustaa

 • Pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus: missä tilanteissa pysäköintilaitoksen investoinnit ovat alv-vähennyskelpoisia? 
 • Mitä arvonlisäverovelvoitteita sähköisten kauppapaikkojen ylläpitäjän tulee huomioida?
 • Mitä ovat varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetut luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemät suoritukset tai vastattavakseen ottamat suoritusvelvoitteet, ja miten niiden tulee ilmetä luovutussopimuksesta, jotta ne voidaan lukea arvopaperin kauppahinnan lisäksi varainsiirtoveron perusteeseen?
 • Millaista näyttöä veroviranomaisten tulee esittää varainsiirtoverolain 20 §:n 3 momentin perusteella siitä, että osakkeisiin kohdistuu luovutushetkellä yhtiölainaosuus, jos kohdistumista ei voida perustaa yhtiöjärjestykseen, yhtiökokouksen tai hallituksen päätökseen? Miten muun sopimuksen tai sitoumuksen tulee ilmentää yhtiölainaosuuden kohdistumista?
 • Millainen vaikutus yritysjärjestelydirektiivin tavoitteilla poistaa haitalliset veroseuraamukset on tappioiden siirtymiseen TVL 123 §:n nojalla yritysjärjestelytilanteissa? Voidaanko direktiivin tavoitteilla ”paikata” esimerkiksi omistuskatkoksia sulautuvassa yhtiössä tai vastaanottavan yhtiön ja sen osakkaan välillä (tappiovuoden alusta lukien)?
 • Rahavastikkeen käsite EVL:n mukaisessa osakevaihdossa:  Voidaanko rahavastikkeeksi katsoa omien osakkeiden hankinta ennen osakevaihtoa? Tuleeko muiden osakkeenomistajien samassa yhteydessä toteuttamat osakekaupat käteisvastiketta vastaan huomioida osakevaihdon sallitun rahavastikkeen määrää laskettaessa? 
 • Väliyhteisölainsäädännön poikkeukset: mikä on riittävää taloudellisen toiminnan tosiasiallista harjoittamista (”substanssi”), jotta väliyhteisölain soveltaminen estyy EU:n alueella olevan sijoitusyhtiön osalta, kun verotuksen tosiasiallinen taso voi jäädä sillä alle ¾ Suomen tasosta?
 • Yhdysvaltalaisen eläkesäästörahaston ennenaikainen purkaminen Suomen henkilöverotuksen näkökulmasta? Onko kyse eläkkeestä, pääomatulosta, pääoman palautuksesta, palkasta vai verosopimuksen mukaisesta kuuden kuukauden aikaisesta palkasta?
 • Mikä on riittävä näyttö henkilön verotuksellisesta asuinpaikasta henkilöverotuksessa?
 • Korkein hallinto-oikeus pyysi EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua siitä, ovatko perusvapaudet esteenä kansalliselle tulkinnalle, jonka perusteella Suomessa asuvan luonnollisen henkilön Luxemburgissa olevalta UCITS-direktiivin mukaiselta SICAV-sijoitusrahastolta saamaa tuloa ei tuloverotuksessa rinnasteta suomalaiselta sijoitusrahastolta saatuun tuloon, koska SICAVin oikeudellinen muoto ei vastaa suomalaisen sijoitusrahaston oikeudellista muotoa (C-480/19).

Viimeaikaisia ratkaisuja ja tapahtumia, joissa KPMG avusti

 • Keskusverolautakunta: Verovelvollinen sai vähentää investointihankkeen kulut kerralla investointihankkeesta luopuessaan, vaikka verovelvollinen oli tätä ennen käsitellyt näitä menoja pitkävaikutteisina menoina. 
 • Korkein hallinto-oikeus: Rajat ylittävässä sulautumisessa ruotsalaisen sulautuvan yhtiön verotuksessa tuleville verovuosille jaksotettu tulo lainapalkkioista ei tuloutunut suomalaisen vastaanottavan yhtiön verotuksessa nimenomaisen säännöksen puuttuessa ja legaliteettiperiaate huomioon ottaen (2019:111). Suomen oikeuskäytännön mukaan nämä lainapalkkiot tuloutuvat verotuksessa, kun ne saadaan eikä niitä voi jaksottaa laina-ajalle.
 • Korkein hallinto-oikeus vahvisti KVL:n ennakkoratkaisun, jonka mukaan yhtiö saattoi EVL 54 §:n 2 momentin estämättä (poistojen kirjanpitosidonnaisuuden vaatimus) vähentää rajat ylittävässä sulautumisessa sille siirtyneiden vuokrakiinteistöjen kehittämismenot loppuun sinä verovuonna, jonka aikana niiden EVL 24 §:n mukainen poistoaika päättyi. 

Lisätiedot

Antti Leppänen, +358 20 7603 247 

Aki Kokko, +358 20 7603 803

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö