close
Share with your friends

KHO arvioi päätöksessään tontin hallintaa vastikeperusteena

KHO arvioi tontin hallintaa vastikeperusteena

KPMG on toiminut verovelvollisen asiamiehenä KHO:n vuosikirjaratkaisun perusteena olleessa jutussa, jossa arvioitiin kustannusten kattamisperusteisen toimintamallin hyväksyttävyyttä kiinteistökehityshankkeessa. KHO:n tulkinta oli periaatteellisesti merkittävää ja tervetullutta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tuoreessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2020:15 oli kyse siitä, syntyikö kiinteistöyhtiön osakkaan yhtiölle maksamista, vain kustannusten kattamiseen perustuvista ja siten markkinaehtoisen vuokran alittavista vastikkeista veronalaista tuloa tuloverolain 53 § 2 kohdan säännös huomioon ottaen, kun osakkaan hallinnassa oli vain yhtiön tontti.

Kiinteistöyhtiö omisti vain kiinteistökehityshanketta varten hankitun tontin, ja osakkaalla oli hallintaoikeus tonttiin yhtiöjärjestyksen nojalla. 

Mistä päätöksessä oli kyse?

TVL 53 § 2 kohdan perusteella kiinteistöyhtiölle ei ole veronalaista tuloa sen osakkaan saama etu, joka syntyy osakkaan oikeudesta käyttää yhtiön huoneistoa yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen mukaisesti. KHO piti tapauksen tonttiyhtiötä TVL 53 § 2 kohdan tarkoittamana kiinteistöyhtiönä ja markkinaehtoperiaatetta (markkinaehtoista vuokraa) tarkastelun lähtökohtana. Vastaavasti siitä poikkeaminen osakkaan hyväksi merkitsi sellaista taloudellista etua, joka on tuloa verotuksessa. 

KHO katsoi, että tulo oli TVL 53 § 2 kohdan nojalla tonttiyhtiölle verovapaata. Verohallinnon päinvastainen tulkinta perustui siihen ajatukseen, että TVL 53 § 2 kohta kattaa kaikki kiinteistöyhtiöt, ja sen puitteissa kustannusten kattamisperuste – eli verovapaa tulo – on mahdollinen vain huoneistoiksi luonnehdittavien tilojen osalta. Verovapaus ei siten ollut mahdollinen tonttiyhtiölle.

Hallinto-oikeus ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö näkivät asian samoin. KHO siis irtautui tästä näkemyksestä ja hyväksyi verovapaan tulon mahdollisuuden myös muiden yhtiöjärjestyksen nojalla osakkaan hallinnassa olevien tilojen osalta, tämän tapauksen tonttiyhtiön omistama maapohja mukaan luettuna.

Uudelle oikeuskäytännölle ollut selvä tarve - päätös merkittävä

Aihealuetta suoraan koskevaa julkaistua oikeuskäytäntöä ei ennen tätä KHO:n päätöstä ole ollut olemassa. Tarve kuitenkin on ollut selvä, varsinkin tarve tunnustuksen saamiseen tällaiselle itsessään lain ja hyvän tavan mukaiselle yhtiö- ja toimintamallille silloin, kun sen käyttäminen on liiketaloudellisesti perusteltua.

KPMG haastoi Verohallinnon vanhan tulkintalinjan, jotta mallin verotuskohteluun saataisiin tarpeellista yksilöllisyyttä. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinta sovellettavasta lainkohdasta, taloudellisen edun syntymisestä, sen tulo-luonteesta ja niiden pohjalta tulon verovapaudesta on tausta huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävä ja tervetullut. 

Miten päätöstä perusteltiin?

Päätöksen perusteluissa Korkein hallinto-oikeus ulotti laissa olevan huoneisto-käsitteen koskemaan muitakin yhtiöjärjestyksessä osakkeisiin kytkettyjä ja osakkaan hallintaan osoitettuja tiloja. KHO piti tältä osin TVL 53 §:n 2 kohtaa ilmauksena lainkohdan sanamuotoa yleisemmästä periaatteesta, joka on merkittävä kannanotto.

 KHO viittasi lisäksi VML 31 §:ään ja siihen vuonna 2006 tehtyä muutosta koskevaan hallituksen esitykseen, jonka mukaan tarkoitus ei ollut puuttua lainmuutoksella voittoa tavoittelemattomien yhtiöiden ja niiden osakkaiden välisiin suhteisiin (maininta viittaa siihen, että markkinaehtoisuutta ei ole edellytetty näissä tapauksissa).

Tonttiyhtiö keskinäisenä, kustannusten kattamisperusteella toimivana oli siis tällainen ”voittoa tavoittelematon yhtiö”, jonka hallitseva toimintaperiaate sai hyväksynnän tulon verovapauden muodossa.

Lisätietoja:

Vesa Paronen

+358 20 760 3577

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö