Khám phá những cập nhật mới nhất về Thuế và Pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Thị trường và các Hoạt động Chuyên môn, đồng thời tìm hiểu thêm về các dịch vụ của KPMG.

2022

Bản tin nhanh về Nhập cư -  Các thay đổi liên quan tới quy trình xin giấy phép lao động EN
Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 91/2022/ND-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP
EN | VN

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Mười EN | VN

Bản tin nhanh về Pháp luật - Tháng Chín EN | VN | CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Chín 
EN | VN | CN

 

Bản tin cập nhật Thuế - Tháng Tám EN | VN | CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Tám 
EN | VN
Bản tin nhanh về Nhập cư - Tháng Tám 
EN | CN

Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế Giá Trị Gia Tăng EN | VN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Bảy 
EN | VN | CN

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Sáu EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2022 
EN | VN

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Năm EN | VN
Bản tin nhanh về Luật - Báo cáo Đầu tư 
EN | VN CN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử 
EN | VN CN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 
EN | VN CN
Bản tin cập nhật Thuế - Tháng Năm 
EN | VN CN

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Tư EN | VN CN

Bản tin nhanh về Luật - Các quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường EN | VN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Ba 
EN | VN
Bản tin nhanh về những yêu cầu y tế mới 
EN
Bản tin nhanh về việc tiếp tục áp dụng những quy định về xuất/nhập cảnh trước COVID-19 từ ngày 15/03/2022 
EN CN

Bản tin nhanh về Luật - Nghị định số 02/2022/NĐ-CP về Luật Kinh doanh bất động sản EN | VN
Bản tin nhanh về tuân thủ rủi ro nhập cảnh sau COVID-19 (2) 
EN
Bản tin nhanh về Thuế - Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và 123/2020/NĐ-CP EN | VN CN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Việt Nam ký Công ước Đa phương về chống xói mòn cơ sở thuế EN | VN

Bản tin nhanh về việc dỡ bỏ yêu cầu giấy phép nhập cảnh cho người nước ngoài  EN | CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Một 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Giảm thuế Giá Trị Gia Tăng và xác định chi phí được trừ đối với các khoản tài trợ phòng chống dịch COVID-19 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - OECD ban hành luật mẫu GloBE
EN
Bản tin cập nhật Thuế và Pháp Luật - Tháng Một 
EN | VN | CN