Phạm Hoàng Ngọc Linh

Thành viên điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Nguồn nhân lực và Thay đổi

KPMG in Vietnam

Thành viên điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Nguồn nhân lực và Thay đổi