Nguyễn Thị Thu Tâm

Trưởng phòng Marketing và Truyền thông

KPMG in Vietnam

Email: tnguyen52@kpmg.com.vn Số điện thoại: +84 918 646 227