close
Share with your friends

Energetika

Energetika

Energia je pre náš život nevyhnutná. Poháňa naše prístroje, napája a zohrieva naše domovy či firmy. Bez nej moderná ekonomika nedokáže fungovať.

Energia je pre náš život nevyhnutná. Bez nej moderná ekonomika nedokáže fungovať.

Firmy pôsobiace v sektore energetiky dnes prechádzajú významnou transformáciou, ktorej cieľom je udržať krok s meniacimi sa energetickými potrebami. Ak neviete, ako na to, naši odborníci vám vedia pomôcť.

V EÚ aj na Slovensku je v sektore energetiky aktuálne diskutovaných niekoľko kľúčových tém. Okrem potreby reagovať na zmeny, ktoré priniesla pandémia, sú to najmä nastavenie energetického mixu a postupný prechod k obnoviteľným zdrojom energie, regulácia a prevádzka infraštruktúrnych aktív a sietí a právne záväzné ciele týkajúce sa zníženia emisií uhlíka.

Náš tím poskytuje poradenstvo podnikom z oblasti výroby, distribúcie a dodávok elektrickej energie a plynu, ako aj vodárenským spoločnostiam.


Kde a ako vieme pomôcť?

Okrem audítorských, daňových a právnych služieb poskytuje KPMG na Slovensku pre firmy pôsobiace v energetike aj poradenské služby ako napríklad:

 • pomoc pri hodnotení a prispôsobovaní dodávateľského reťazca a prevádzkových modelov súčasnému trhovému prostrediu;
 • pomoc pri identifikácii zraniteľných miest a postupov pri riadení rizika pri hrozbách ako kybernetické útoky alebo významné udalosti súvisiace s počasím;
 • poradenstvo v oblasti krízového manažmentu, modelovania rizika a budovania odolnosti infraštruktúry;
 • pomoc pri digitálnej transformácii, pri nastavení produktového mixu a predajných stratégiách,
 • optimalizácia digitálneho portfólia spolu so zavádzaním nových technológií;
 • identifikácia obchodných príležitostí a nových potenciálnych trhov; 
 • identifikáciu a implementáciu prístupov na optimalizáciu nákladov, IT infraštruktúry a procesných tokov;
 • dátová analytika;
 • riadenie a optimalizácia zákazníckej skúsenosti, 
 • implementáciu a konverziu na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS);
 • zavedenie dôkladných interných kontrol.

Ak máte akékoľvek otázky k vyššie uvedeným témam alebo ste interne identifikovali oblasti, ktoré neviete zastrešiť, budem rád, ak ma budete kontaktovať.