Info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

Info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i poli

Treća obuka u nizu (prva je organizovana 12. aprila) održana u Nišu, 23-24. maja 2019. godine.

1000

Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je treću po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i policije. Na skupu, organizovanom 24. maja 2019. godine, predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca.

Cilj procene rizika jeste da se donesu zaključci koji sektori i postupanja u sistemu jedne države nose potencijalno viši rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a koje niži. Jedino donošenjem ovakvih zaključaka država može adekvatno da odgovori na utvrđene rizike, kroz niz mera i aktivnosti, te da u skladu sa procenjenim rizicima donese odgovarajuće odluke o alokaciji resursa, sa namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma usvojena na Vladi 31. maja 2018. godine, a Akcioni plan za njeno sprovođenje usvojen je na Vladi RS 12. jula 2018. godine. Koordinaciono telo, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, obrazovalo je Radnu grupu za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.  Zadatak Radne grupe bio je da se rizici procenjeni sveobuhvatnom Nacionalnom procenom rizika iz 2012. godine preispitaju i ponovo procene po metodologiji Svetske banke. Za predsednika radne grupe i nacionalnog koordinatora procene rizika imenovana je Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca), a članovi su predstavnici: Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Bezbednosno informativne agencije i Tužilaštva za organizovani kriminal.

Procenu rizika predstavili su koordinator procene rizika Jelena Pantelić i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Vrhovnog kasacionog suda,  Uprave za sprečavanje pranja novca.

Učesnicima  radionice predstavljena je uloga FATF-a i  Moneyval-a, zajedno sa 40 preporuka (obaveznih standarda), a tokom rada, učesnici su upoznati sa činjenicom da je nacionalna ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma ocenjena kao srednji nivo, uz tendenciju “ne menja se”.

Kroz predstavljanje konkretnih primera pretnji i ranjivosti sistema od pranja novca, učesnici info-sesije su unapredili svoja znanja koja se odnose na potencijalne rizike od pranja novca i finansiranja terorizma. Ovi primeri će pomoći policiji, tužiocima i sudijama da bolje razumeju različite načine kojima se finansira terorizam i vrši pranje novca.

Tokom sesije predstavljena su krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca - utaja poreza, korupcija i krivično delo koje se tiče neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a predstavljena je i sektorska ranjivost finansijskog i nefinansijskog sektora, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor, posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, igre na sreću. Pored ovoga, učesnici su upoznati sa ulogom Koordinacionog tela za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, indikatorima za procenu pretnji i ranjivosti, nacionalnim pravnim okvirom koji reguliše pitanja pranja novca i finansiranja terorizma i ulogom nadzornih organa.

Tokom rada, učesnici su razgovarali o konceptu predikatnog dela, imajući u vidu da Krivični zakonik Republike Srbije više ne zahteva da postoji presuda za određeno krivično delo da bi se pokrenuo postupak za delo pranja novca,  već da je dovoljno da postoji “kriminalna aktivnost” iz koje proističe ilegalno poreklo novca.

Dan pre održavanja info- sesije (23. maja), koordinator procene rizika i nadzorni organi za ZOSPNFT na skupu održali su sastanak sa zamenicima   Višeg javnog tužilaštva u Nišu, odnosno sa predstavnicima Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Cilj sastanka je bio upoznavanje tužioca sa nadležnostima   nadzornih organa i načinom kontrole, a u cilju efikasnijeg otkrivanja sumnjivih aktivnosti i neposredne razmene informacija. Neposredni sastanak imao je za cilj jačanje saradnje kako bi se obezbedio protok informacija u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Ove aktivnosti organizovane su u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

© 2022 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal