close
Share with your friends

Mišljenje Ministarstva finansija o obavezi plaćanja poreza i doprinosa

Mišljenje Ministarstva finansija o obavezi plaćanja por

Dana 11. juna 2018. godine Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje u kojem je iznet stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u slučajevima zaključenja ugovora o pravima i obavezama direktora (bez zasnivanja radnog odnosa), kada to lice-direktor, koje nije osnivač ni član privrednog društva, kako se navodi, ne ostvaruje naknadu za svoj rad.

1000

Related content

Tax

Ministarstvo finansija je dana 11. juna 2018. godine izdalo mišljenje br. 011-00-1137/2018-04 u kojem je iznet stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u slučajevima zaključenja ugovora o pravima i obavezama direktora (bez zasnivanja radnog odnosa), kada to lice-direktor, koje nije osnivač ni član privrednog društva, kako se navodi, ne ostvaruje naknadu za svoj rad.

U ovom mišljenju Ministarstvo finansija najpre ističe stav Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zauzet u mišljenju broj: 011-00-406/2018-02 od 24. maja 2018. godine, a kojim se precizira da je iznos naknade za rad direktora, obavezan element ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora, koji ne zasniva radni odnos sa pravnim licem.

Pozivajući se na odredbe Zakona o radu, koje propisuju da lice koje obavlja poslove direktora ima pravo na naknadu za rad i druga prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom, Ministarstvo finansija zaključuje da u skladu sa tim postoji i obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade za rad.

Dalje, u mišljenju se navodi da osnovicu za obračun poreza na druge prihode i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u slučaju kada se direktor odriče ugovorene naknade, čini „ugovorena naknada kao ekvivalent – adekvatne naknade za rad direktora, umanjena za 20% normiranih troškova.

Iz navedenog proizilazi da obaveza plaćanja poreza na dohodak postoji i onda kada ne postoji isplata naknade. Upitno je koliko je ovakvo tumačenje utemeljeno u postojećim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, postavlja se pitanje šta je to adekvatna naknada i na osnovu čega se utvrđuje. Dodatno, otvoreno je i pitanje momenta u kome nastaje obaveza obračuna poreza na „adekvatni“ dohodak.

KPMG može pomoći kod analize načina angažovanja direktora društva ili društava i poreskih posledica.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2021 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal