close
Share with your friends

Polska Strefa Inwestycji (PSI) / Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)

Polska Strefa Inwestycji (PSI / SSE)

Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną.

Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną.

PSI to modyfikacja istniejącego w Polsce od 1994 r rozwiązania, jakim są SSE. Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego jest dostępne na terenie całej Polski, a nie jak wcześniej – tylko na terenach posiadających status SSE. Inwestor ma możliwość swobodnego wyboru miejsca lokalizacji inwestycji i nie musi już kierować się wyłącznie na obszary posiadające status SSE (lub mogące uzyskać taki status przez procedurę rozszerzania SSE).

Decyzja o wsparciu inwestycji zwolnieniem podatkowym będzie wydawana na czas określony od 10 do 15 lat (im wyższa intensywność wsparcia w danym regionie, tym dłuższy będzie okres zwolnienia). Przy czym dla inwestycji lokowanych na terenie istniejących SSE ten okres będzie zawsze wynosił 15 lat.

Obecny system będzie dalej funkcjonował do roku 2026, ale jedynie dla zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowego systemu.

Oznacza to, że do roku 2026 będą funkcjonowały równolegle dwa systemy.

Istotne jest także, że ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom korzystającym z dwóch lub więcej zwolnień możliwość ustalania kosztów uzyskania przychodów łącznie dla wszystkich zezwoleń.

 

Jakie inwestycje podlegają zwolnieniu?

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
  • zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wysokość przyznanej pomocy publicznej będzie zależna od kryteriów jakościowych i ilościowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca oraz od regionu planowanej inwestycji. Im wyższe bezrobocie w danym regionie, tym wyższa pomoc publiczna i niższe kryterium ilościowe dla przedsiębiorcy.

 

Kryteria dla przedsiębiorcy
W zakresie wymogów stawianych przedsiębiorcy starającemu się o uzyskanie decyzji o wsparciu projektodawca przewidział kryteria ilościowe oraz jakościowe.
Kryteria jakościowe, jakie powinien spełnić Przedsiębiorca, zależą od lokalizacji inwestycji oraz branży, w jakiej działa firma – inne są kryteria dla projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a inne dla projektów przemysłowych.

Kryteria ilościowe związane z uzyskaną pomocą odnoszą się do wielkości ponoszonych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Im niższa stopa bezrobocia w powiecie, tym wyższe kryterium nakładów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorcę.

 

Jak możemy pomóc?
Dostosowany do obszaru działalności firmy zespół doradców podatkowych KPMG pomoże w zidentyfikowaniu kosztów inwestycji kwalifikowalnych i kryteriów jakościowych niezbędnych do skorzystania z mechanizmu. Eksperci wspierają na wszystkich etapach składania wniosku, w tym także w obliczeniu należnego poziomu i okresu zwolnienia podatkowego.

Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak i ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)