Newsflash: Ujęcie skutków COVID-19 w śródrocznych sprawozdaniach finansowych dużym wyzwaniem dla spółek

COVID-19: Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok

Gospodarcze skutki pandemii COVID-19 mają istotny wpływ na sytuację wielu przedsiębiorstw i w konsekwencji na kluczowe informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Odpowiednie ujęcie księgowe i ujawnienie tego wpływu w sprawozdaniach finansowych jest wyzwaniem z uwagi na niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego. Jest wiele obszarów, na które jednostki powinny zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w 2020 r., w szczególności śródrocznych sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSR 34.

Marek Gajdziński KPMG w Polsce

Partner, Szef Działu Audytu

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Potencjalne negatywne skutki pandemii COVID-19 na wyniki i sprawozdania finansowe spółek mogą być znaczne – ich skala zależeć będzie od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo.

Jednostki uważnie muszą ocenić, czy ich śródroczne sprawozdania finansowe za 2020 r. zawierają wystarczające ujawnienia, gdyż inwestorzy i inni użytkownicy mogą oczekiwać informacji wykraczających poza to, co zwykle jest ujawniane. MSR 34 wymaga, aby wszystkie zdarzenia i transakcje były ujmowane i wyceniane tak, jakby okres śródroczny był odrębnym okresem - tj. zasadniczo nie ma żadnych wyjątków dotyczących ujmowania lub wyceny dla śródrocznej sprawozdawczości finansowej.

Mimo że skrócone śródroczne sprawozdania finansowe zazwyczaj koncentrują się na zmianach, które miały miejsce od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki gospodarcze i warunki prowadzenia biznesu, informacje w śródrocznych sprawozdaniach finansowych w 2020 r. mogą dla wielu jednostek oznaczać więcej niż tylko zwykłą aktualizację od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. I chociaż wiele ujawnień wymaganych przez MSSF nie jest obowiązkowe w śródrocznych sprawozdaniach finansowych, jednostki powinny zadbać o takie ujawnienia, które są przejrzyste, zrozumiałe i wyczerpujące w obecnych okolicznościach, a komitety audytu stojąc na straży jakości sprawozdawczości, zapewnić, że stanowią one źródło odpowiednich informacji dla inwestorów i innych użytkowników – mówi Marek Gajdziński, partner, szef działu audytu w KPMG w Polsce.

****

O Instytucie Komitetów Audytu KPMG:

Instytut Komitetów Audytu dostarcza członkom komitetów audytu i rad nadzorczych praktycznych wskazówek, spostrzeżeń oraz możliwości wymiany poglądów w zakresie zwiększenia efektywności nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego oraz w zakresie zagadnień, które w dzisiejszym świecie stanowią największe wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach, począwszy od nadzorowania ryzyk i nowych technologii po strategię i zgodność działania z prawem i regulacjami.

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)