B+R w sektorze motoryzacyjnym | KPMG | PL
close
Share with your friends

B+R w sektorze motoryzacyjnym

B+R w sektorze motoryzacyjnym

W światowym rankingu 2500 przedsiębiorstw z największymi wydatkami na B+R w 2016 r. sektor motoryzacyjny odgrywa wiodącą rolę – Volkswagen kolejny raz znalazł się na 1 miejscu (13,67 mld EUR), GM na 11 miejscu (7,68 mld EUR) Daimler na 12 miejscu (7,53 mld EUR), Toyota na 13 miejscu (7,50 mld EUR), Ford na 15 miejscu (6,92 mld EUR), a Robert Bosch na 20 miejscu (5,58 mld EUR).

menedżer, doradztwo podatkowe, zespół ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Branża motoryzacyjna jest również jednym z filarów europejskiej gospodarki oraz jednym z liderów w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji. W Europie, pod względem wydatków na B+R, sektor motoryzacyjny znajduje się na pierwszym miejscu, znacznie wyprzedzając takie sektory jak farmacja i biotechnologia oraz przemysł maszynowy, a także lotnictwo i obrona.

Najwięksi inwestorzy B+R z podziałem na kraje (Europa)

Top 10 przedsiębiorstwa (świat)

Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej zwiększyły swój udział w globalnym B+R w sektorze motoryzacyjnym z 36% do 44%. Dla kontrastu, w USA przedsiębiorstwa zwiększyły nakłady na B+R w sektorze ICT (z 66% do 75%), podczas gdy zmniejszyły udział w światowych wydatkach B+R sektora motoryzacyjnego (z 25% do 19%).

Zmiany wydatków na B+R wg sektorów (2007-2016)

Specjalizacja B+R dla EU i światowych przedsiębiorstw w 2007 i 2016

Samochody elektryczne

Sektor motoryzacyjny jest trzecim co do wielkości sektorem pod względem wydatków na B+R na świecie wg 2017 Scoreboard i największym w Unii Europejskiej i Japonii. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera kwestia elektromobilności. Rządy Wielkiej Brytanii i Francji zapowiadają, że wszystkie nowe samochody sprzedawane od 2040 r. będą musiały mieć napęd elektryczny. Volvo zapowiedziało, że wszystkie produkowane przez nich od 2019 r. samochody będą elektryczne lub hybrydowe. Cały czas redukowane są koszty komponentów, m.in. baterii elektrycznych, co pozwala oferować auta elektryczne w coraz bardziej przystępnych cenach – Tesla 3 ma być dostępna już od 35 tys. USD.

Dotychczasowi producenci pojazdów z silnikami spalinowymi również zapowiadają produkcję pojazdów elektrycznych - Volkswagen (50 modeli elektrycznych i 30 hybrydowych do 2025 r.), Daimler (wyłącznie pojazdy elektryczne do 2022 r.), Renault (50% elektrycznych lub hybrydowych do 2022 r.) i Honda (2/3 europejskiej sprzedaży będzie oferowane z opcją hybrydową do 2025 r.). Pojawiają się również nowi gracze - Dyson planuje zainwestować 2.5 mld funtów w produkcję pojazdu elektrycznego do 2020 r. Dodatkowo, np. Shell planuje zainstalować szybkie ładowarki na swoich stacjach, rozpoczynając od Wielkiej Brytanii i Holandii.

Unia Europejska, pomimo opóźnień w technologii, powinna również produkować baterie m.in. do samochodów elektrycznych – tak wynika z diagnozy przedstawionej przez European Battery Alliance w Brukseli.

Dotychczas konkurencyjność europejskiego sektora motoryzacyjnego wynikała głównie z innowacji związanych z silnikami spalinowymi. Wydaje się jednak, że należy diametralnie zmienić to podejście, aby utrzymać przewagę na rynku.

Auta spalinowe składają się z ponad 20 tys. części, a elektryczne tylko z ok 7 tys. Ma to olbrzymi wpływ na przemiany zachodzące w sposobie funkcjonowania przemysłu motoryzacyjnego, a co za tym idzie – także na poddostawców, którzy zmuszeni są do przerzucenia się na produkcję wspomagającą elektryfikację samochodów. A to właśnie produkcja części i akcesoriów jest siłą napędową polskiego przemysłu motoryzacyjnego z zatrudnieniem na poziomie ok. 147 tys. osób.

Wszystkie te dane obrazują, jak ściśle sektor motoryzacyjny jest powiązany z pracami B+R. Dla polskich firm z tego sektora stanowi to wielkie wyzwanie, a jednocześnie daje możliwości rozwoju i zaistnienia na światowych rynkach. Tym bardziej, że branża znajduje się w fazie wyraźnych i ciągłych wzrostów. Wzrost ten w dłuższej perspektywie nie jest jednak możliwy bez zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw oraz rozwoju i wdrożenia innowacyjnych produktów, usług czy procesów.

Podstawowym problemem, który stanowi barierę dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w sektorze branży motoryzacyjnej jest ograniczona liczba konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań, tworzonych przez polskie ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa.

Na problem ten składają się następujące przyczyny:

• Krajowe firmy branży motoryzacyjnej wykazują niskie zainteresowanie prowadzeniem i finansowaniem prac B+R nakierowanych na innowacje. Przede wszystkim wynika to ze słabej kondycji finansowej krajowych firm MŚP sektora motoryzacyjnego w porównaniu do firm europejskich i światowych, przy wysokich kosztach procesu wdrożenia nowych technologii i wyrobów. Duże przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w Polsce, ze względu na powiązania kapitałowe, z założenia prowadzą prace B+R poza granicami Polski. Sytuację dodatkowo pogarsza mała efektywność współpracy przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi dysponującymi nowoczesną infrastrukturą badawczą i wysoko wykwalifikowaną kadrą badawczą.

• Polscy przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z gotowych innowacyjnych produktów rynkowych (zakup licencji itp.) z zagranicy, gdyż prowadzenie własnej działalności B+R nie gwarantuje uzyskania innowacyjnych rozwiązań, a przez to wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym.

• Mało dynamiczny rozwój polskich ośrodków naukowych działających w obszarze motoryzacji wynikający z niewystarczających środków na finansowanie prac (w tym zakupu i wytworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczej) związanych z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań B+R oraz ograniczonej współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorcami i innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Prowadzi to do ograniczenia liczby przedsięwzięć badawczych w zakresie innowacyjnych rozwiązań prowadzonych w Polsce.

Koncerny motoryzacyjne przewidują również, że wzrost zysków w najbliższym czasie może zostać zmniejszony ze względu na konieczność zwiększania wydatków na badania i rozwój nowych technologii, związanych m.in. z pojazdami elektrycznymi i autonomicznymi.

Odpowiedzią na te wyzwania jest druga edycja konkursu InnoMoto, w ramach którego przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego już w maju będą mogli kolejny raz ubiegać się o dotacje. Celem Programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora motoryzacyjnego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań.

Cele szczegółowe programu to:

— Zwiększenie ilości konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej tworzonych przez polskie ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa.
— Wzrost zainteresowania krajowych firm branży motoryzacyjnej prowadzeniem i finansowaniem prac B+R nakierowanych na innowacje.
— Wzrost stosowana krajowych innowacyjnych rozwiązań przez podmioty przemysłowe.

Wsparcie w ramach InnoMoto przeznaczone będzie na realizację projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez branżę motoryzacyjną. O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy oraz konsorcja złożone z przedsiębiorstw spoza województwa mazowieckiego. Maksymalna dotacja może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Druga edycja konkursu rozpocznie się 11 maja 2018 r. i będzie trwała do 10 lipca 2018 r., a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 300 mln złotych na dofinansowanie innowacyjnych projektów. Dokładny zakres tematyczny i obszary objęte wsparciem, jak również pozostałe informacje na temat naboru zostaną ogłoszone przez NCBiR 12 marca 2018 r.

Aby ubiegać się o wsparcie należy przygotować i złożyć w terminie wniosek o dofinansowanie, w którym opisany będzie planowany projekt i prace badawczo rozwojowe. Szczegółowe zasady wypełniania oraz składania wniosku określają: 1) instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz 2) instrukcja dla Wnioskodawców dot. składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego. Wskazane w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie części wniosku wypełnia się w języku angielskim.

Wniosek podlega ocenie przeprowadzanej przez komisję, w skład której wchodzą eksperci zewnętrzni oraz pracownicy NCBiR. Ocena projektu obejmuje ocenę formalną i merytoryczną. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, w tym zagranicznych, zgodnie z katalogiem kryteriów merytorycznych, podczas panelu w języku angielskim.
W ramach pierwszego naboru wniosków z 2016 r. do oceny merytorycznej skierowano 84 projekty, z czego dofinansowanie przyznano 50 projektom, w łącznej wysokości 253,34 mln PLN.
Według założeń, program InnoMoto przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki w obszarze innowacyjnych produktów i usług sektora poprzez opracowanie i przygotowanie do wdrożenia szeregu innowacyjnych produktów i usług oraz nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, mających zastosowanie w branży motoryzacyjnej.

Ze względu na liczne powiązania motoryzacji z innymi gałęziami przemysłu, takimi jak np. usługi finansowe i biznesowe związane ze sprzedażą i utrzymaniem samochodów, transport drogowy czy produkcja i sprzedaż paliw oraz infrastruktura drogowa, przewiduje się również wzrost konkurencyjności i innowacyjności innych sektorów.
 

© 2019 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij