16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Należy zaznaczyć, iż nowe regulacje będą miały istotny wpływ na sytuacje finansową większości przedsiębiorstw w Polsce.

Co istotne, zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu choć implementują wiele nowych ulg i preferencji podatkowych, to jednocześnie wprowadzają szereg różnego rodzaju obciążeń dla przedsiębiorców.

Jakie dokładnie zmiany wprowadza ustawodawca? Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Zmiany dla pracowników oraz płatników
Zmiany dla pracowników oraz płatników
Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z art. 27b ustawy PIT składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca obecnie 9% podstawy jej wymiaru częściowo podlega odliczeniu od podatku dochodowego, tj. odliczeniu podlega 7,75% podstawy jej wymiaru. Projekt zmian do ustawy PIT zakłada, że nie będzie już możliwość obniżenia podatku o obliczalną obecnie część składki zdrowotnej.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podatników opłacających składki zdrowotne, gdyż mechanizm odliczenia części składki zdrowotnej od podatku funkcjonował niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT nie będzie miała bezpośrednich konsekwencji dla działalności gospodarczej samych przedsiębiorstw. Niemniej jednak będzie mogła mieć negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń netto pracowników/współpracowników, co może wiązać się z ich strony z oczekiwaniami wyrównania tych strat.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Pracodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zmiany przy naliczaniu zaliczek na podatek w odniesieniu do osób, wobec których pełni funkcję płatnika. W związku z tym będą konieczne modyfikacje w systemach kadrowo-płacowych używanych przez przedsiębiorców do naliczania wynagrodzeń.

W czym KPMG może pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu wynagradzania osób, które zostaną objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

Nowa skala podatkowa oraz wysokość kwoty wolnej od podatku

Na czym polega zmiana?

Proponowana zmiana ma na celu modyfikację zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Zmiana polega na podwyższeniu kwoty pierwszego progu podatkowego z dotychczasowych 85 528 zł do 120 000 zł. Po zmianach podatek dochodowy według skali podatkowej obliczać się będzie z zastosowaniem stawki 17% w przypadku gdy podstawa obliczenia podatku wynosić będzie do 120 000 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 120 000 zł podatek wynosić będzie 15 300 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Dodatkowo przepisy Polskiego Ładu przewidują podniesienie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 8 tys. zł do 30 tys. zł. Zastosowanie kwoty wolnej od podatku polega na obniżeniu podatku o stałą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5 100 zł w danym roku podatkowym. Polski Ład przewiduje zniesienie degresywności kwoty wolnej od podatku. Do tej pory kwota wolna przysługiwała podatnikom, których dochody nie przekraczały 127 000 zł w danym roku podatkowym. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu kwota wolna ma przysługiwać bez względu na wysokość dochodu.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, np. dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, umów zlecenia i umów o dzieło, wykonywanych przez polskich rezydentów podatkowych, dochodów osób wykonujących funkcje na postawie powołania, jeżeli są polskimi rezydentami podatkowymi, czy też osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli wybrały formę opodatkowania według skali podatkowej.

Zmiany nie będą dotyczyły osób osiągających przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, np. nierezydentów osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też przychodów z odsetek, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od których pobiera się podatek zryczałtowany, jak również dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Z preferencji związanych z podwyższeniem progu podatkowego i kwoty wolnej nie skorzystają też osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które opodatkowują swoje dochody według stawki podatku liniowego - 19%.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz pierwszego progu podatkowego stanowi jedną z długo wyczekiwanych zmian w systemie podatkowym. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie były nieadekwatne do istniejącej obecnie struktury zarobków i poziomu wynagrodzeń w gospodarce. Zmiana powinna mieć pozytywny wpływ na sytuację podatników, ponieważ jest nakierowana na zmniejszenie poziomu obciążeń fiskalnych.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Zmiany wymuszą na pracodawcach kolejne modyfikacje systemów płacowych, które będą uwzględniały wysokość nowego progu podatkowego oraz zasady naliczania kwoty wolnej miesięcznie, w ramach bieżącej listy płac. Pracodawcy już teraz powinni podjąć działania w celu dostosowania swoich programów płacowych się do zmieniających się przepisów. Zmiany wpłyną też na zasady kalkulacji podatku w ramach rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową obsługę związaną z naliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowaniem i złożeniem zeznania podatkowego oraz reprezentacją przed organami podatkowymi.

Dodatkowo w zakresie naszego wsparcia znajdują się konsultacje i analizy dotyczące alternatywnych form wynagradzania pracowników, jak również innych osób współpracujących, przygotowanie symulacji obrazujących skutki podatkowe związane z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu, analizy związane z możliwością skorzystania z ulg i odliczeń przewidzianych w przepisach Polskiego Ładu.

Ulga dla tzw. klasy średniej

Na czym polega zmiana?

Ulga dla klasy średniej ma na celu zrekompensowanie negatywnych konsekwencji wynikających ze zniesienia prawa do odliczania składki zdrowotnej. Ulga będzie miała zastosowanie do przychodów w wysokości od 68 412 zł i nieprzekraczających limitu 133 692 zł rocznie. Wewnątrz tego przedziału ustawodawca zróżnicował jednak zasady naliczania ulgi, nadając jej charakter progresywno-degresywny. Kwota ulgi rośnie w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł, a następnie zaczyna zmniejszać swoją wartość do momentu osiągnięcia zarobków przy wysokości, których następuje utrata prawa do ulgi tj. 133 692 zł.

Kogo dotyczy zmiana?

Ulga dla klasy średniej przysługiwać będzie pracownikom tzn. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz stosunku służbowego. Co ważne ulga obejmie również pracowników korzystających z tzw. 50 procentowych kosztów uzyskania przychodu (m.in. twórców i artystów). Zmiana ta nie obejmuje dochodów uzyskiwanych przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Ulga dla klasy średniej przysługuje również osobom osiągającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, których dochody z tego tytułu są opodatkowane na zasadach ogólnych. Ulga nie obejmuje osób opodatkowujących dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Zmiany związane z wprowadzeniem ulgi dla klasy średniej wprowadzają preferencję podatkową dla osób zatrudnionych na umowie o prace, względem osób wykonujących całość lub część swoich obowiązków w oparciu o umowy cywilnoprawne. Może to doprowadzić do zmniejszenia wynagrodzeń osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, a co za tym idzie zmniejszenia ich atrakcyjności dla zatrudnionych.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Co do zasady ustawa nakłada na pracodawców obowiązek naliczania ulgi dla klasy średniej już od stycznia 2022 roku. W związku z tym pracodawcy powinni przygotować się na odpowiednie wdrożenie zmian w systemach księgowo-płacowych oraz dostosowanie wewnętrznych procedur do tej zmiany.

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje usługi związane zarówno z bieżącym prowadzeniem systemów księgowo-płacowych, jak i z przygotowaniem przez nas rocznych rozliczeń podatkowych. Nasi pracownicy reprezentują klientów przed organami podatkowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami administracyjnymi.

W ramach oferowanych przez nas usług istnieje również możliwość przygotowania przez nas kalkulacji pokazujących konsekwencje finansowe zmian podatkowych wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie.

Ulga na powrót

Na czym polega zmiana?

Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych w zakresie PIT. Ulga ma mieć postać zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonych kategorii przychodów i będzie z niej mógł skorzystać każdy podatnik, który wcześniej m. in. przez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencji podatkowej) i postanowi przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Mechanizm ten będzie możliwy do zastosowania przez określony czas, do wysokości określonego limitu kwotowego przychodów zwolnionych oraz pod warunkiem spełnienia wskazanych ustawowo warunków.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy mechanizm będzie obejmował zwolnienie na gruncie PIT określonych kategorii przychodów w odniesieniu do osób, które spełnią liczne warunki przewidziane dla ulgi na powrót. Warunkami tymi są m.in.

 • a) uzyskanie polskiej rezydencji podatkowej w wyniku przeniesienia na terytorium Polski miejsca zamieszkania;
 • b) brak posiadania statusu polskiego rezydenta podatkowego przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym doszło do zmiany miejsca zamieszkania na Polskę;
 • c) posiadanie określonego obywatelstwa, Karty Polaka lub miejsca zamieszkania w określonym kraju we wskazanym okresie czasu.

Ponadto, osoba korzystająca ze zwolnienia będzie musiała udokumentować certyfikatem rezydencji lub innym dowodem zagraniczną rezydencję podatkową posiadaną przez wymagany okres czasu przed uzyskaniem rezydencji polskiej.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wprowadzenie nowego zwolnienia może mieć istotny wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do osób, które uzyskują polską rezydencję podatkową i spełniają określone warunki. Należy zaznaczyć, że preferencja ta może być stosowna nawet przez 4 następujące po sobie lata podatkowe. Okoliczność ta może stanowić dla pracodawców ważny argument wzmacniający atrakcyjność pracy w Polsce w odniesieniu do osób, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi. Dodatkowo, jeśli to pracodawca obliguje się do pokrywania za pracownika obciążeń podatkowych, zastosowanie zwolnienia będzie miało wpływ na ograniczenie ponoszonych kosztów pracodawcy.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Celem oceny czy dana osoba może skorzystać ze zwolnienia należy przeanalizować, czy spełnione są liczne warunki ustawowe. Ocenie podlegają m.in.:

 • a) posiadanie polskiej rezydencji podatkowej;
 • b) kategorie przychodów, wobec których zwolnienie jest stosowane;
 • c) kwestia obywatelstwa, posiadania Karty Polaka, okresu zamieszkania w określonym kraju;
 • d) udokumentowanie zagranicznej rezydencji podatkowej;
 • e) przekroczenie limitu kwotowego dla określonych zwolnień, w tym w zakresie ulgi na powrót;
 • f) wcześniejsze korzystanie z przedmiotowego zwolnienia.

Po pozytywnym potwierdzeniu możliwości stosowania zwolnienia, będzie można stosować je w odniesieniu do określonego limitu kwotowego (razem z innymi zwolnieniami) w trakcie roku podatkowego.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową analizę spełnienia warunków dla stosowania ulgi na powrót w odniesieniu do konkretnej osoby oraz przedstawienie rekomendacji po stosownej ocenie. Oferujemy również usługi polegające na prowadzeniu rozliczeń podatkowych (w trakcie roku oraz po jego zakończeniu) osób fizycznych, z uwzględnieniem przygotowania rocznych deklaracji podatkowych. Nasze wsparcie w zakresie analizy możliwości zastosowania zwolnienia może być doskonałym uzupełnieniem często świadczonej przez nas usługi konsultacji podatkowej (tzw. „tax briefing”) z osobami, które są oddelegowane do pracy w Polsce / osobami mieszkającymi dotychczas za granicą, które są zatrudniane w Polsce. Oprócz pracodawców, zachęcamy do kontaktu klientów indywidualnych, którzy planują przenieść rezydencję podatkową do Polski.

Objęcie członków zarządu (powołanych na mocy uchwały) obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu

Na czym polega zmiana?

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nowej kategorii podmiotów, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Na mocy obecnie obowiązujących regulacji, osoby wykonywujące funkcje na podstawie powołania, nie podlegają zarówno obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu jak i zdrowotnemu.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiany obejmują osoby powołane do pełnienia funkcji, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Wspomniana zmiana dotyczy między innymi członków zarządów Spółek, czy też prokurentów, którzy uzyskują wynagrodzenie, nie w oparciu o umowę o pracę czy inny tytuł, ale na podstawie powołania do wykonywania wspomnianej funkcji.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Przedmiotowa zmiana nie wpływa bezpośrednio na prowadzoną działalność, jednakże wprowadza ona zmiany w zakresie wynagrodzeń osób wykonujących funkcje w Spółce na podstawie powołania. Ze względu na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, otrzymywane od stycznia 2022 miesięczne wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu, co może wiązać się z oczekiwaniami odnośnie wyrównania wynagrodzenia, które ulegnie obniżeniu ze względu na konieczność pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% wynagrodzenia.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Spółka zobowiązana będzie do zgłoszenia wspomnianych osób do ubezpieczenia oraz pobierania na bazie miesięcznej należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu wynagradzania osób, które zostaną objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

Opodatkowanie najmu

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, od roku 2023 zmieni się sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lub dzierżawy przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w tym zakresie, czyli z tzw. najmu prywatnego. Do tej pory najem prywatny mógł być opodatkowany, w zależności od wyboru podatnika, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% dla rocznych przychodów do 100 000 zł, oraz 12,5% dla kwoty przychodów przekraczających 100 000 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal będą mieć opcję wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podatników osiągających przychody z najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą. Wyłączenie możliwości opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych oraz wprowadzenie obligatoryjnego opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powoduje, iż od 1 stycznia 2023 roku wszyscy podatnicy, którzy korzystali z ogólnych zasad opodatkowania będą zobowiązani do opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie będą również zobowiązani do składania oświadczenia o zmianie formy opodatkowania.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Zlikwidowanie możliwości opodatkowania przychodów z najmu podatkiem według skali skutkować będzie dla podatników brakiem możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Na chwilę obecną podatnicy, którzy opodatkowują dochody z najmu na zasadach ogólnych mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, m. in. odsetki od zaciągniętego kredytu na nabycie wynajmowanej nieruchomości, koszty remontów lub modernizacji, czy odpisy amortyzacyjne. Odliczenie tych kosztów mogło powodować znaczną redukcję podstawy opodatkowania lub poniesienie straty, co skutkowało zapłatą bardzo niskiej kwoty podatku lub brakiem obowiązku zapłaty podatku.

Po wprowadzeniu zmian podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania jakichkolwiek kosztów, gdyż podstawą opodatkowania ryczałtem będzie ich przychód. Istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany spowodują, iż wielu podatników płacących do tej pory niski podatek, lub wykazujących stratę z najmu, będą zmuszeni do płacenia dużo wyższego podatku ryczałtowego.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Zmiany wymuszą na podatnikach do tej pory płacących podatek według skali konieczność liczenia ryczałtu od przychodów według obowiązujących stawek oraz wpłacanie ich miesięcznie lub kwartalnie. Podatnicy ci będą musieli złożyć dodatkowe zeznania na formularzu PIT-28, który zawierać będzie kwoty osiągniętego przychodu oraz należnego ryczałtu. Podatnicy opodatkowani ryczałtem mają obowiązek złożenia formularza PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym w którym przychód został osiągnięty.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową obsługę związaną z naliczeniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przygotowaniem i złożeniem zeznania podatkowego oraz reprezentacją przed organami podatkowymi.

Dodatkowo w ramach naszego wsparcia możemy zaoferować analizę możliwości opodatkowania osiąganych przychodów z najmu jako przychodów z działalności gospodarczej.

Nowe obciążenia podatkowe
Podatek od przerzuconych dochodów

Na czym polega zmiana?

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie do ustawy o CIT przepisów ograniczających przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych, zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach podatkowych. W związku z powyższym planowana jest implementacja nowego mechanizmu, którego skutkiem jest wprowadzenie do ustawy o CIT kolejnego źródła przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (19%). Przepisy nie będą miały jednak zastosowania w przypadku kosztów poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego, który podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG i prowadzącego w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą..

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy mechanizm będzie obejmował określone w ustawie koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wprowadzenie nowego instrumentu będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia analiz transakcji dokonywanych przy udziale podmiotów powiązanych mających siedzibę w krajach stosujących niskie efektywne stawki podatku dochodowego pod kątem przesłanek opodatkowania przerzucanych dochodów. Z uwagi na niejasność zaproponowanego mechanizmu oraz liczne wątpliwości w tym zakresie, podatnicy mogą napotkać trudności w ocenie czy poniesione przez nich koszty należy uznać za przerzucone dochody.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

W ramach analizy konieczności opodatkowania kosztów ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych należy zweryfikować m. in. czy:

 • koszty te zaliczają się do wymienionych w przepisie kategorii wydatków,
 • ich wartość w danym roku podatkowym przekracza określony w ustawie próg w stosunku wszystkich kosztów uzyskania przychodu w tym roku,
 • faktycznie zapłacony przez podmiot powiązany podatek dochodowy jest odpowiednio niższy od hipotetycznego podatku należnego z zastosowaniem stawki 19%,
 • przedmiotowe koszty zostały odpowiednio ujęte/rozdysponowane przez podmiot powiązany i stanowią co najmniej połowę wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową analizę zawieranych przez Państwa transakcji przy udziale podmiotów powiązanych pod kątem możliwości uznania ponoszonych kosztów za przerzucane dochody.

Minimalny podatek dochodowy

Na czym polega zmiana?

Projektowane przepisy przewidują objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie 1% lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Z uwagi na brak kryterium wielkościowego dla podmiotów podlegających pod ww. regulację, nowy podatek będzie miał co do zasady zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki. Jednocześnie, kwota nowej daniny będzie podlegać odliczeniu od CIT obliczonego na zasadach ogólnych oraz nie będzie miała zastosowania do określonych kategorii podmiotów.

Kogo dotyczy zmiana?

Minimalny podatek dochodowy dotyczy podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Kluczową kwestią w kontekście wprowadzenia nowej daniny jest weryfikacja, czy podmiot jest objęty minimalnym podatkiem dochodowym. W przypadku stwierdzenia konieczności uiszczenia podatku, niezbędne będzie przejście przez niełatwy proces jego obliczenia w celu prawidłowego określenia podstawy opodatkowania.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy wystąpi obowiązek ustalenia wysokości należnego podatku, uwzględniając kryterium podmiotowe, wyłączenia oraz warunki dotyczące wyników finansowych podmiotu. Jeżeli spełnione zostaną powyższe przesłanki, po dokonaniu odpowiednich obliczeń podatnik powinien w zeznaniu podatkowym wykazać wysokość podstawy opodatkowania, pomniejszeń oraz kwotę minimalnego podatku dochodowego. Wpłacie do urzędu skarbowego ma podlegać nadwyżka podatku minimalnego ponad podatek CIT obliczony na zasadach ogólnych. Dodatkowo odliczenie takiej nadwyżki od podatku CIT będzie możliwe przez 3 kolejne lata podatkowe po roku, w którym podatek minimalny zostanie zapłacony.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszych usług możemy Państwu zaoferować wsparcie obejmujące:

 • weryfikację obowiązku zapłaty podatku minimalnego,
 • obliczenie prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania oraz podatku minimalnego,
 • weryfikację prawidłowości uzupełnienia informacji dotyczącej podatku minimalnego w rocznej deklaracji CIT,
 • analizę wątpliwości oraz wskazanie rekomendowanego podejścia w indywidualnych przypadkach.
Uszczelnienie systemu podatkowego
Rozszerzona definicja zarządu na terytorium RP

Na czym polega zmiana?

Wprowadzana zmiana ma na celu doprecyzowanie kryteriów uznawania zagranicznych spółek za polskich rezydentów podatkowych. W myśl nowej definicji podatnik ma zarząd na terytorium Polski między innymi wtedy, gdy na jej terytorium są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika, co można ustalić choćby na podstawie w szczególności umowy go kreującej, decyzji sądu czy innego dokumentu.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy przepis określa w jakich sytuacjach należy przyjąć, że podatnik posiada zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym dotyczy w szczególności podmiotów zagranicznych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swoje „sprawy”.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Przepis stanowi wskazanie dodatkowych przesłanek warunkujących powstanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonego obowiązku podatkowego w myśl krajowych przepisów. Przepis nie jest jednak precyzyjny i sprowadza się do stwierdzenia, że o tym czy podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma decydować to, czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone są w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy podatnika. Wątpliwości praktyczne wiażą się z ustaleniem jakie czynności składają się na bieżące prowadzenie spraw spółki, zwłaszcza w sytuacji podatników o rozbudowanej strukturze, którzy mają biura zatrudniające pracowników w różnych krajach i których zarząd składa się z osób będących rezydentami podatkowymi różnych państw.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Weryfikacja pod kątem stwierdzenia, czy w związku z wdrożoną regulacją nie nastąpi zmiana w określeniu miejsca zarządu podmiotu.

Jak możemy pomóc?

Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenie w zakresie m. in. międzynarodowego opodatkowania, nasi specjaliści mogą przeprowadzić profesjonalną analizę pod kątem ustalenia czy posiadają Państwo zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl nowej definicji.

Ukryta dywidenda

Na czym polega zmiana?

Koncepcja ukrytej dywidendy dotyczy świadczenia wypłacanego wspólnikowi i obniżającego zysk spółki, które jest wypłacane nie w formie podziału zysku (dywidendy), lecz jego "sztucznego" (z perspektywy organów podatkowych) obniżenia, poprzez np. uzależnienie wysokości kosztów od zysku podatnika, "zbędne" usługi czy świadczenia niezwiązane wprost z działalnością. Wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów dla wypłacającego je podatnika.

Wejście w życie tej zmiany zostanie prawdopodobnie odroczone do 1 stycznia 2023 r.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana będzie dotyczyć wszystkich podmiotów podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszących koszty na rzecz podmiotów powiązanych.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Proponowana zmiana będzie miała bardzo istotny wpływ na rozliczenia podatkowe z tytułu CIT. Należy przy tym zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres przedstawionej regulacji, który może objąć także szereg transakcji niemających w rzeczywistości charakteru dystrybucji zysku (np. jeżeli podmioty powiązane przyjmą sposób ustalenia wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik dochodowości).

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

W celu identyfikacji kosztów, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę, podatnicy powinni dokonać kompleksowej analizy wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych pod kątem spełnienia przesłanek, o których mowa w przedmiotowej regulacji. Jednocześnie przedmiotem weryfikacji powinna być możliwość częściowego wyłączenia stosowania przepisów o ukrytej dywidendzie w odniesieniu do wysokości zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości uzyskanego w roku obrotowym przez podatnika.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową analizę kwalifikacji kosztów ponoszonych przez Państwa na rzecz podmiotów powiązanych pod kątem uznania ich za ukrytą dywidendę oraz możliwości zastosowania częściowego wyłączenia w myśl proponowanych przepisów.

Kolejne ograniczenia dla biznesu
Zmiany w WHT

Na czym polega zmiana?

Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej część podatkową programu Polski Ład zawiera zapowiadane już zmiany w obszarze przepisów dotyczących podatku u źródła, a w tym m.in.:

 • zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku,
 • rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT,
 • zmianę w zakresie wymogu dochowania należytej staranności,
 • uproszczenie sposobu podpisywania oświadczenia płatnika (WH-OSC),
 • wydłużenie ważności wydanych clearance opinions do dnia 1 stycznia 2025 r.
 • zmianę w zakresie definicji rzeczywistego właściciela (Benefical Owner).

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiany w obszarze WHT obejmują głównie zagraniczne podmioty, które są uznawane za podatników podatku u źródła w Polsce, jak również polskich płatników, którzy dokonują wypłat należności opodatkowanych WHT.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Proponowane zmiany w obszarze WHT przynoszą nowe możliwości, szczególnie co do stosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Przykładem działań w obszarze WHT, które powinni podjąć płatnicy i podatnicy podatku u źródła w związku z planowanymi zmianami jest przegląd dokonywanych płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych do jurysdykcji podatkowych, co do których do tej pory nie było możliwe uzyskanie clearance opinion tj. spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak możemy pomóc?

W zakresie podatku u źródła jako KPMG świadczymy kompleksowe wsparcie dotyczące w szczególności:

 • sporządzania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia (opinii o stosowaniu preferencji),
 • wnioskowania o zwrot pobranego WHT,
 • przygotowywania wewnętrznych procedur WHT dla polskich płatników.
Ograniczenia w zakresie amortyzacji składników majątku w spółkach nieruchomościowych

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

Projekt zakłada ograniczenie amortyzacji podatkowej w „spółkach nieruchomościowych” do wysokości odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, co nastąpi poprzez zmianę art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Spółki nieruchomościowe zatem będą musiały ograniczyć amortyzację podatkową:

 • dla środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, a więc dla budynków i lokali,
 • do wysokości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z tytułu zużycia środków trwałych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, obciążających wynik finansowy jednostki w danym roku podatkowym.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Rekomendowane jest dokonanie przez spółki nieruchomościowe symulacji wpływu wprowadzenia nowych przepisów ograniczających ten rodzaj amortyzacji pod kątem zarządzenia ewentualnymi negatywnymi skutkami finansowymi.

Jak możemy pomóc?

Jako KPMG dokonujemy analizy wpływu na Państwa działalność ograniczeń w zakresie amortyzacji składników majątkowych w spółkach nieruchomościowych.

Brak prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

W projekcie planowane jest wprowadzenie zmian w zasadach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z najmu poza działalnością gospodarczą, z tzw. najmu prywatnego oraz wprowadzenie całkowitego zakazu amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych nawet jeśli są środkami trwałymi w firmie. Budynki i lokale mieszkalne nie będą mogły być amortyzowane zarówno u podatników CIT, jak i PIT. Nie będzie miało znaczenia, że są to środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej, które generują przychody, czy też nieruchomości wynajmowane prywatnie, od których osoby fizyczne dotychczas rozliczały podatek PIT na zasadach ogólnych.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wprowadzenie braku prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe, zwłaszcza dla podatników PIT.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Zalecana jest pogłębiona analiza możliwości podlegania pod nowe ograniczenia.

Jak możemy pomóc?

Jako KPMG dokonujemy analizy tego, jak brak prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego wpłynie na Państwa działalność.

Dodatkowe obowiązki ewidencyjne

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

Projekt przewiduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie elektronicznej. Na podatnikach PIT oraz CIT będzie spoczywać obowiązek ich przesyłania do urzędu skarbowego w okresach miesięcznych lub kwartalnych (w zakresie PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) oraz po zakończeniu roku podatkowego (w zakresie CIT, PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Przepisy te mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wskutek pozyskiwania danych w postaci elektronicznej przedsiębiorcy powinni zostać odciążeni podczas kontroli organów podatkowych. Jednocześnie, umożliwi to administracji skarbowej weryfikację prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na miejscu oraz zwiększenie ich efektywności. Przesyłanie danych elektronicznie ma się również przyczynić do udostępnienia przedsiębiorcom rozwiązań e-PIT oraz e-CIT.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Wskazane jest przygotowanie się przez przedsiębiorców do wypełniania obowiązków prowadzenia ewidencji i ksiąg w formie elektronicznej, w szczególności zapewnienie odpowiedniego sprzętu i narzędzi technologicznych lub zapewnienie zewnętrznej obsługi księgowej w tym zakresie.

Jak możemy pomóc?

Jako KPMG świadczymy również usługi księgowe dla podatników prowadzących różnego typu działalność gospodarczą.

Ulgi podatkowe
Zmiany w estońskim CIT

Na czym polega zmiana?

Szereg zmian dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ma na celu przede wszystkim zachęcenie większej liczby podatników do skorzystania z tego sposobu opodatkowania działalności. Można do nich zaliczyć m. in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych, rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów, uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych oraz obniżenie stawek opodatkowania.

Kogo dotyczy zmiana?

Proponowana zmiana dotyczy spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialności, a także rozszerza m. in. katalog podmiotów, które będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Szereg zmian, które mają zasadniczo na celu uproszczenie i doprecyzowanie istniejących regulacji, a tym samym zwiększenie atrakcyjności tej formy opodatkowania, wpłynie na zwiększenie kręgu podmiotów, które do tej pory z uwagi na liczne ograniczenia nie spełniały warunków do jej zastosowania. Ponadto, proponowane rozwiązania, w tym m. in. obniżenie stawki podatku czy rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych mogą przynieść wymierne korzyści, dzięki którym zdecydują się Państwo na objęcie swojej działalności ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Z uwagi na proponowane zmiany, sugerujemy przeprowadzenie dodatkowych analiz w celu określenia możliwości zastosowania przedmiotowej formy opodatkowania i/lub weryfikacji korzyści oraz oszczędności podatkowych w związku z jej potencjalnym wdrożeniem.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy możliwości objęcia Państwa działalności ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w myśl znowelizowanych przepisów oraz w procesie zmiany formy opodatkowania w kontekście spełnienia wszelkich wymogów informacyjnych i sprawozdawczych.

Zmiany dotyczące ulg podatkowych

Na czym polega zmiana?

Ustawodawca w ramach programu Polski Ład proponuje kilka nowych preferencji podatkowych. Proponowane przez ustawodawcę zmiany w ulgach podatkowych można podzielić na trzy następujące kategorie:

 1. Innowacja działalności
  • • zwiększenie odliczeń w ramach ulgi B+R,
  • • wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników,
  • • zwiększenie atrakcyjności ulgi IP BOX,
 2. Ekspansja biznesu
  • • wprowadzenie ulgi na robotyzację,
  • • wprowadzenie ulgi na produkcję próbną,
  • • wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej (w CIT),
  • • wprowadzenie ulgi na pierwszą ofertę publiczną (w CIT),
  • • wprowadzenie ulgi na zwiększenie sprzedaży,
  • • wprowadzenie ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (jedynie w PIT),
 3. Wsparcie kultury
  • • wprowadzenie ulgi na mecenasów sportu, kultury i nauki,
  • • wprowadzenie ulgi na zabytki (w PIT).

Kogo dotyczy zmiana?

Z ulg będzie mógł skorzystać stosunkowo szeroki krąg podatników PIT oraz CIT.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Od 2022 r. znacząco poszerzyć się ma portfolio ulg podatkowych w PIT i CIT, z których będą mogli skorzystać podatnicy.

Jak możemy pomóc?

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG obejmuje m.in.:

 • przegląd działalności rozwojowej oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i zmapowanie ich pod kątem możliwości pozyskania wsparcia w postaci ulgi,
 • pomoc w opracowaniu koncepcji projektów lub obszarów działalności w celu maksymalizacji szans pozyskania ulg,
 • wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczania otrzymanych ulg.
Szanse dla biznesu
Opodatkowanie spółek holdingowych

Na czym polega zmiana?

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie definicji tzw. spółki holdingowej, która pod określonymi warunkami będzie mogła korzystać ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidendy wypłacanej od spółki zależnej oraz pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych. Jednocześnie, znowelizowane przepisy przewidują konieczność weryfikacji prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej czy wyłączono możliwość stosowania preferencji w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowelizacją mogą być zainteresowane przede wszystkim spółki posiadające w portfelu inwestycyjnym udziały wielu spółek zależnych, z których zamierzają uzyskać dywidendę, po czym sprzedać ich udziały podmiotom niepowiązanym. Ponadto, zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które wypłacają dywidendy spółce dominującej.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

W związku z planowaną zmianą, wartym rozważenia może być taka reorganizacja struktury spółek, aby spółka dominująca mogła korzystać z planowanego zwolnienia.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Dzięki nowym przepisom, mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia i nie płacić podatku od dywidendy wypłacanej spółce dominującą przez spółkę zależną.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego usług proponujemy nie tylko zaprojektowanie struktury holdingowej, ale również wykonanie w Państwa imieniu wszystkich czynności wykonawczych (przygotowanie umów czy oświadczeń, zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Zmiany dotyczące Podatkowej Grupy Kapitałowej

Na czym polega zmiana?

Polski Ład przewiduje dostęp do PGK dla szerszego grona spółek oraz liczne ułatwienia dotyczące ich tworzenia i funkcjonowania, co może zachęcić do korzystania z PGK. W ramach nowelizacji proponuje się m.in. zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek z 500 000 zł do 250 000 zł, a PGK nie będzie już musiała uzyskiwać udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Z drugiej strony proponuje się wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu CIT dla spółek tworzących PGK w dacie upływu obowiązywania umowy lub utraty statusu PGK.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana będzie dotyczyć spółek, które są zorganizowane w PGK lub będą mogły być zorganizowane w PGK w przyszłości.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Założenie Podatkowej Grupy Kapitałowej wymaga zawarcia umowy pomiędzy spółkami i spełniania ustawowych wymogów, przy czym przepisy Polskiego Ładu mają zliberalizować te przesłanki.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Zorganizowanie się spółek w PGK może pozwolić na zredukowanie licznych obciążeń administracyjnych, a przez to na zmniejszenie kosztów.

Jak możemy pomóc?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, możemy pomóc Państwu w założeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, zawarciu umowy czy bieżącym wsparciu, aby utrzymać status PGK.

Porozumienie inwestycyjne

Na czym polega zmiana?

Porozumienie inwestycyjne ma wprowadzić możliwość zawarcia umowy między inwestorem a ministrem finansów w sprawie skutków podatkowych inwestycji, co ma zapewniać bezpieczeństwo prawnopodatkowe. Porozumienie ma dotyczyć wyłącznie znaczących inwestycji o wartości przekraczających 50 mln zł, a rozstrzygane w porozumieniu wątpliwości podatkowe nie mogą dotyczyć spraw rozpoznawanych przez organ podatkowy. Okres obowiązywania porozumienia ma być określony w porozumieniu, lecz nie dłuższy niż 5 lat podatkowych.

Kogo dotyczy zmiana?

Wprowadzenie porozumień inwestycyjnych może zainteresować inwestorów pragnących dokonać inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln zł.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Po wejściu w życie przepisów, możliwym będzie złożenie wniosku o wydanie porozumienia inwestycyjnego, które zapewni pewność co do wykładni prawa podatkowego w zakresie przyszłych i rozpoczętych inwestycji.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Uzyskanie porozumienia inwestycyjnego może zapewnić bezpieczeństwo prawnopodatkowe dużych inwestorów oraz potwierdzi prawidłowość opodatkowania działań inwestycyjnych.

Jak możemy pomóc?

W ramach wykonywanych przez nas usług udzielimy kompleksowego wsparcia na każdym etapie sporządzania porozumienia inwestycyjnego.

Opodatkowanie w grupie VAT

Na czym polega zmiana?

Mające wejść w życie przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tworzenia grup VAT przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Zaletą funkcjonowania w grupie będzie przede wszystkim brak opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także możliwość składania zbiorczego JPK_VAT dla całej grupy. W okresie posiadania przez grupę VAT statusu podatnika oraz po utracie przez grupę tego statusu, wszyscy jej członkowie będą odpowiadali solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które sprzedają towary czy świadczą usługi wewnątrz grupy.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Jeżeli obecna struktura grupy nie pozwoli na utworzenie grupy VAT, koniecznym może stać się dokonanie takich zmian w grupie, aby móc skorzystać z regulacji.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

W przypadku założenia grupy VAT, nie wystąpi opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wszystkich spółek z grupy.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego usług proponujemy dokonanie wszystkich czynności niezbędnych dla założenia grupy VAT (umowa o utworzeniu grupy VAT czy prowadzenie rejestracji Grup VAT), jak również bieżące wsparcie na gruncie podatku od towarów i usług.

Szybszy zwrot VAT przy transakcjach bezgotówkowych

Na czym polega zmiana?

W Polskim Ładzie proponuje się wprowadzenie szybszego, 15-dniowego terminu na zwrot VAT. Termin ten ma dotyczyć tzw. podatników bezgotówkowych, których mają dotyczyć ścisłe kryteria, które trzeba będzie spełniać przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe. Celem nowelizacji jest promowanie obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana będzie dotyczyć podatników podatku VAT bez względu na ich wielkość, jeżeli większość ich transakcji jest dokonywana bezgotówkowo.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

W projekcie ustawy zawarto dość rygorystyczne zasady pozwalające na stosowanie skróconego terminu zwrotu VAT, w związku z czym może się okazać, że niezbędne jest np. zwiększenie udziału płatności bezgotówkowych w całościowym obrocie.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Jeżeli będą Państwo spełniali wszystkie ustawowe przesłanki, będzie przysługiwało Państwo preferencyjny 15-dniowy termin na zwrot VAT.

Jak możemy pomóc?

W ramach wykonywanych przez KPMG usług pomożemy wprowadzić taki sposób sprzedaży, aby spełnić móc skorzystać z szybszego zwrotu VAT, jak również złożymy dla Państwa wniosek o zwrot VAT i będziemy reprezentowali Państwa we wszczętym postępowaniu.

Pozostałe istotne zmiany
Nowelizacja przepisów o cenach transferowych

Na czym polega zmiana?

Podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych będą obowiązane sporządzać ją w postaci elektronicznej. Ponadto rozszerzono obowiązki usługobiorcy poprzez konieczność dodania opisu transakcji usług o niskiej wartości dodanej wraz z analizą funkcjonalną, w wyniku czego organ podatkowy odstąpi od określenia dochodu (straty) podatnika.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana będzie dotyczyć wszystkich podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Przy okazji sporządzania dokumentacji cen transferowych należy pamiętać o konieczności przygotowania jej w postaci elektronicznej, co może wymusić obowiązek sporządzenia jej w ustawowym terminie.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Nowe przepisy mogą stanowić silną motywację do dotrzymywania ustawowych terminów sporządzenia dokumentacji TP.

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania obowiązkowych dokumentacji cen transferowych.

Nabycie sprawdzające

Na czym polega zmiana?

Na mocy nowelizacji pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej uzyskają kompetencję do sprawdzania czy przedsiębiorcy spełniają swoje obowiązki podatkowe. Działania te mają polegać na nabywaniu towarów i usług oraz weryfikowaniu czy dochowano obowiązku np. użycia kasy rejestrującej czy wydania paragonu, a jeśli nie – na przedsiębiorcę zostanie nałożona kara. W tym celu powstać ma specjalny fundusz, z którego mają być finansowane zakupy.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, którzy np. wystawiają faktury VAT czy paragony fiskalne.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Jakkolwiek nowelizowane przepisy mają doprowadzić jedynie do przestrzegania prawa podatkowego, rekomendowanym może być przejrzenie procedur obowiązujących w firmie i upewnienie się, że przepisy prawa podatkowego zawsze są przestrzegane.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Jakkolwiek nabycie sprawdzające nie wpływa na obowiązki przedsiębiorców przestrzegających przepisów prawa podatkowego, to w świetle możliwych prowokacji urzędniczych szczególnie istotnym może być uzyskanie pewności co do każdorazowego przestrzegania przepisów.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy m.in. usługę compliance, która da Państwa pewność co do przestrzegania wszystkich przepisów podatkowych oraz ewentualne rekomendacje co do obszarów poprawy czy przygotowanie procedur, które wykluczą możliwość np. niewydania paragonu czy faktury.

Tymczasowe zajęcie ruchomości

Na czym polega zmiana?

Aby zwiększyć efektywność egzekucji należności pieniężnych, w toku kontroli celno-skarbowej organ podatkowy będzie mógł tymczasowo zająć ruchomości zobowiązanego, w stosunku do którego jest prowadzona egzekucja administracyjna. Zajęcie ma nastąpić na podstawie protokołu, od którego nie przysługuje zażalenie, lecz jego zasadność podlega później ocenie organu egzekucyjnego. Wprowadzone przez Polski Ład zmiany przewidują stosowanie tych przepisów wobec podatników, których zaległości przekraczają 10 000 zł.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie podmiotów, którym grozi administracyjna egzekucja należności pieniężnych lub jest ona prowadzona.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wartym rozważenia jest przegląd rozliczeń podatkowych i upewnienie się, że nie posiadają Państwo żadnych zadłużeń względem organów podatkowych.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Oprócz ujemnego efektu psychologicznego, zajęcie określonych ruchomości może komplikować prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak możemy pomóc?

W ramach usług świadczonych przez KPMG możemy przygotować dla Państwa audyt rozliczeń podatkowych, a w przypadku powstania zaległości, reprezentować Państwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Nowelizacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego i CFC

Na czym polega zmiana?

Polski Ład doprecyzowuje również zasady dotyczące kosztów finansowania dłużnego z uwagi na niejednoznaczność dotychczasowych przepisów czy wprowadza algorytm służący obliczeniu wskaźnika EBITDA. Z kolei w zakresie CFC rozszerzono definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej, rozszerzono katalog dochodów pasywnych czy wprowadzono sposób ustalania dochodu dla nowego rodzaju zagranicznych jednostek kontrolowanych.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana ta jest kolejnym przejawem uszczelnienia systemu podatkowego, w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę czy zmiany nie wpłyną na jego firmę.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Przedsiębiorcy powinni przejrzeć swoje rozliczenia podatkowe i sprawdzić czy zmiany podatkowe nie spowodują wyłączenia części wydatków spod kosztów uzyskania przychodów.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Potencjalnie nowelizacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego i CFC może doprowadzić do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji do zwiększenia kwoty podatku do uiszczenia.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy m.in. usługę compliance, której rezultaty odpowiedzą na pytanie czy istnieje ryzyko zakwestionowania części kosztów uzyskania przychodów po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zobacz także

Tax Alerty w zakresie Polskiego Ładu - Subskrybuj aby być na bieżąco

Magazyny podatkowe KPMG w Polsce