• Izabela Jędra, autor |

Resort finansów poinformował o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, który ma zaimplementować do polskiego porządku prawnego tzw. pakiet VAT e-Commerce. Tym samym zakończony został etap rządowych prac nad projektem i trafi on teraz do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Pakiet VAT e-Commerce to szereg zmian w dyrektywie 2006/112/WE (dyrektywa VAT), wprowadzających nowe procedury oraz regulacje, które w istotny sposób zmodyfikują zasady opodatkowania handlu transgranicznego towarów oraz usług na rzecz konsumentów (tzw. sprzedaży w relacjach B2C). Z uwagi na COVID-19, wdrożenie pakietu było przekładane – ze stycznia 2021 r. na lipiec 2021.

Państwa członkowskie, w tym Polska zobowiązane są do implementacji do swoich porządków prawnych rozwiązań przewidzianych w tym pakiecie. Z uwagi na istotne zmiany w handlu B2C, spodziewaliśmy się, że ustawa wprowadzająca pakiet będzie już dawno uchwalona przez Sejm. Takie też było założenie projektu – w swoim pierwotnym brzmieniu dopuszczał on bowiem możliwość występowania ze zgłoszeniem o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej VAT-OSS i VAT-IOSS już od 1 kwietnia 2021. Projekt w zmienionej wersji przewiduje taką możliwość od dnia następującego po dniu ogłoszenia.

Pozostały 3 miesiące – ostatni czas na przygotowanie biznesów do zmian.

Cel i założenie pakietu

Pakiet VAT e-commerce ma ułatwić handel transgraniczny w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla podmiotów gospodarczych. Jest jednym z priorytetów szerszej strategii UE związanej z jednolitym rynkiem cyfrowym. Ponadto, rozwiązania przyjęte w pakiecie mają wyrównać szanse przedsiębiorstw unijnych w porównaniu do przedsiębiorstw z krajów trzecich, które często mogły dokonywać dostaw do UE bez VAT i unikać rejestracji dla celów VAT w UE.

Biorąc pod uwagę skalę pakietu oraz istotną modyfikacje dotychczasowych reguł handlu B2C, wydaje się niezmiernie istotne aby przedsiębiorstwa (nawet te dokonujące niewielkiej ilości sprzedaży transgranicznej do konsumentów) oraz platformy internetowe przeanalizowały wpływ zmian na prowadzone biznesy. Pozwoli to dostosować działalność do nowych wymagać oraz nie stracić na konkurencyjności i skorzystać z rozwiązań pakietu (niektóre rozwiązania, jak przykładowo korzystanie z procedury VAT-OSS, są dobrowolne, tym niemniej mogą przyczynić się do oszczędności). 

Najistotniejsze zmiany

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzane pakietem VAT e-commerce:

 

  • Zmiana zasad opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

Obecnie dostawca dokonujący sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów UE tzw. B2C) do momentu przekroczenia progu ustalonego odrębnie przez każdy kraj członkowski może wybrać opcję opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki. Po przekroczeniu tego progu, zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju.

Pakiet przewiduje ujednolicenie progu na terenie całej UE. Próg ten wynosić ma 10 tys. EUR netto i będzie odnosił się do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE. Po przekroczeniu tego progu, sprzedaż opodatkowana będzie w kraju członkowskim, do którego dostarczane są towary.

Skutkiem obniżenia progu będzie objęcie szerszego grona podmiotów dokonujących ww. sprzedaży obowiązkiem rejestracji VAT w krajach członkowskich, do których dostarczają towary. Obowiązku rejestracji na cele VAT będzie można jednak uniknąć poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS.

Ponadto, pakiet definiuje transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

 

  • Nowa procedura VAT-OSS

Podatnicy będą mieć możliwość rozliczania dla celów VAT transakcji dokonywanych na rzecz konsumentów w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim. Korzystanie z procedury będzie dobrowolne, tym niemniej może okazać się korzystne.

Zgodnie z projektem implementującym pakiet do polskiego porządku prawnego, zawiadomienia o zamiarze skorzystania z procedury VAT-OSS będzie można składać od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

W wyniku skorzystania z procedury VAT-OSS polscy przedsiębiorcy, którym zmieni się miejsce opodatkowania dostaw do konsumentów z UE (w wyniku obniżenia progu na 10 tys. EUR) nie będą musieli zarejestrować się na VAT w państwach członkowskich, do których dostarczają towary, lecz będą składać polskim organom podatkowym jedną deklaracje, obejmującą swoim zakresem wszystkie dostawy dokonywane do konsumentów z poszczególnych państw członkowskich UE (przy zastosowaniu stawek VAT obowiązujących w państwach konsumentów). 

 

  • Zdefiniowanie transakcji sprzedaży na odległość towarów importowych z państw trzecich (SOTI).
  • Usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro.
  • Nowa procedura VAT-IOSS

W celu zadeklarowania i zapłaty VAT od SOTI umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 EUR będzie można skorzystać z procedury VAT-IOSS. Aby skorzystać z uproszczenia VAT-IOSS podmioty niemające siedziby w UE, co do zasady, będą musieli wyznaczyć pośrednika odpowiedzialnego m.in. za zapłatę podatku VAT od SOTI.

Zgodnie z projektem implementującym pakiet do polskiego porządku prawnego, zawiadomienia o zamiarze skorzystania z tej procedury będzie można składać już od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

 

  • Wprowadzenie zwolnienia z VAT przy imporcie towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie rozliczany w procedurze VAT-IOSS. 
  • Wprowadzenie kolejnej uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, w przypadku gdy nie będzie stosowana procedura VAT-IOSS. Procedura będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych, podatnikom posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego np. agencjom celnym), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób dla których towary są przeznaczone i zgłoszenia tego podatku w deklaracji miesięcznej i dokonania wpłaty tego pobranego podatku.
  • Zmiany dla platform internetowych (tzw. elektronicznych interfejsów)

Platformy internetowe w określonych przypadkach zostaną potraktowane tak, jakby uczestniczyły w transakcjach (dokonywały dostawy towarów, których zakup jedynie umożliwiają na stronach internetowych). Podmioty te zostaną zobowiązane do pobrania i zapłaty VAT.

Platformy będą również zobowiązane do prowadzenia oraz udostępniania na żądanie organu podatkowego dodatkowej ewidencji transakcji zawierającej informacje na temat ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.