close
Share with your friends

Data og analyse ga Leger Uten Grenser ny innsikt

Data og analyse ga Leger Uten Grenser ny innsikt

KPMGs fageksperter på data og analyse gikk sammen i et pro bono-prosjekt som ga Leger Uten Grenser verdifull innsikt og innspill til bistandsorganisasjonens strategi- og forbedringsarbeid.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Leger uten Grenser

Data og analyseekspertene Lena Baer og Dylan Clark fra KPMG sammen med innsamlingssjef Hanne Rustad.

Leger Uten Grenser (MSF) er en nøytral og upartisk medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De gir medisinsk nødhjelp til mennesker i krig, konflikt og katastrofer. Hjelpen går til de som trenger det mest – uansett hvem, hvor og hvorfor. MSF er et vitne for de som lider urett, og jobber aktivt med å spre kunnskap om glemte kriser og fremskritt som ingen snakker om.

En organisasjon bygget på frivillighet og donasjoner

Som uavhengig bistandsorganisasjon mottar ikke MSF offentlig støtte. De er derimot avhengig av private donasjoner for å kunne sikre driften og bidra i nødhjelpsprosjekter. 75 prosent av inntektene kommer i dag fra faste givere som gjennom månedlige bidrag sørger for at MSF kan holde maskineriet i gang. I tillegg samles det inn penger gjennom blant annet SMS- og e-post-kampanjer, innsamlingsaksjoner og næringslivssamarbeid.

Som en del av organisasjonens kontinuerlige forbedringsarbeid, ønsket MSF å gjøre en evaluering av interaksjon, dialog og oppfølging av sine givere, med mål om å styrke relasjoner og lojalitet, og effektivisere sponsorprogrammet. Tilfeldighetene skulle ha det til at KPMG på samme tid tok kontakt med MSF for å diskutere et mulig pro bono-prosjekt.

Innsikt gjennom data og analyse

Lena Baer, nyansatt Manager i KPMGs revisjonsvirksomhet, hadde blitt oppmerksom på pro bono-samarbeidet med MSF. Som tidligere ansatt i bistandsorganisasjonen og spesialist på bruk av avansert analyse, ante hun spennende muligheter for et faglig samarbeid på området.   

– KPMG er langt fremme på bruk av data og analyse i kundeprosjekter og har et stort fagmiljø på området. Jeg hadde et ønske om at vi kunne bruke denne kompetansen og hente ut den skjulte verdien som ligger i virksomhetens data – for slik å kunne hjelpe MSF i det livsviktige arbeidet de gjør, forteller Baer.

– Alt falt på plass. Vi fant raskt ut at KPMGs ekspertise og verktøy innen data og analyse var det vi trengte for å få den innsikten vi var på jakt etter, forteller Hanne Rustad, direktør for innsamling i MSF.

– KPMG har gjennom mange års samarbeid fått god innsikt i hvordan virksomheten vår fungerer og er skrudd sammen. De har gjennomført en rekke pro bono-prosjekter og kjenner vårt mulighetsrom og våre begrensninger. KPMG har høy kompetanse og samarbeidet er preget av tillit, noe som var avgjørende for at vi følte vi kunne legge prosjektet i deres hender, påpeker Rustad.

Teknologi som hjelpemiddel

Analyseprosjektet tok form sommeren 2017, med Lena Baer som prosjektleder, samt Senior Associate i revisjon Dylan Clark og summer intern Guro Fladvad Størdal, fjerdeårsstudent på NHHs masterstudium i økonomi, som nøkkelressurser. Det første KPMG og MSF gjorde var å diskutere og bli enige om prosjektmål, rammer og metodikk, en helt grunnleggende suksessfaktor for å lykkes med et slikt prosjekt.

– Målet skulle være å kartlegge hvilke faktorer som er sentrale for lojalitetsprogrammets utvikling. For å finne ut av dette valgte vi å benytte avanserte analysemetoder, blant annet regresjonsanalyse. Det ville bidra til å belyse hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer, og gi innspill til hvordan lojalitetsprogrammet kan forbedres og effektiviseres, forklarer prosjektleder Lena Baer. 

– For ideelle organisasjoner som MSF er det svært viktig å jobbe effektivt slik at penger som skal gå til å lindre nød ikke kastes bort, understreker hun.

Samarbeid

Lena Baer og Dylan Clark sammen med Christian Sørensen og Hanne Rustad, ansvarlige for innsamling i Leger uten Grenser.

Et tverrfaglig samarbeid

For KPMG var det viktig å utnytte bredden og kompetansen i sitt fagmiljø. Analyseeksperter med ulik bakgrunn og erfaring, både fra revisjons- og rådgivningssiden av virksomheten, ble samlet i arbeidsmøter hvor problemstillinger ble betraktet med nye øyne, og innspill og idéer diskutert i fellesskap. 

– Pro bono-prosjektet ga oss mulighet til å slå hodene sammen for å levere en bunnsolid analyse som kunne gi MSF god innsikt og dermed også mulighet til å styre sine ressurser og programmer på en mer effektiv måte, sier Cathrine Pihl-Lyngstad, Director og leder for Data & Analytics i KPMGs rådgivningsvirksomhet.   

– Det resulterte i et fruktbart samspill og optimal kompetansedeling på tvers av KPMGs fagmiljøer, tilføyer hun.

Viktig å kvalitetssikre data

Det ble gjort uttrekk av data fra de to foregående årene fra MSFs database.

– For å sikre at vi gjør analysene våre på riktig grunnlag, sjekker vi alltid at datasettet er komplett og uten feil, forteller Dylan Clark, Senior Associate i KPMGs revisjonsvirksomhet og spesialist på Business Intelligence, datavisualisering og bruk av QlikView.  

– Vi oppdaget noen avvik i datagrunnlaget og ga tilbakemeldinger til MSF som gjør at de kan foreta endringer som vil gi bedre arbeidsflyt i den interne datainfrastrukturen, påpeker han.

Overraskende oppdagelser

Etter kvalitetssjekken ble MSFs data kombinert med data fra ulike eksterne datakilder. På den måten var det mulig å finne mønstre og samtidig dra nytte av tilleggsinformasjon. Slik kunne de danne et godt bilde av hvem MSFs sponsorer er, og se på blant annet sosio-demografiske forskjeller, kjøpsatferd og verdier. Det ble også gjennomført en konsekvensanalyse som gjorde det mulig å skissere ulike scenarier og kalkulere verdi på givergruppene gjennom deres livssyklus. 

– KPMG så på rundt 60 ulike variabler og kunne kombinere ulike datasett for å få et bilde av giverbasen vår, deres atferd og mønstre sett opp mot vervekampanjer, løpende dialog, oppfølging og aktiviteter. All data var anonymisert, forteller Hanne Rustad i MSF og fortsetter; 

– Resultatene fra analysene var både interessante og på noen områder ganske overraskende. Teknologien ga oss helt ny innsikt og en god indikasjon på hva som driver lojalitet og giveropplevelse. Vi har både bekreftet hypoteser og gjort nye oppdagelser. Å kunne bygge fremtidige strategier på slik innsikt er et drømmescenario.

KPMG brakte statistikken til liv

En viktig del av prosjektet var å kunne fremstille de ulike variablene og funnene på en god og forståelig måte, og sikre at MSF ville dra praktisk nytte av innsikten. Det ble derfor utviklet et dashbord bygget på QlikView hvor datafunn, KPI-er, giver- og kampanjeanalyse ble presentert i et visuelt og interaktivt format. 

– Dashbordet er bygget på avansert programmering og gjør at MSF enkelt kan hente frem og leke med variabler og datakombinasjoner og skape ulike scenarier. Filtrerte utvalg kan ved behov eksporteres til Excel for videre analyse. Det gjør at en ellers statisk analyse kommer til liv og kan brukes som et daglig verktøy i forbedringsarbeidet, sier Dylan Clark. 

– Vi opplever at det å kunne vise nyanser, mønstre og drivere på en slik dynamisk og interaktiv måte skaper stor begeistring, tilføyer han.

Dylan og Lena

Dylan Clark og Lena Baer

Vet hvor skoen trykker

Innsamlingsdirektør Hanne Rustad fremhever at det ikke bare handler om den innsikten du får, men hvordan den kan brukes i forbedringsarbeid og strategiutvikling.

– Å jobbe med lojalitetsprogrammer er en langsiktig prosess, men nå vet vi i mye større grad enn før hvor skoen trykker og kan tette de største hullene. Vi kan prioritere tiltak og jobbe enda mer målrettet, poengterer hun.  

– Vi fikk servert innsikt på sølvfat fra KPMG, er svært fornøyd med prosjektet og ser frem til å jobbe videre med våre sponsorprogrammer.

Overførbar metodikk

KPMGs metodikk kan enkelt overføres til andre virksomheter hvor kundelojalitetsprogrammer er viktig for verdiskapning og forretningsutvikling.

– Det finnes knapt grenser for hva slags innsikt og verdi vi i dag kan hente ut fra virksomheters data. MSF-prosjektet er et godt eksempel på hvordan data og analyse kan anvendes i ideelle organisasjoner, understreker Lena Baer.

– Analyse av data vil gi et bedre beslutningsgrunnlag og dermed også påvirke bedriftenes resultater. Vi vil nok i stadig større grad se hvordan dette påvirker og endrer endre måten virksomheter, og hele bransjer for den saks skyld, drives på, tilføyer Guro Fladvad Størdal.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today