close
Share with your friends

"Dårlig arbeidsinnsats" ikke grunn for oppsigelse i prøvetid

Dårlig innsats" ikke grunn for oppsigelse i prøvetid

Selger ble oppsagt i prøvetiden som følge av "dårlig arbeidsinnsats", men hun vant frem i lagmannsretten om at oppsigelsen var usaklig. Retten la vekt på at arbeidsgiver ikke hadde dokumentert saken godt nok.

1000

Relatert innhold

Stol

I ny dom fra Eidsivating lagmannsrett fikk arbeidstaker medhold i at oppsigelse i prøvetiden var usaklig.

Det avgjørende for flertallet av dommerne synes å være at arbeidsgiveren ikke hadde begrunnet oppsigelsen klart nok. "Svakt aktivitetsnivå" og "dårlig innstilling" var ikke en tilstrekkelig konkret og presis av beskrivelse av arbeidstakerens mangelfulle jobbutførelse.

Enda viktigere, og trolig avgjørende for utfallet av dommen, var det nok at arbeidsgiver ikke kunne dokumentere konkrete opplæringstiltak i etterkant av skriftlig advarsel om mulig oppsigelse. Lagmannsrettens flertall uttaler om dette at:

"Det er et er et lederansvar å følge opp ansatte som underpresterer. Særlig gjelder dette overfor prøvetidsansatte. …

I dette tilfellet finnes det ingen dokumentasjon for at bedriften har forsøkt å gjøre noe med de forholdene som ifølge bedriften lå til grunn for advarselen i tida etterpå. Dette skaper tvil om bedriften i det hele tatt har grepet fatt i problemet utover å gi A advarsel.

Denne uklarheten må gå ut over arbeidsgiveren, som lett kunne unngått tvil på dette punktet ved å følge alminnelig anerkjente rutiner for personalbehandling."

Arbeidstaker hadde blitt ansatt i selskapet i etterkant av en tre-måneders hospiteringsperiode. Hun ble oppsagt i prøvetiden, ca. tre måneder etter ansettelsen, og arbeidsgiver begrunnet det med "svakt aktivitetsnivå" og "dårlig innstilling".

I dommen vurderer retten blant annet hvilket arbeid selgeren var ansatt for å gjøre, opp mot det arbeidet hun hadde utført. Flertallet konkluderte med at det ikke forelå tilstrekkelige bevis for oppsigelsesgrunnlaget, mens mindretallet på den annen side konkluderte med at grunnlaget for oppsigelsen var tilstrekkelig bevist, og at oppsigelsen derfor var saklig.

Mindretallet var til dels enige i at det forelå flere svakheter ved måten arbeidsgiver hadde håndtert arbeidsforholdet og oppsigelsen, men at dette likevel ikke var tilstrekkelig ved vurderingen av om det forelå saklig oppsigelse.

Det må også bemerkes at arbeidsgiver ikke hadde avholdt formelt drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen, men bedriften hadde flere ganger gitt tilbakemeldinger om at arbeidsinnsatsen ikke var god nok, også i forbindelse med møter med den ansatte. Arbeidstaker ble imidlertid varslet skriftlig i forkant av oppsigelsen hvor det fremgikk at innsats og resultater var for dårlig i forhold til det som var forventet av henne.

KPMGs kommentarer

Saken illustrer hvor viktig det er for arbeidsgivere å ha gode rutiner for å følge opp nyansatte som ikke tilpasser seg rollen på den måten man forventer, og at alle tiltak dokumenteres konkret og på en god og tilstrekkelig måte.

Dommen kan virke streng ovenfor arbeidsgiver da retten var i sterk tvil med hensyn til arbeidstakerens "innstilling til arbeidet", og at dette hadde blitt påpekt ovenfor arbeidstaker flere ganger. På den annen side er det lang rettspraksis på at det stilles strenge krav til arbeidsgivers tilbakemeldinger og rutiner.   

Saken kunne nok fått et annet utfall dersom arbeidsgiver hadde formulert oppsigelsen mer konkret når det gjelder grunnlaget for oppsigelse. I tillegg burde arbeidsgiver fulgt opp advarsler med dokumenterbare og konkrete tiltak ovenfor arbeidstakeren og avholdt formelt drøftingsmøte.

 

Velkommen til frokostseminar
KPMG Law arrangerer frokostseminarer om 'oppsigelse i prøvetid'
i Tromsø, Stavanger, Oslo og Haugesund i januar 2017:
 

24.1.17 Stavanger Les mer og meld deg på her.

25.1.17 OsloLes mer og meld deg på her.

26.1.17 Haugesund - Les mer og meld deg på her.

26.1.17 Tromsø - Les mer og meld deg på her

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today