Chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam

Thay đổi để dẫn đầu

Thay đổi để dẫn đầu

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp đã sẵn sàng? 

Tham gia chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam – tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi với các nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG và khách mời từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp/tổ chức tiên phong. Chương trình sẽ xoay quanh các chủ đề chính: các tác động khi áp dụng IFRS, ví dụ cụ thể cho từng ngành, và các lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi thành công. 

Chuỗi chương trình

16 Tháng 3 2022

Diễn đàn: IFRS & Tương lai ngành Tài chính – Kế toán Việt Nam
 

20 Tháng 5 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng

17 Tháng 6 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính khác

15 Tháng 7 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Hàng tiêu dùng

Tháng 8 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
VN100

Tháng 9 2022

Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Sản xuất Công nghiệp

informative image