Để giải quyết những khó khăn tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, khách hàng cần nhanh chóng ổn định dòng tiền và tình trạng thanh khoản của mình, đồng thời có cái nhìn thực tế với các phương án hiện có.

KPMG hỗ trợ phương án tiếp cận hoàn chỉnh nhằm ổn định lại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả bằng cách chỉ ra những cơ hội thay đổi về chiến lược, về hoạt động, tổ chức và tài chính; đồng thời triển khai các cơ hội ấy để đạt được kết quả thực tiễn. Qua đánh giá tình hình thanh khoản và lập kết hoạch quản lý các bên hữu quan, chúng tôi giúp khách hàng thiết lập nền tảng vững chắc cho việc phục hồi kinh doanh.

Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu trong từng giai đoạn then chốt của quá trình quản lý chuyển đổi kinh doanh.

  • Nhận định phương án: Làm thế nào có thể đánh giá nhanh chóng và hiệu quả các phương án?
  • Sự ổn định: Làm sao để ổn định lại hoạt động kinh doanh và đánh giá được ví trí tài chính của mình?
  • Chiến lược phục hồi kinh doanh: Đâu là khả năng hoàn vốn cho từng phương án?
  • Triển khai: Làm thế nào để đảm bảo kế hoạch cải tổ diễn ra hoàn hảo?
  • Hiện thực hóa giá trị: Từng phương án xây dựng giá trị, bao gồm cả kế hoạch ứng phó với tình huống bất ngờ có những rủi ro và chi phí gì?

Tìm hiểu thêm về giải đáp cũng như các vấn đề then chốt khác cần được quan tâm bằng cách tải về tài liệu Định hướng chiến lược Phục hồi kinh doanh của KPMG.