close
Share with your friends

Chiến lược thanh toán nợ

Chiến lược thanh toán nợ

Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng một quy trình được thiết kế và triển khai hợp lý.

Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng một quy trình...

Mất khả năng thanh toán là một giai đoạn khó khăn. Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng một quy trình được thiết kế và triển khai hợp lý, giúp khách hàng có thể quản lý những nghĩa vụ phức hợp bao gồm tài chính, quy chế và pháp lý đồng thời tạo dựng nền tảng vững chắc để hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với khách hàng, chúng tôi tìm kiếm những chiến lược thực tiễn.

Đánh giá mức độ khủng hoảng và khung thời gian thực hiện những công việc cần thiết. Xác định những phương án trong giai đoạn mất khả năng thanh toán, mang lại lợi ích cho các chủ nợ, tóm lược những yêu cầu cho vốn mới và dự báo rủi ro; hỗ trợ khách hàng tập trung vào những lợi ích trước mắt và đảm bảo giá trị.

Lên kế hoạch trong giai đoạn khả năng thanh toán: Có những phương án nào?

  • Đánh giá những giá trị, lợi ích liên quan của những quy trình hiện có, bao gồm khả năng tối đa hóa giá trị thu hồi, mức độ quan tâm và yêu cầu của các bên hữu quan, thời gian và mức độ quyền hạn các bên hữu quan dành cho công ty. Có nhiều phương án lựa chọn sẽ mang lại nhiều lợi thế khi đàm phán.

Tiến hành giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán: Những việc cần thực hiện khi Công ty đang trong quá trình bảo vệ chính thức?

  • Các công tác chuẩn bị cho Ngày 1 bao gồm chuẩn bị tài liệu chi tiết về những văn bản chỉ định/bắt đầu và chiến lược công bố thông tin cũng như một chính sách trao đổi làm việc hiệu quả nhằm giữ được sự ủng hộ của các bên hữu quan. Điều chỉnh chiến lược, khi các bên hữu quan thay đổi và khi dữ liệu chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng trở nên quá cũ, sẽ cho phép công ty kiểm soát được mức độ phức tạp của tài liệu cần thiết nhằm chính thức hóa tình trạng mất khả năng thanh toán.

Triển khai: Làm cách nào để tối đa hóa giá trị thu hồi?

  • Hỗ trợ những mục tiêu chiến lược của phương án giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán bằng cách giám sát tiến độ một cách thận trọng và quản lý nhiều công việc khác nhau. Giá trị thu hồi có thể được tăng lên thông qua những diễn biến được định sẵn hay không theo kế hoạch, vì vậy cách thức tiếp cận triển khai quy trình cần phải có tổ chức và linh hoạt.

Kết thúc quy trình chính thức: Làm cách nào để Công ty quay trở lại với hoạt động kinh doanh như bình thường?

  • Đánh giá phương án kết thúc nhằm xác định phương án nào mang lại tổn thất tài sản ít nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất cho các chủ nợ. Một kế hoạch kết thúc bao gồm mọi vấn đề tồn đọng và chưa lường trước được, sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để công ty thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có năng lực triển khai thực hiện các quyết định, mà không chỉ lập kế hoạch hay đưa ra khuyến nghị. Chúng tôi sẽ hỗ
trợ khách hàng đánh giá các tác động và rủi ro của những phương án khác nhau, xác định cách thức chuẩn bị hồ sơ hợp lý, và chuẩn bị một kế hoạch chi tiết thực hiện trong tình trạng mất khả năng thanh toán, giải quyết những vướng mắc của tất cả các bên hữu quan. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cải thiện ‘sức khỏe’ và tình hình tài chính.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu

taxone-transfer-pricing-manager.jpg

Dịch vụ Tư vấn Phục hồi Doanh nghiệp

Một chiến lược chuyển đổi kinh doanh đúng đắn có thể thúc đẩy phục hồi công ty...

Liên hệ