Khi khách hàng cần giải quyết những khó khăn tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xác định những vấn đề ưu tiên và tập trung vào hướng tăng trưởng đúng đắn. Chúng tôi, với vai trò tư vấn đáng tin cậy, sẽ giúp mang lại giá trị trong mọi giai đoạn.

Trong bối cảnh thị trường thay đổi liên tục, mỗi công ty đều phải đối mặt với những khó khăn riêng. Một bước tiến sai có thể mang lại ảnh hưởng to lớn đến hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của KPMG sẽ giúp cho khách hàng vượt qua được những khó khăn và đem lại kết quả thực tế cho các bên hữu quan.

Phục hồi kinh doanh

Nhiều vấn đề khác nhau, đa dạng thường xuất hiện vào cùng một thời điểm. Để cải thiện hiệu quả hoạt động, khách hàng cần có một bên tư vấn đáng tin cậy, người có thể hỗ trợ khách hàng xác định những vấn đề ưu tiên và tập trung vào hướng tăng trưởng đúng đắn, mang lại giá trị trong mọi giai đoạn.

Tái cấu trúc tài chính

Khi một công ty gặp khó khăn tài chính, những bên hữu quan thường sẽ tìm kiếm thêm thông tin và những nguồn lực mới nhằm xây dựng lại lòng tin của họ. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng tìm hiểu mức độ phức tạp giữa các bên đi vay, các chủ nợ và chủ sở hữu và quản lý trao đổi liên lạc giữa các bên hữu quan, nhờ đó mà khách hàng có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn và đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.

Chiến lược thanh toán các khoản phải trả

Khi một doanh nghiệp đang gặp phải khủng hoảng, các cán bộ quản lý của doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách đan xen nhau. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá tình hình, và nếu cần thiết, hỗ trợ khách hàng xây dựng một kế hoạch hành động trong điều kiện mất khả năng thanh toán. Làm việc với khách hàng và các bên hữu quan, chúng tôi giúp khách hàng xác định hướng tăng trưởng, tối ưu hóa giá trị mang lại.

Các Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Dịch vụ khác