Thuế suất trực tuyến

Thuế suất trực tuyến

So sánh thuế suất liên quan đến thu nhập doanh nghiệp, cá nhân, gián thu và bảo hiểm xã hội trong phạm vi một hoặc/và nhiều quốc gia khác nhau.

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp, cá nhân, gián thu và bảo hiểm xã hội.

Công cụ thuế suất trực tuyến cho phép bạn (a) So sánh (hơn nhất) mức thuế thu nhập cá nhân, thuế gián thu và thuế doanh nghiệp trong một quốc gia, tại bất kỳ năm nào và (b) So sánh một loại thuế suất áp dụng trên nhiều quốc gia, tại bất kỳ năm nào.

Để sử dụng, chỉ cần lựa chọn quốc gia (tối đa là 5) và chọn “Apply selection”. Để thay đổi hoặc chọn mới, ấn“ Clear all” hoặc nút Chọn/Bỏ chọn và ấn lại nút “Apply selection”.

Xem mức thuế theo định dạng bảng: Thuế Doanh nghiệp, Thuế gián thu, Thuế thu nhập cá nhân, Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao đông, và Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Lưu ý: Các mức thuế này đã được kiểm tra định kỳ bởi các công ty KPMG thành viên; tuy nhiên, vui lòng xác nhận lại mức thuế trên với cơ quan thuế tại nước sở tại trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định liên quan nào.