close
Share with your friends

Kiểm toán

Kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán áp dụng quy trình kiểm toán thống nhất toàn cầu được thiết kế tập trung vào lĩnh vực rủi ro chính.

Dịch vụ kiểm toán áp dụng quy trình kiểm toán thống nhất toàn cầu ...

KPMG cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng. KPMG hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và Phương pháp luận Kiểm toán KPMG. Phương pháp luận kiểm toán này được thiết kế ưu việt hơn so với các chuẩn mực quốc gia và quốc tế. 

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu