close
Share with your friends

Ngành Cơ sở hạ tầng

Ngành Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi biết phải làm gì để đưa ra được những lựa chọn chiến lược đúng đắn.

Chúng tôi biết phải làm gì để đưa ra được những lựa chọn chiến lược đúng đắn.

Cơ sở hạ tầng là một trong những thách thức phức tạp nhất của thế kỷ 21 – nhưng chúng tôi biết phải làm gì để mang lại giá trị từ các tài sản và chương trình này. Các chuyên gia thuộc chuyên ngành Cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã có cơ hội được tham gia vào rất nhiều dự án lớn thuộc tất cả các lĩnh vực và giai đoạn của vòng đời dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Xin mời tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang quan sát trên toàn cầu và hãy để chúng tôi giúp quý vị vượt qua những thử thách phức tạp về cơ sở hạ tầng bằng những ý kiến tư vấn sát thực được chắt lọc từ kinh nghiệm thực tế trong nước và kiến thức chuyên sâu về ngành.

Mạng Xã hội

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu