Ngành Chính phủ và Khu vực công

Chúng tôi làm việc để cung cấp các kết quả có ý nghĩa thông qua sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề, và sự đánh giá tường tận về cách thức hoạt động của khu vực công.

Bộ phận Chính phủ và Khu vực công của KPMG làm việc để cung cấp các kết quả có ý nghĩa thông qua sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề, sự đánh giá tường tận về cách thức hoạt động của khu vực công, cùng với hiểu biết thấu đáo về môi trường văn hóa, xã hội và luật pháp của Việt Nam.

Các chuyên gia thuộc ngành Chính phủ và Khu vực công của KPMG, mà nhiều người trong số họ đã từng hoạt động lâu năm trong khu vực công, liên tục phấn đấu kết hợp kinh nghiệm hành nghề và kinh nghiệm thực tế của họ với sự hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia khác thuộc mạng lưới toàn cầu của KPMG để giúp khách hàng thực hiện các chiến lược chuyển đổi một cách tiết kiệm, thực tế và hiệu quả.

Các chuyên gia của chúng tôi làm việc cho nhiều ngành và phân ngành khác nhau, bao gồm Cơ sở hạ tầngChăm sóc sức khỏe và Năng lượng để cung cấp dịch vụ tư vấn đồng bộ và toàn thể.

Cho dù hướng tới mục tiêu kiềm chế tài khóa hay quản lý các thách thức liên quan đến tình trạng dân số đô thị hóa nhanh, KPMG luôn đưa ra một phương pháp tiếp cận đổi mới sáng tạo trong giải quyết vấn đề, trong đó phản ánh hiểu biết tường tận của chúng tôi về môi trường hoạt động của khu vực công và những kiến thức chuyên sâu về khu vực này, để đạt được các kết quả bền vững.

Other Industries