Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của KPMG đặt ra những chuẩn mực về hành vi và nguyên tắc kinh doanh của KPMG trên toàn cầu. Các quy tắc được áp dụng cho toàn bộ đội ngũ của KPMG, từ các cấp lãnh đạo cấp cao cho tới nhân viên, và được sử dụng như một hướng dẫn và định hướng về hành vi và nguyên tắc làm việc tại KPMG. Bộ Quy tắc đề ra và giải thích rõ ràng các nguyên tắc đạo đức cơ bản, đồng thời nhấn mạnh vào các nguồn lực giúp đội ngũ lãnh đạo và nhân viên hiểu và tuân thủ theo những nguyên tắc đó.

Bộ Quy tắc Chuẩn mực Toàn cầu nguyên bản được phát hành từ năm 2005 đã được chính sửa và cập nhật vào năm 2012 để phù hợp với các cải cách luật pháp, quy định và nguyên tắc kinh doanh, cũng như phản ảnh các cam kết của KPMG đối với cộng đồng, lợi ích xã hội bên cạnh việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Bộ Quy tắc cũng phản ánh cách chúng tôi vận dụng các nhân tố cho chiến lược của mình – chuyên môn sâu sắc, tư duy toàn cầu, định hướng tương lai, tạo dựng giá trị và đam mê cống hiến – để phục vụ khách hàng với những kiến thức và am hiểu chuyên môn một cách minh bạch và khách quan. Chúng tôi gọi điều này là Sự Khác Biệt của KPMG (KPMG Difference).